Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb i ofal nyrsio a bydwreigiaeth yng Nghymru

06 Mawrth 2012

Minister opens simulation suite web(o’r chwith i’r dde) Sian Wilson, Myfyriwr Nyrs Plant 3ydd Blwyddyn, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths, a’r Athro Sheila Hunt, Deon a Phennaeth Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths, wedi dadorchuddio efelychydd realistig a fydd yn dysgu sgiliau hanfodol i fyfyrwyr o nyrsys ar gyfer gofal arbenigol ar fabanod ifanc.

Mae’r ‘SimBaby’ yn un o’r sêr yn narpariaeth fwyaf blaenllaw Ystafelloedd Efelychu Clinigol Caerllion yn Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth y Brifysgol.

Mae gan yr uwch-efelychydd babanod hwn anatomi realistig a swyddogaethrwydd clinigol. Ymysg y nodweddion y mae synau anadlu, sy’n gallu amrywio yn ôl y senario, symudiad y frest, pwls y gellir ei deimlo, llygaid cyfnewidiadwy gyda channwyll llygad arferol, darwasgedig ac wedi agor a synau’r llais gan gynnwys llefain, bodlonrwydd, pesychu, a rhigian. Bydd yn caniatáu i fyfyrwyr o nyrsys ymarfer mewndibwio, CPR a chael i’r gwythiennau – gweithdrefnau na ellid eu cynnal yn ddiogel mewn sefyllfa bywyd go iawn.

Yn ymuno â ‘SimBaby’ y mae ‘SimMan’, efelychydd oedolyn corff llawn a ddefnyddir ar gyfer addysgu sgiliau craidd gan gynnwys rheoli’r llwybr anadlu, yr anadlu, y galon a’r cylchrediad.

Ymwelodd y Gweinidog â’r Brifysgol i agor yr ystafelloedd efelychu, a hefyd i groesawu’n swyddogol yr Athro Billie Hunter, y mae ei swydd fel Athro Bydwreigiaeth, a noddir gan Goleg Brenhinol y Bydwragedd a Llywodraeth Cymru, yn benodiad cyntaf o’i fath yn y DU.

Dywedodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths: "Rwyf wrth fy modd yn cael agor yn swyddogol yr Ystafelloedd Efelychu Clinigol trawiadol hyn, a fydd yn gadael i fyfyrwyr o fydwragedd a nyrsys ymarfer sgiliau mewn amgylchedd diogel. Dyma enghraifft wych o’r ffordd mae’n rhaid i addysg gerdded law yn llaw â’r newid mewn arferion clinigol er mwyn darparu gweithle sydd â’r sgiliau a’r galluoedd perthnasol.

"Y Gadair a noddir gan Goleg Brenhinol y Bydwragedd a Llywodraeth Cymru yw’r gyntaf o’i bath yn y DU ac rwyf wrth fy modd fod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi datblygu’r swydd hon. Gwn y bydd yr Athro Hunter yn arwain ymchwil mewn bydwreigiaeth i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y maes astudio hwn ac yn bwysicach i wneud gwahaniaeth sylweddol i ferched a’u teuluoedd, nid yn unig yng Nghymru ond ar draws y byd."

Mae’r cyfleusterau newydd yn rhan o helaethu’r offer efelychu yn yr Ysgol a bydd y buddsoddiad yn arwain at fwy na 1,300 o fyfyrwyr o nyrsys a bydwragedd yn defnyddio’r offer hyfforddi efelychu bob blwyddyn fel rhan o’u hastudiaethau.

Wrth siarad yn y lansiad dywedodd yr Athro Sheila Hunt, Deon a Phennaeth yr Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth: "Mae’r cyfleusterau hyn, a’n penodiad diweddar o Athro Bydwreigiaeth Coleg Brenhinol y Bydwragedd, yn arddangos ymrwymiad yr Ysgol i ddatblygu’r proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth yng Nghymru – yn nhermau darparu gweithlu medrus, a thrwy fuddsoddi mewn ymchwil sy’n effeithio’n uniongyrchol ar ymarfer.

Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth Prifysgol Caerdydd yw’r darparwr mwyaf ar addysg nyrsio a bydwreigiaeth yng Nghymru.

Bydd yr Athro Professor Hunter yn arwain ymchwil bydwreigiaeth glinigol er mwyn mynd â’r proffesiwn bydwreigiaeth yn ei flaen a bydd y gwaith ymchwil yn dechrau drwy edrych ar ffyrdd i wella’r gefnogaeth emosiynol a roddir i ferched yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth, yn enwedig yn nhermau cyfathrebu.

Dywedodd yr Athro Billie Hunter: "Dyma’r tro cyntaf i swydd o’r fath gael ei chreu, ac felly mae’n arloesol yn nhermau datblygu ymchwil mewn bydwreigiaeth. Mae’n arwyddocaol fod y swydd wedi ei chreu yng Nghymru. Mae’r swydd yn cynnig llwyfan pwysig y gellir datblygu ymchwil bydwreigiaeth o safon uchel arno a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r ffordd mae bydwragedd yn gweithio, ac felly i brofiadau merched beichiog a’u teuluoedd."

Dywedodd Helen Rogers, Cyfarwyddwr Coleg Brenhinol y Bydwragedd: "Rwyf wrth fy modd fod Coleg Brenhinol y Bydwragedd wedi cael y cyfle i helpu i sefydlu’r swydd hon mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerdydd a Llywodraeth Cymru. Dyma enghraifft ddisglair o’r hyn y gellir ei gyflawni drwy weithio mewn partneriaeth ac mae’n gam hanesyddol ymlaen yn yr hyrwyddo ar fydwreigiaeth ac ymchwil bydwreigiaeth yn y Deyrnas Unedig."

Dolenni Cysylltiedig

Yr Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth