Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobr Mentrau Newydd

02 Mehefin 2014

Mae cynnyrch newydd arloesol ar gyfer clirio mwg sy’n cael ei greu mewn llawdriniaeth lleiaf ymyrrol wedi ennill Gwobr Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd eleni am y Fenter Newydd orau.

Mae UltravisionTM, a gafodd ei nod CE ym mis Ionawr, yn clirio mwg llawfeddygol yn gyflym, yn effeithiol ac yn ddistaw o’r maes gwelediad llawdriniaethol, ac yn ei atal ar yr un pryd rhag cael ei ryddhau i’r theatr llawdriniaeth.

Y cynnyrch hwn yw’r cyntaf i’w lansio gan Asalus Medical Instruments, sef y cwmni deillio a sefydlwyd i fasnacheiddio dyfeisiau Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT). Mae WIMAT yn ddarparwr arweiniol hyfforddiant llawdriniaeth lleiaf ymyrrol yn y DU ac mae ei ganolfan yn Medicentre Caerdydd, ar gampws Ysbyty Athrofaol Cymru.

Yn gynharach eleni, dyfarnwyd Gwobr Llawfeddygol Cutler Coleg Brenhinol y Llawfeddygol i UltravisionTM mewn cinio arbennig yn Neuadd Cutler, Llundain.

Dyfeisiwyd y cynnyrch gyntaf gan Dr Neil Warren, Prif Swyddog Technoleg Asalus a Chyfarwyddwr WIMAT. Mae wedi’i seilio ar dechnoleg brofedig ‘dyddodiad electrostatig’, sydd eisoes yn cael ei defnyddio’n eang mewn cymwysiadau diwydiannol i waredu gronynnau hedegog o nwyon gwastraff. Gweithiodd Asalus yn agos gydag academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd a llawfeddygon laparosgopig o Ysbyty Athrofaol Cymru trwy gydol y broses ddatblygu.

Dywedodd Dr Warren: "Mae mwg llawfeddygol yn broblem fawr yn ystod llawdriniaeth laparosgopig. Mae mwg yn cronni’n gyflym yn y ceudod abdomenol, gan amharu’n ddifrifol ar ansawdd y maes gwelediad ac arafu’r driniaeth. Mae’r mwg llawfeddygol a ryddheir wedi hynny i’r theatr lawdriniaeth hefyd yn annymunol i’r tîm llawfeddygol ac mae risg bosibl y gallai amlygiad cronig iddo arwain at oblygiadau iechyd tymor hir.

O ymchwil ac adborth rydym yn gwybod bod y datrysiadau presennol a ddefnyddir mewn llawdriniaeth i glirio mwg llawfeddygol yn aneffeithiol i raddau helaeth o ran bodloni anghenion y tîm llawfeddygol. Mae Ultravision TM yn clirio mwg llawfeddygol o’r maes gwelediad yn dawel, yn ddiymdrech ac yn anymwthiol ac yn ei atal rhag cael ei ryddhau i’r theatr lawdriniaeth er mwyn caniatáu arfer gorau mewn llawdriniaeth laparosgopig."

Ultravision_Box_web

Dywedodd Dominic Griffiths, Rheolwr Gyfarwyddwr Asalus: "Mae’n anrhydedd i ni fod UltravisionTM wedi ennill y Wobr Mentrau Newydd ar adeg pan rydym yn dod ag UltravisionTM i’r farchnad. Mae’r diddordeb llethol o’r gymuned lawfeddygol a dosbarthwyr byd-eang yn gwneud y cyfan yn fuddiol iawn. Mae oddeutu chwe miliwn o driniaethau laparosgopig yn cael eu cyflawni’n fyd-eang bob blwyddyn. Mae mwg yn broblem yn y mwyafrif helaeth o’r llawdriniaethau hyn ac felly rydym yn hyderus ein bod wedi datblygu cynnyrch cwbl unigryw mewn marchnad anferthol."

Yn ddiweddar, dyfarnwyd y nod CE i UltravisionTM, gan ganiatáu i ysbytai ddefnyddio’r system ar gleifion sy’n cael llawdriniaeth laparosgopig yn aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd. Mae’r cynnyrch eisoes yn cael ei ddefnyddio yn Ysbyty Athrofaol Cymru, ac mae Asalus wrthi’n penodi rhwydwaith cynhwysfawr o ddosbarthwyr Ewropeaidd.

Bydd Asalus yn gwneud gwaith Ymchwil a Datblygu pellach ar y cyd â WIMAT i archwilio cymwysiadau eraill ar gyfer y dechnoleg, a meysydd eraill ar gyfer integreiddio cynnyrch o bosibl.

Datblygwyd Ultravision TM trwy gyllid a dderbyniwyd o Gronfa Partneriaeth Caerdydd Prifysgol Caerdydd (am waith prawf cynnar o gysyniad); Fusion IP; Cyllid Cymru ac IP Group.

Ai hwn yw eich hoff brosiect? Dywedwch wrthym pam i gael cyfle i ennill y wobr. Dyma sut gallwch chi bleidleisio

  • Gallwch drydaru @prifysgolcdydd gyda’ch rheswm dros ddewis y prosiect hwn. Peidiwch ag anghofio defnyddio #CUII5
  • Gadewch sylw ar wal tudalen Facebook Prifysgol Caerdydd am y Gwobrau.
  • Gadewch sylw ar ffilm y prosiect ar sianel YouTube Prifysgol Caerdydd.