Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydweithredu ag Oman

22 Mai 2012

Oman MoU signing Group - webHamood Mohammad Al Kharusi, Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Hyfforddiant yn Oman; Abdallah Ahmed Al Rubaiey, Deon OSNI; Dr Dianne Watkins, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth; Yr Athro Sheila Hunt, Deon a Phennaeth yr Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth; Dr David Grant, Is-ganghellor.

Gall nyrsys cymunedol yn Oman ddatblygu eu sgiliau a gwella’r gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu ganddynt, diolch i gydweithrediad newydd rhwng y Brifysgol a Gweinyddiaeth Iechyd y wlad.

Llofnododd Is-ganghellor Caerdydd, Dr David Grant, Femorandwm Dealltwriaeth â Chyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Hyfforddiant Oman er mwyn i’r Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth ddarparu gradd newydd mewn Ymarfer Nyrsio Iechyd Cymunedol yn Oman.

Bydd y rhaglen newydd yn diwallu anghenion nyrsys cymwysedig sy’n gweithio yn y gymuned neu sy’n bwriadu gwneud hynny, gan wella’u gwybodaeth a sgiliau a datblygu’r ffordd y mae gofal iechyd cymunedol yn cael ei ddarparu yn Oman.

Wrth drafod y cydweithrediad newydd, dywedodd yr Athro Sheila Hunt, Deon yr Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth: "Rydym wrth ein bodd yn meithrin ein cydweithrediad presennol â’r Weinyddiaeth Iechyd. Cafodd y rhaglen newydd ei datblygu i fynd i’r afael â’r anghenion newidiol am ofal nyrsio yn y gymuned yn Oman. Mae arbenigedd yr Ysgol mewn Gofal Cynradd, Nyrsio Cymunedol ac Iechyd Cyhoeddus yn amhrisiadwy, ac yn ein galluogi i ddarparu rhaglen a fydd yn diwallu anghenion penodol gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd a gofynion pobl Oman yn gyffredinol. Teimlwn ei bod yn anrhydedd fod y Cyfarwyddwr Cyffredinol wedi manteisio ar y cyfle hwn i ymweld â ni a chryfhau’r cydweithrediad â’r Brifysgol."

Yn ogystal â’r BSc newydd mewn Ymarfer Nyrsio Iechyd Cymunedol, mae’r Memorandwm Dealltwriaeth wedi ymestyn y ddarpariaeth o gymhwyster sy’n bodoli, sef y BSc mewn Astudiaethau Nyrsio, am dair blynedd arall.

Mae’r rhaglen Astudiaethau Nyrsio, sy’n rhedeg oddi ar 2009, yn helpu nyrsys yn Oman i ddatblygu a defnyddio technegau a gwybodaeth newydd i’w hymarfer, ynghyd â gwella’u dealltwriaeth o broblemau cymhleth sy’n gysylltiedig â’r ymarfer proffesiynol o nyrsio a datrysiadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Mae’r naill raglen a’r llall yn cael ei darparu ar y cyd â Sefydliad Nyrsio Arbenigol Oman (OSNI), sef darparwr cenedlaethol addysg nyrsio uwch yn Oman. Mae cynnwys y rhaglen yn cael ei addysgu’n bennaf gan staff Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth Caerdydd yn OSNI mewn blociau addysgu dwys. Mae goruchwyliaeth academaidd bersonol ar gael i fyfyrwyr drwy gydol pob modiwl gan diwtor dynodedig o’r Ysgol trwy gyfrwng e-ddysgu, gyda mentoriaid OSNI yn darparu cyngor ffurfiannol a chymorth bugeiliol.

Dywedodd Abdallah Ahmed Al Rubaiey, Deon Sefydliad Nyrsio Arbenigol Oman: "Cafodd nifer o gyfleoedd hyfforddi eu creu yn y sector gofal iechyd yn Oman er mwyn sicrhau rhagoriaeth ym maes darparu gofal iechyd. Yn eu plith roedd y rhaglen, a gyflwynwyd am y tro cyntaf yn Oman, i alluogi nyrsys arbenigol i ennill BSc (Anrh) mewn Astudiaethau Nyrsio gyda Phrifysgol Caerdydd.

"Fel canlyniad i’w llwyddiant, mae’r Weinyddiaeth Iechyd ac Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth Caerdydd wedi cyd-gychwyn BSc mewn Nyrsio Iechyd Cymunedol. Mae’r rhaglenni, sy’n cael eu rhedeg gan Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth Caerdydd yn Oman yn anelu at roi cyfle i nyrsys sydd â diplomau sylfaenol i ennill gradd er mwyn hybu gwell ddarpariaeth o ofal iechyd, ynghyd â hybu dyfodol y proffesiwn nyrsio yn gyffredinol yn Oman.

"Mae canfyddiadau rhagarweiniol astudiaeth gyfredol gan Brifysgol Caerdydd ac OSNI yn dangos yn glir fod y sawl sy’n ennill y BSc gyfredol mewn Astudiaethau Nyrsio yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i ansawdd a chanlyniadau’r gofal sy’n cael ei ddarparu ganddyn nhw."

Bydd Mr Hamood Mohammad Al Kharusi, Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Hyfforddiant, yn ystod ei ymweliad â Chaerdydd, yn manteisio ar y cyfle i annerch Cynhadledd Ben-blwydd yr Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth ddydd Sadwrn 19 Mai.

Dolenni perthynol

Yr Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth