Skip to content
Skip to navigation menu

English

Newyddion yn gryno - Mai 2013

15 Mai 2013

Globe

Rhwydwaith Staff Amrywiaeth Fyd-Eang

Sefydlwyd Rhwydwaith Staff Amrywiaeth Fyd-Eang ddiwedd 2012 ac mae’n un o nifer o grwpiau sy’n cael eu harwain gan staff ym Mhrifysgol Caerdydd. Nod y rhwydwaith, sy’n agored i bob aelod o staff, yw helpu’r Brifysgol i fwrw ymlaen â’i hagenda cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae’n cynnig fforwm trafod a rhyngwyneb rhwng aelodau a gweinyddiaeth y Brifysgol, gan ganolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â chefndir diwylliannol, ethnigrwydd a tharddiad cenedlaethol.

Fel rhan o’i galendr o ddigwyddiadau, mae’r rhwydwaith yn dathlu ‘Diwrnod Amrywiaeth Ddiwylliannol’ ddydd Mawrth 21 Mai. Hefyd mae’n trefnu digwyddiad rhwydweithio, i’w gynnal ddydd Mercher 12 Mehefin. Bydd hwn yn gyfle i staff gymdeithasu â chydweithwyr a dysgu rhagor am y rhwydwaith. Y Dirprwy Is-Ganghellor Elizabeth Treasure fydd y siaradwr gwadd yn y digwyddiad.

Am ragor o wybodaeth am y rhwydwaith neu’r digwyddiadau, anfonwch e-bost i GlobalDiversity@cardiff.ac.uk neu ymwelwch â blog Global Diversity ar Connections, yn https://connections.cf.ac.uk/blogs/gdsn/

Gŵyl Cyn imi Farw (Before I Die)

Cyn i Mi FarwBeth yw marwolaeth dda? Sut gall polisi a darpariaeth gofal iechyd roi cymorth inni ar y diwedd? Beth mae angen inni ei wneud fel unigolyn ac mewn teuluoedd? Sut rydych chi’n ysgrifennu ‘ewyllys fyw’? Ddylai cleifion gael holi am farwolaeth ‘gyda chymorth’?

Dyma rai’n unig o’r cwestiynau a gaiff eu holi i aelodau’r cyhoedd mewn gŵyl sydd i ddod yng Nghaerdydd a fydd yn rhoi sylw i wynebu materion sy’n ymwneud â diwedd oes.

Prifysgol Caerdydd sy’n trefnu gŵyl Before I Die a bydd yn rhedeg o 11 i 21 Mai mewn amryw o leoliadau ledled y ddinas. Bydd yr ŵyl yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau trawsgelfyddydol sy’n gysylltiedig â thema marwolaeth a marw, yn ogystal â dathlu bywyd.

Am ragor o wybodaeth am yr ŵyl ewch i: http://www.cardiff.ac.uk/beforeidie/

 

Codi Busnes

 

 

Mae Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, wedi dynodi’n swyddogol ddechrau codi cyfleusterau addysgu diweddaraf gwerth £13.5M newydd Ysgol Fusnes Caerdydd.

Ar ôl iddo gael ei orffen, bydd adeilad newydd Ysgol Fusnes Caerdydd, yn cynnig cyfleusterau modern fel llawr masnachu 60 sedd, ystafelloedd addysgu o’r radd flaenaf, darlithfeydd a mannau astudio hyblyg.

Hefyd bydd yn cynnig cyfleusterau wedi’u teilwra i gynnal cynadleddau a digwyddiadau i bobl fusnes a gwneuthurwyr polisi.

Yn ogystal daeth Roger Lewis o Undeb Rygbi Cymru ac Alan Edmunds o Media Wales i ddigwyddiad torri’r dywarchen. Mae’r ddau’n aelodau o Fwrdd Ymgynghorol Rhyngwladol yr Ysgol.

Meddai Carwyn Jones, AC, y Prif Weinidog: "Mae heddiw’n gam cyntaf tuag at ddatblygiad mawr arall yn hanes Prifysgol Caerdydd ac Ysgol Fusnes Caerdydd.

"Rydyn ni eisiau gweld Sector Addysg Uwch cryf yma yng Nghymru. Un sy’n denu ac yn cadw’r myfyrwyr o’r ansawdd orau, sydd wedi’i lunio ar sail anghenion a disgwyliadau dysgwyr ac sy’n cynnig y profiadau a’r canlyniadau Addysg Uwch gorau.

"Mae’r cynlluniau ar gyfer yr Ysgol Fusnes newydd hon yn cefnogi’r weledigaeth honno’n llawn."

