Skip to content
Skip to navigation menu

English

Taith Gyfnewid y Fflam Olympaidd

23 Mai 2012

Cardiff Univ Torchbearers- webBydd Guylee Simmonds, Ruby Miller a Stuart Vanstone (o’r chwith) yn cario’r Fflam Olympaidd ar ei thaith drwy Gaerdydd.

Mae tri o staff a myfyrwyr mwyaf ysbrydoledig Caerdydd yn paratoi i gario’r Fflam Olympaidd drwy strydoedd Caerdydd.

Bydd Guylee Simmonds, myfyriwr yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru; Ruby Miller, myfyriwr yn yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd; a Stuart Vanstone, Pennaeth Chwaraeon yn y Brifysgol; yn cario’r Fflam Olympaidd ar 25 a 26 Mai 2012.

Dewiswyd y tri yn rhan o raglen enwebu Cludwyr Fflam Samsung ac maent ymhlith 8,000 o bobl a fydd yn cludo’r Fflam Olympaidd ar draws y DG.

Mae Ruby Miller, a ddewiswyd am ei hymrwymiad eithriadol i’w hastudiaethau a chwaraeon, yn un o fyfyrwyr mwyaf nodedig y Brifysgol. Dechreuodd Ruby, sy’n aelod o Raglen Chwaraeon Perfformiad Uchel y Brifysgol, ar ei gyrfa seiclo pan oedd yn ddeg oed, ac oddi ar hynny cafodd lwyddiant enfawr ym mhob agwedd ar seiclo, gan gynnwys seiclo trac, mynydd, ffordd a thraws gwlad.

Mae wedi rhagori’n rhyngwladol. Fe’i dewiswyd ar gyfer y Rhaglen Ddatblygu Olympaidd 2008 - 2010 ac roedd yn Bencampwraig Genedlaethol Seiclo Traws Gwlad, Pencampwraig Genedlaethol Beicio Mynydd a Phencampwraig Genedlaethol Seiclo Trac yn nhymor 2009/10. Yn fwy diweddar, dewiswyd Ruby i gystadlu yng nghystadleuaeth hŷn Cwpan Seiclo Trac y Byd yn Felodrom Manceinion. Ar lefel Brifysgol, Ruby yw prif sgoriwr pwyntiau Caerdydd yng nghystadleuaeth Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS).

Dewiswyd Guylee Simmonds yn Gludwr Fflam ar sail ei ymroddiad i waith elusennol. Yn ystod haf 2009, cyn dod i astudio Pensaernïaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, treuliodd Guylee fis yn Haiti, gan weithio ar ran Apêl Ysbyty Haiti i ddarparu gwell seilwaith meddygol yn y wlad dlotaf yn yr Hemisffer Gorllewinol. Bu’n gweithio gyda phlant anabl mewn gofal seibiant ac yn cynorthwyo’r elusen â logisteg o ddydd i ddydd.

Ar ôl ei ymweliad, parhaodd Guylee i weithio dros yr elusen, gan ysgrifennu ar ei rhan i ofyn i sefydliadau am gymorth, codi arian ac ysgrifennu erthyglau am ei brofiadau yn Haiti. Yn 2010, penderfynodd Guylee dreulio’r haf cyfan yn Haiti, gan weithio fel cydlynydd logisteg ar safle’r ysbyty yn ogystal â theithio i’r de â chymorth i ffoaduriaid Port au Prince a gollodd eu cartrefi yn ystod y daeargryn yn gynharach y flwyddyn honno.

Fel Pennaeth Chwaraeon, mae Stuart Vanstone wedi gwneud yn siŵr fod y Brifysgol ar flaen y gweithgareddau Olympaidd a Pharalympaidd yng Nghymru, trwy gynnal tri Gwersyll Hyfforddi yn 2012 (pêl-droed, bocsio a phêl-fasged Baralympaidd). Bydd y gwersylloedd hyn yn dod â manteision diwylliannol ac economaidd sylweddol i’r Brifysgol, ei myfyrwyr, dinas Caerdydd a Chymru gyfan. Bydd rhaglenni gwaddol cyswllt a sefydlwyd gan Stuart a phartneriaid ar draws Cymru yn helpu i ysgogi plant a phobl ifainc o bob cefndir a gallu i gymryd rhan mewn chwaraeon a byddant yn cynorthwyo a datblygu’r genhedlaeth nesaf o gystadleuwyr Olympaidd.

Dechreuodd taith y Fflam Olympaidd o amgylch y DG ym Mhen Tir Cernyw ar 19 Mai 2012. Bydd yn ymweld â dros fil o ddinasoedd, trefi a phentrefi ar draws y DG, a bydd 95 % o boblogaeth y DG o fewn taith awr i’r digwyddiad hanesyddol hwn.

Bydd y Fflam Olympaidd yn teithio trwy strydoedd Caerdydd 25-26 Mai 2012, a bydd dathliadau stryd ar hyd y daith. Bydd yn cyrraedd y Stadiwm Olympaidd yn Llundain ar 27 Gorffennaf 2012 ar ddechrau’r Gemau Olympaidd.

Mae Samsung yn un o bartneriaid cyflwyno Taith Gyfnewid y Fflam Olympaidd Llundain 2012. Mae Prifysgol Caerdydd yn un o ddim ond 31 o brifysgolion a ddewiswyd i fod yn bartner yn ei raglen unigryw i enwebu cludwyr fflam.

Gweithgareddau Llundain 2012 gan Brifysgol Caerdydd – http://www.cardiff.ac.uk/olympics/

 

Tags