Skip to content
Skip to navigation menu

English

Nyrsys y dyfodol

09 Ionawr 2009

Mae pobl sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes nyrsio’n cael cyfle i ddarganfod mwy am y proffesiwn yn ystod diwrnod gwybodaeth a dethol arbennig yn y Brifysgol.

Yn cael ei gynnal yn yr Ysgol Nyrsio ac Astudiaethau Bydwreigiaeth, bydd y digwyddiad yn amlygu’r cyfleoedd cyffrous ac amrywiol sydd ar gael i nyrsys cofrestredig ac yn cyflwyno ymwelwyr i’r cwrs nyrsio i oedolion sy’n dechrau ym mis Mawrth 2009.

Bydd y cwrs, sy’n cael ei eithrio o ffioedd dysgu, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu’r wybodaeth, sgiliau ac agweddau sydd eu hangen arnynt i fod yn nyrs, a rhoi eu dysgu ar waith gyda lleoliadau clinigol ledled de-ddwyrain Cymru.

Yn ychwanegol, gallai myfyrwyr sy’n bodloni’r meini prawf mynediad fod yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth nad oes rhaid ei had-dalu o £6,500 y flwyddyn ac, o bosibl, ysgoloriaeth hyd at £1,000 y flwyddyn.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer amrywiaeth o unigolion o ystod eang o gefndiroedd, gan gynnwys y rheiny sydd am newid gyrfa.

Gweithiai Ian Banks yn y diwydiant cyfryngau cyn cychwyn ar y cwrs nyrsio i oedolion yng Nghaerdydd. Dywedodd: "Roeddwn yn poeni braidd y byddai fy oedran yn fy ynysu o’m cyd-fyfyrwyr, fodd bynnag, y gwrthwyneb fu’r achos a thawelodd fy ngofidion yn gynnar iawn pan welais y cymysgedd eclectig o fyfyrwyr ar y cwrs."

"Mae’r cwrs nyrsio’n cynnig cymysgedd eang o ddysgu ymarferol ac academaidd ac, i mi, heb os, uchafbwynt pob modiwl oedd y lleoliadau clinigol. Mae’r cwrs wedi peri i mi fod yn fwy awyddus nag erioed i gymhwyso a dechrau gweithio yn y maes."

Mae’r Ysgol yn un o adrannau nyrsio a bydwreigiaeth gorau’r DU, ac mae ei rhaglen yn cynnwys graddau ym mhob agwedd ar nyrsio, megis nyrsio iechyd meddwl a bydwreigiaeth.

Ynghyd â dysgu mwy am y cwrs, bydd y diwrnod gwybodaeth yn caniatáu i ddarpar fyfyrwyr gymryd rhan mewn proses ddethol gychwynnol.

Cynhelir y diwrnod gwybodaeth a dethol ddydd Sadwrn, 24 Ionawr 2009. I gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle, ffoniwch 02920 687523 neu anfonwch neges e-bost at nurseinfo@cf.ac.uk .

Tags