Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y cam nesaf mewn delweddu wynebau

02 Awst 2013

 

Am y tro cyntaf, gall tîm o glinigwyr a chyfrifiadurwyr o’r Brifysgol gynnal ymchwil i symudiad wynebau a gweddnewid y modd y mae cleifion sydd angen llawdriniaeth ar eu hwynebau yn cael diagnosis a’u monitro, diolch i system delweddu symudiad arwyneb tri dimensiwn newydd o’r radd flaenaf.

Mae tîm o academyddion y Brifysgol, yn cydweithio ochr yn ochr â chwmni blaenllaw yn y maes, sef 3dMD, wedi datblygu’r system fasnachol gyntaf sy’n gallu recordio delweddau dynol symudol mewn tri dimensiwn. 

"Mae gan ymchwil i symudiadau’r wyneb ddefnyddiau pwysig mewn cleifion y mae cyflyrau fel gwefus hollt, cyflyrau niwrolegol fel clefyd Parkinson neu strôc yn effeithio ar symudiad eu hwynebau," yn ôl yr Orthodeintydd Ymgynghorol, Dr Hashmat Popat o’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg.

Ychwanegodd, "Yn gyffredinol, fideos oedd y dull dewisol ar gyfer recordio symudiadau’r wyneb – yn anffodus, mae’r rhain yn ddau ddimensiwn yn unig, felly caiff data pwysig ei golli wrth ddadansoddi sut mae’r wyneb yn symud."

Yn 2005, comisiynodd y Tîm y sganiwr tri dimensiwn masnachol cyntaf a oedd yn gallu recordio delweddau dynol symudol – yn debyg i gamera fideo, ond mewn tri dimensiwn – ac maent wedi helpu i ddatblygu system ddynamig cyflymder uchel ac ansawdd uchel newydd 3dMD.

Yn ôl yr Athro David Marshall o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, "Hyd yn oed heddiw, fideos yw’r dull mwyaf cyffredin ar gyfer recordio symudiadau’r wyneb, fodd bynnag, nid yw fideo dau ddimensiwn yn gallu cefnogi gwir fesuriadau siâp 3D a sut mae hyn yn newid ag ystumiau’r wyneb."

"Pan ddaeth technoleg 3dMD ar gael am y tro cyntaf, roedd ein tîm yn benderfynol o symud o fideos dau ddimensiwn i fideos tri dimensiwn er mwyn mesur yr agweddau dynamig ar symudiad ac ystumiau meinwe feddal yr wyneb yn fanwl gywir.

"Bu ymchwil i ddadansoddi ystumiau’r wyneb yn fwy cyffredinol mewn tri dimensiwn a’i ddefnyddio mewn adnabyddiaeth fiometrig, adnabod ystumiau fel gwenu, a graffeg ac animeiddio cyfrifiadurol yn gynhyrchiol hefyd, gan gynnwys gwaith ar y cyd â Seicolegwyr.

Ychwanegodd, "Yn ogystal, oherwydd y sefyllfa unigryw o fod â dwy system o’r fath ar gael, bûm yn arloesi gwaith mewn Ystumiau Ymddiddanol, lle’r ydym wedi recordio a dadansoddi dynameg wynebau tri dimensiwn dau unigolyn yn sgwrsio."

Trwy gydweithio’n agos â 3dMD, mae’r Athro Stephen Richmond a Dr Hashmat Popat o’r Ysgol Ddeintyddiaeth, a’r Athro David Marshall a’r Athro Paul Rosin o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg wedi arloesi’r defnydd o ddadansoddi fideos tri dimensiwn.

Delwedd

Yn ôl Prif Weithredwr 3dMD, Chris Lane, "Wrth i 3dMD ddatblygu ei dechnoleg arloesol i’r lefel nesaf, ni fu unrhyw amheuaeth bod rhaid i ni gydweithio’n agos â’r tîm sydd â’r mwyaf o brofiad ymchwil cyhoeddedig hyd yn hyn ym maes cymwysiadau tri dimensiwn dynamig."

"Mae’r tîm ym Mhrifysgol Caerdydd wedi sbarduno 3dMD i wneud nifer o ddarganfyddiadau, fel ein cyfradd cipio ffrâm tri dimensiwn o 60 ffrâm yr eiliad ac, yn fwy diweddar, golau anymwthiol a gallu ansawdd gwell sy’n arwain at y posibilrwydd am allu olrhain optegol dwys iawn er mwyn deall a mesur gwahaniaethau yn anffurfiant y feinwe feddal yn ystod symudiadau’r wyneb mewn babanod, plant ac oedolion."

Mae’r Athro Stephen Richmond yn ychwanegu, "Mae ein tîm yn edrych ymlaen at ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf hon i dorri tir newydd mewn gofal cleifion.

"Byddwn nid yn unig yn gallu asesu canlyniad swyddogaethol claf a sut mae pobl eraill yn y gymuned yn ymateb i’r canlyniad mewn modd gwrthrychol, ond bydd ein tîm hefyd yn gallu dechrau datblygu modelau efelychu cyfrifiadurol i ddyblygu ystumiau ac ymddygiad swyddogaethol yr wyneb ar gyfer y cleifion hynny sy’n cael triniaeth."

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ysgol Ddeintyddiaeth

3dMD