Skip to content
Skip to navigation menu

English

Carreg filltir nyrsio a bydwreigiaeth

30 Ebrill 2012

Nursing and midwifery milestone pic -web

Ar ôl 40 mlynedd o arwain datblygiadau mewn gwybodaeth nyrsio a bydwreigiaeth a gwelliannau yng ngofal cleifion, mae Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth y Brifysgol yn dathlu ei llwyddiannau.

Ar 18 a 19 Mai 2012, bydd yr Ysgol yn croesawu yn ôl ei chyn-fyfyrwyr – sydd bellach mewn swyddi bydwreigiaeth, arfer clinigol, addysg a rheolaeth o gwmpas y byd – am ginio aduno ar ein pen-blwydd yn 40 oed.

Yn dilyn y digwyddiad, bydd cynhadledd ben-blwydd a fydd yn arddangos rhagoriaeth yr Ysgol mewn dysgu ac addysgu dros y pedwar degawd diwethaf, ynghyd ag archwilio rôl yr Ysgol yn llywio iechyd a gofal cymdeithasol at y dyfodol.

Meddai’r Athro Sheila Hunt, Deon yr Ysgol, wrth siarad am y pen-blwydd: "Mae’r 40 mlynedd diwethaf wedi cynnwys cerrig milltir arwyddocaol sydd wedi helpu i feithrin enw da’r Ysgol am ragoriaeth a llwyddiant. Ers ei chreu, mae’r Ysgol wedi ymroi i ddatblygu’r proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth yng Nghymru – o safbwynt darparu gweithlu medrus, a thrwy fuddsoddi mewn ymchwil sy’n effeithio’n uniongyrchol ar arfer. Mae Caerdydd yn parhau i rannu’r gred graidd bod nyrsio a bydwreigiaeth yn broffesiwn hanfodol bwysig sy’n mynnu safonau uchel a’r awydd i ddenu’r bobl ifanc fwyaf dawnus sy’n rhannu’r gred honno."

Cofrestrodd myfyrwyr nyrsio cyntaf Caerdydd ar gyfer eu cwrs gradd Baglor mewn Nyrsio ym 1972. Ond y drydedd adran addysg nyrsio a sefydlwyd yn y Deyrnas Unedig oedd yr Ysgol, gyda dim ond pedwar aelod o staff a 10 o fyfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf honno.

Heddiw, mae’r Ysgol yn flaenllaw ym meysydd addysgu, dysgu ac ymchwil nyrsio a bydwreigiaeth gyda rhyw 1,700 o fyfyrwyr a 150 o staff. Yn ddiweddar, fe wnaeth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths, agor Ystafelloedd Efelychu Clinigol newydd yr Ysgol, sef cyfleuster o’r radd flaenaf a fydd yn galluogi myfyrwyr i ddysgu medrau allweddol ac ymarfer gweithdrefnau cymhleth yn ddiogel.

Mae’r Ysgol hefyd yn gartref i ddwy swydd allweddol – Athro Nyrsio Coleg Brenhinol y Nyrsys, a’r Athro Bydwreigiaeth sy’n cael ei gefnogi gan Goleg Brenhinol y Bydwragedd a chyllid cychwynnol gan Lywodraeth Cymru. Y ddau sy’n dal y swyddi hyn yw’r Athro Danny Kelly a’r Athro Billie Hunter yn y drefn honno.

Ychwanegodd yr Athro Hunt: "Mae lleoliad y ddwy swydd yng Nghaerdydd yn arwydd o ymrwymiad y Brifysgol i gefnogi datblygiad parhaus y proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth drwy ymchwil ac addysg o ansawdd uchel. Mae’n amlygu ymrwymiad yr Ysgol i gynnal ymchwil sy’n effeithio’n uniongyrchol ar arfer."

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth