Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant Enwebu

06 Medi 2012

Nomination Success

Mae ymchwil arloesol gan y Brifysgol i drais, alcohol a diogelwch yn hwyr y nos wedi cael ei chydnabod gan enwebiad ar gyfer gwobrau mawreddog Times Higher Education.

Mae gwaith Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas (VSRG) y Brifysgol, dan arweiniad yr Athro Jonathan Shepherd o’r Ysgol Deintyddiaeth, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer categori Prosiect Ymchwil y Flwyddyn 2012.

Mae ymchwil gan y VSRG wedi cael effaith sylweddol ar anafiadau ac ymddygiad treisgar yn hwyr y nos yng nghanol dinasoedd. Un o ganlyniadau allweddol ymchwil y grŵp fu datblygu Model Caerdydd er Atal Trais sy’n defnyddio gwybodaeth a gasglwyd mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys i fesur trais ac annog gweithgarwch atal trais.

Ers rhoi’r Model ar waith yng Nghaerdydd, mae nifer y bobl sydd wedi gorfod mynd i adrannau damweiniau ac achosion brys wedi gostwng 30% ac mae’r nifer sydd wedi gorfod aros mewn ysbyty a nifer yr enghreifftiau o drais difrifol a gofnodwyd gan yr heddlu wedi disgyn 42% a 32% yn y drefn honno, o gymharu â dinasoedd lle na roddwyd y model hwn ar waith.

Mae’r model bellach yn Ymrwymiad yn Rhaglen y Llywodraeth Glymblaid ac, o ganlyniad i’r Ddeddf Trosedd ac Anrhefn, yn strategaeth graidd er atal trais ar draws y Deyrnas Unedig (DU). Mae wedi cael ei roi ar waith mewn dros 100 o ysbytai ar draws Cymru a Lloegr.

Ymhellach i ffwrdd, mae’r model ar fin cael ei roi ar waith yn Amsterdam, ynghyd â phrosiectau eraill sydd ar y gweill yn Unol Daleithiau America a De Affrica.

Meddai’r Athro Chris McGuigan, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Mentergarwch y Brifysgol: "Mae’r enwebiad hwn yn cydnabod ymchwil ragorol, wedi’i drosi’n rhagorol i broblem wirioneddol mewn cymdeithas, ac sy’n arwain at effaith sylweddol. Mae’r manteision cadarnhaol, clir, sydd wedi dod i’r amlwg yn pwysleisio cymaint yw pwysigrwydd gwaith y grŵp a’r Athro Shepherd ym Mhrifysgol Caerdydd".

Mae Gwobrau Times Higher yn cydnabod gwaith arloesol a wneir gan sefydliadau addysg uwch y DU. Bydd enwau’r enillwyr llwyddiannus yn cael eu cyhoeddi ar 29 Tachwedd 2012.

Dolenni Cysylltiedig

Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas

Yr Ysgol Deintyddiaeth

Times Higher Education