Skip to content
Skip to navigation menu

English

Crynodeb o'r newyddion

18 Rhagfyr 2012

News in brief

Mae dau o fyfyrwyr PhD y Brifysgol wedi bod yn llwyddiannus gyda’u ceisiadau i Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau ar gyfer Gwobrau Datblygu Sgiliau Cydweithredol o dan Arweiniad Myfyrwyr.

Dyfarnwyd £2,920 i Samuel Sequeira, o Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth am ‘Engaging with Diversity: Developing Skills in Public Engagement and Research Impact’.

Bydd y prosiect, ar y cyd â Chanolfan Hanes a Chelfyddydau Butetown, yn datblygu sgiliau sy’n gysylltiedig â gweithio mewn partneriaethau ymarferol ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Ei brif nod yw hyfforddi myfyrwyr PhD ac ymchwilwyr eraill ar ddechrau eu gyrfaoedd mewn meysydd sy’n ymwneud ag amlddiwylliannedd o ran sut mae ymgysylltu’n effeithiol â grwpiau cymunedau lleiafrifoedd ethnig a gwneud i’w heffaith fod yn ganolog i’w gweithgareddau ymchwil.

Dyfarnwyd £2,500 i Sara Sylvester, o Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol am ei phrosiect, ‘Making Media Matter for 21st Century Teachers and Learners: Demystifying Representational Theory at KS5 & Promoting Pedagogical Excellence in Media Education’.

Bydd y prosiect yn cynnwys hyd at 10 myfyriwr PhD a fydd yn cydweithredu ag ymarferwyr yn Adran y Cyfryngau yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd i ddatblygu a chyflwyno rhaglen astudio i fyfyrwyr safon Uwch i wella eu sgiliau llythrennedd y cyfryngau. Mae’r prosiect hwn yn nodi bod addysgu llythrennedd y cyfryngau’n fframwaith bwriadus a hanfodol i ddatblygu ac ysgogi gwybodaeth, sgiliau ac ymagweddu hanfodol ar gyfer paratoi athrawon yn yr 21ain ganrif a myfyrwyr ffilm/cyfryngau Cyfnod Allweddol 5 (Safon Uwch).

Myfyrwyr yn diffodd

Enillodd myfyrwyr yn Neuadd Senghennydd 100 twb o hufen iâ Ben and Jerry’s ar ôl iddyn nhw lenwi cwis newid hinsawdd yn rhan o Ymgyrch Myfyrwyr yn Diffodd.

Cafodd 54 prifysgol eu gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg gyda gwobrau am y Neuaddau gyda’r nifer mwyaf o breswylwyr yn ymateb i’r arolwg. Roedd y cwestiynau’n unigryw i bob Prifysgol ac roedd Neuadd Senghennydd yn un o’r tair neuadd orau ledled Prydain o ran nifer y myfyrwyr a ymatebodd.

Mae Ymgyrch Myfyrwyr yn Diffodd (Student Switch Off Campaign) yn ymgyrch nid er elw sy’n annog myfyrwyr i weithredu ar newid hinsawdd.

Arolwg Teithio

Gair sydyn i’ch atgoffa bod Ipod Nano a theledu sgrin fflat ar gael yn wobrau i’r staff a’r myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn Arolwg Teithio’r Brifysgol. Bydd yr arolwg yn cyfrannu gwybodaeth am drefniadau teithio ac yn helpu’r Brifysgol i adrodd am allyriadau carbon sy’n gysylltiedig â theithio a gweithredu i’w lleihau. Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis ar hap ac mae’r arolwg ar gael ar-lein yma:

Myfyrwyr:       https://www.surveys.cardiff.ac.uk/studenttravel12 
Staff:               https://www.surveys.cardiff.ac.uk/stafftravel12 

 

e-gardiau Nadolig

Mae detholiad eang o e-Gardiau Nadolig ar gael i staff a myfyrwyr eu hanfon at ffrindiau a’r teulu. Ewch i gael cip ar y cardiau yma:

http://www.ecards.cardiff.ac.uk/christmas.html