Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sail newydd wedi’i chanfod ar gyfer methiant tamoxifen

04 Rhagfyr 2008

Gall tamoxifen waethygu canser y fron mewn is-set fach o gleifion, yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd yng nghyfnodolyn mynediad agored BioMed Central Breast Cancer Research.

Mae’r astudiaeth, sy’n cynnwys Canolfan Tenovus ar gyfer Ymchwil i Ganser, Canolfan Ganser Felindre ac Ysgol Fferylliaeth Cymru, yn awgrymu, mewn cleifion sy’n dangos mynegiant gostyngol neu fynegiant absennol o ran protein E-cadherin, y gall cyffuriau gwrth-oestrogen fel tamoxifen, a ddefnyddir yn gyffredin, hybu ymddygiad cellau canser mwy niweidiol.

Ymchwiliodd y tîm, a gydlynwyd gan Dr. Stephen Hiscox, y modylydd dethol derbyn oestrogen (SERM) tamoxifen ar gelloedd canser y fron ddynol, a’u cymharu ag effeithiau uniongyrchol tynnu oestrogen yn ôl.

Dywed Dr. Hiscox, "Mae cyffuriau gwrth-oestrogen, fel tamoxifen, wedi bod yn brif gynheiliaid therapi mewn cleifion â chanser y fron sy’n dderbynnydd oestrogen positif (ER+), ac maent wedi gwella nifer y rheiny sy’n goroesi’n sylweddol. Mae ein hastudiaethau arbrofol yn awgrymu, mewn grŵp penodol o gleifion, y gall fod yn llai effeithiol, fodd bynnag, gan ei fod yn ymddangos ei fod yn hybu ymddygiad celloedd ymosodol".

Darganfu’r awduron bod tamoxifen yn gallu hybu ffenoteip ymledol mewn celloedd canser y fron sy’n dderbynnydd oestrogen positif (ER+) o dan amodau cyswllt cell-cell gwael, nad oedd effaith y cyffur yn hysbys yn faenorol. Yn ôl Dr. Hiscox, "Gallai hyn fod o arwyddocâd clinigol mawr i’r cleifion hynny â thiwmorau lle mae ymlyniad rhyng-gellol gwael yn gynhenid. Yn y fath gleifion, gall diffyg oestrogen gydag atalyddion aromatase (AI) fod yn driniaeth fwy priodol".

Mae E-cadherin yn brotein ymlyniad rhyng-gellol sy’n bwysig ar gyfer cynnal a chadw ymlyniad cell-cell a chyfanrwydd meinwe. Mae presenoldeb derbynyddion oestrogen ymarferol yn angenrheidiol ar gyfer ei fynegiant.

Tags