 

Gwobr o fri i Dechnegydd Gwyddoniaeth

steven baker

Mae Steven Baker o’r ysgol Ffiseg a Seryddiaeth wedi ennill Gwobr Technegydd Gwyddorau Ffisegol y Flwyddyn a gynigiwyd am y tro cyntaf gan yr Academi Addysg Uwch yn y gynhadledd STEM flynyddol (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ym Mhrifysgol Birmingham.

Esboniodd Dr Carole Tucker, Dirprwy Bennaeth Dysgu ac Addysgu, a enwebodd Steven am y wobr i ddechrau pam gwnaeth hyn. "Steven yw’r dyn y tu ôl i’r llenni mewn digwyddiadau UCAS a digwyddiadau’r Ysgol, yr un sy’n gwneud yn siŵr fod popeth yn rhedeg yn esmwyth, yn paratoi arddangosfeydd i’m cydweithwyr academaidd, yn diweddaru anerchiadau, yn cyfarwyddo ymwelwyr. Mae popeth yn cael ei wneud mor ddiymdrech ac mor amserol fel ei bod hi’n hawdd anghofio ei fod yno ond, hebddo, byddai’r digwyddiad cyfan yn deilchion. Felly mae’r wobr hon yn gyfle ardderchog inni ddweud diolch hwyr i elfen mor hanfodol o’n Hysgol. Mae hi’n anrhydedd inni ei gael."

Dolenni Perthnasol

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth  

 

Myfyriwr Cemeg yn cael ei enwi’n Fyfyriwr Israddedig Carbon Isel y Flwyddyn

CHEMY Student Success

Mae Max Feller, myfyriwr yn yr Ysgol Gemeg wedi ennill Gwobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn Carbon Isel TARGETjobs.

Cafodd y wobr, a noddir gan EDF Energy, ei chreu i ddod o hyd i fyfyrwyr sy’n angerddol am ynni cynaliadwy.

Dewiswyd Max o blith cannoedd o ymgeiswyr, yn un o ddeg a aeth ymlaen i rownd derfynol y wobr gyda myfyrwyr eraill o brifysgolion sy’n cynnwys Warwick, Birmingham a Choleg Imperial Llundain.

Cafodd yr ymgeiswyr categori eu dewis a’u dethol drwy broses ymgeisio anodd, gan gynnwys cyflwyniadau a phrofion seicometrig.

Cyflwynwyd y wobr i Max gan Syr Trevor McDonald mewn cinio mawreddog a seremoni wobrwyo yn Llundain. Ei wobr yw interniaeth wedi’i thalu gydag EDF Energy, ymweliad â gorsaf ynni niwclear yn Ffrainc a chinio arbennig gyda chyfarwyddwr gorsaf.

Wrth sôn am y wobr, meddai Max: "Mae ennill yn golygu cymaint i mi oherwydd bod safon yr ymgeiswyr eraill mor uchel; rwyf ar ben fy nigon ac mor falch bod fy ngwaith caled i gyd wedi dwyn ffrwyth.

"Mae her dyfodol carbon isel yn fy nghyffroi ac rwy’n angerddol am fod ar flaen y gad gyda’r newidiadau hyn."

Dolenni Perthnasol

Ysgol Cemeg Caerdydd

 

 

Cyfarwyddiadur Arbenigedd

Mae Caerdydd yn Brifysgol sy’n arwain y byd ac mae’n cael ei gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd ac yn cynnig ystod o arbenigedd gan academyddion blaenllaw. Mae’r adran Cysylltiadau Cyhoeddus wedi lansio Cyfarwyddiadur Arbenigedd newydd a chynhwysfawr sy’n rhoi mynediad i’r cyfryngau i sylwadau, barn wybodus a dadansoddi gan arbenigwyr ar amrywiaeth o bynciau ymchwil a materion cyfoes. Ei nod yw rhoi cymorth i’r cyfryngau gysylltu’n uniongyrchol ag arbenigwyr Caerdydd a bydd modd ei chwilio yn ôl maes arbenigedd; yn ôl enw; neu yn ôl Ysgol Academaidd. I gael mynediad i’r Cyfarwyddiadur ewch i: www.cardiff.ac.uk/experts

Hoffem annog aelodau staff Prifysgol Caerdydd i gofrestru gyda’r cyfeiriadur – cysylltwch â Lisa Birkbeck, Cysylltiadau Cyhoeddus: BirkbeckL@cardiff.ac.uk am ragor o wybodaeth.