Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfarwyddwr newydd i Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru

12 Hydref 2010

Yr Athro Gareth ReesYr Athro Gareth Rees

Mae Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) wedi penodi Cyfarwyddwr newydd, wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd yr Athro Gareth Rees yn arwain y Sefydliad sy’n ceisio atgyfnerthu gallu ymchwil y gwyddorau cymdeithasol ledled Cymru drwy gydweithredu, prosiectau ar y cyd a chysylltiadau perthnasol gyda chanolfannau rhagoriaeth ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Mae Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru’n fenter newydd sy’n dod ag ymchwilwyr at ei gilydd o Brifysgolion Caerdydd, Aberystwyth, Bangor, Morgannwg ac Abertawe; ac mae wedi’i hariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCUAC) a Chyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol y DU (ESRC).

Dywedodd yr Athro Rees: "Edrychaf ymlaen at adeiladu ar lwyddiant Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru. Mae gan ein hymchwilwyr arbenigedd wedi’i gydnabod yn rhyngwladol o ran cofnodi a dadansoddi newidiadau economaidd a chymdeithasol a phrofiadau bywyd bob dydd. Maent wedi bod yn gysylltiedig yn ganolog â datblygu ffyrdd newydd o fapio Cymru a bywydau ei phobl. Bydd ganddynt rôl hollbwysig i’w chwarae dros y blynyddoedd sydd i ddod, gan lywio llunwyr polisïau ac ymarferwyr wrth i Gymru fynd i mewn i gyfnod arall o newid ac ansicrwydd."

Cydweithwyr yn WISERDYn y llun o’r chwith i’r dde mae cydweithwyr yn WISERD: Dr Kate Moles, Dr Ian Stafford, Ian Thomas, Heike Doring, Yr Athro Gareth Rees, Cyfarwyddwr, Dr Scott Orford, Rhys Davies, Yr Athro Paul Furlong a Victoria Macfarlane

Mae’r Athro Rees yn adnabyddus am ei ymchwil ar addysg a datblygu economaidd rhanbarthol, yn enwedig mewn perthynas â chymryd rhan mewn dysgu gydol oes. Mae hefyd wedi ymchwilio’n helaeth i’r gydberthynas rhwng ffurfiau datganoledig o lywodraethu a datblygu a rhoi polisi addysg a hyfforddiant ar waith. Mae llawer o’i ymchwil wedi’i gwneud yng Nghymru ac mae wedi cyfrannu’n sylweddol at wella dealltwriaeth o economi a chymdeithas gyfoes Cymru.

Mae’r Athro Rees yn ymwneud yn benodol â chymhwyso canfyddiadau ymchwil i ddatblygu polisi ac mae wedi gweithio fel ymgynghorydd a chynghorydd i nifer o gyrff ac adrannau llywodraethol cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys yr OECD, Y Comisiwn Ewropeaidd, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Dysgu Cymru (ELWa). Yn ddiweddaraf, bu’n ymgynghorydd ymchwil i Adolygiad Webb o addysg bellach yng Nghymru.

Mae’n disodli’r Athro Huw Beynon, a ymddeolodd ym mis Awst ar ôl sefydlu Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru yn 2008 fel canolfan bwysig ar gyfer rhagoriaeth ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol.

Dolenni cysylltiedig

Tags