Skip to content
Skip to navigation menu

English

Newid Bywydau

17 Chwefror 2012

Changing lives - Web - pic WEB

Beth sydd ei angen ar blentyn i ddatblygu a sut gall cymdeithas fod o gymorth? Dyna bwnc darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd sy’n cynnwys dau seicolegydd plant blaenllaw.

Mewn digwyddiad a gynhelir yn Ysgol Seicoleg y Brifysgol ddydd Gwener, 9 Mawrth 2012, bydd Camila Batmanghelidjh, sylfaenydd a chyfarwyddwr elusen Kids Company, a Sara Jaffee, sy’n seicobatholegydd datblygol yng Ngholeg y Brenin, Llundain, yn rhannu eu syniadau am sut y gall gwyddoniaeth a chymdeithas newid bywydau.

Dyma’r digwyddiad cyntaf yn rhaglen weithgareddau’r Brifysgol ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg (9-18 Mawrth 2012). Yn y ddarlith hon, bydd y ddwy yn trafod anghenion plant ym Mhrydain ac yn tynnu sylw at beth mae unigolion, sefydliadau a gwyddonwyr datblygol yn ei wneud i fodloni’r anghenion hyn.

Meddai’r Athro Dylan Jones, Pennaeth yr Ysgol Seicoleg: "Mae deall pam mae rhai plant yn llwyddo er gwaethaf anawsterau o bwys tra bod eraill yn methu yw un o’r cwestiynau mawr ym maes seicoleg y dyddiau hyn. I ateb y cwestiwn hwn, bydd angen trafodaeth rhwng byd gwyddoniaeth a’r rhai sy’n gweithio gyda phlant sy’n agored i niwed.

Amlygu’r prif ffactorau yn natblygiad pobl a sut maent yn effeithio ar blant sy’n agored i niwed yw nod y drafodaeth. Mae’n rhoi’r cyfle i ddod â byd gwyddoniaeth ac arferion ar lawr gwlad ynghyd er mwyn iddynt allu cymryd rhan mewn trafodaeth."

Mae Camila Batmanghelidjh wedi bod yn seicobatholegydd ers dros ugain mlynedd ac fe sefydlodd Kids Company mewn chew hen bont reilffordd wedi’u haddasu yn Llundain. Mae wedi creu dull unigryw ac arloesol o gyflwyno gwasanaethau i rai o’r plant a’r bobl ifanc sydd fwyaf agored i niwed a chythryblus.

Mae Sara Jaffee yn seicobatholegydd datblygol yn Sefydliad Seiciatreg, Coleg y Brenin, Llundain, sy’n cynnal ymchwil am deuluoedd a phlant sydd mewn perygl. Mae ganddi ddiddordeb mewn gweld sut mae amgylchiadau sy’n peri straen yn gwaethygu gwendidau genetig cyffredinol gan effeithio ar ddatblygiad plant, yn enwedig o safbwynt ymddygiad gwrthgymdeithasol ymysg plant.

Cynhelir y ddarlith ddydd Gwener, 9 Mawrth 2012, ac mae’n rhad ac am ddim ac yn agored i bawb. Fe’i cynhelir yn Narlithfa Stanley Paris, Adeilad y Tŵr, Plas y Parc, Caerdydd. Bydd derbyniad cyn y ddarlith yn dechrau am 5.30pm a bydd y ddarlith yn dechrau am 6.00pm. Cewch gadw eich lle drwy gysylltu ag Anita Tyzlik drwy anfon neges e-bost at TyzlikA@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio 02920 870515.

Dolenni cysylltiedig:

Ysgol Seicoleg

Kids Company

Institute of Psychiatry