Skip to content
Skip to navigation menu

English

Chwarae gemau ar-lein

05 Awst 2013

computer games web

Mae angen i gwmnïau gemau ar-lein fod yn fwy cyfrifol yn gymdeithasol ynglŷn â defnydd gorgaethiwus o’u cynhyrchion er mwyn osgoi ymyrraeth gan y llywodraeth, yn ôl astudiaeth newydd gan brifysgolion Caerdydd, Derby a Nottingham Trent.

Arweiniwyd yr astudiaeth, sy’n ymddangos yn y cyfnodolyn Addiction Research and Theory, gan Dr Shumaila Yousafzai o Ysgol Fusnes Caerdydd gyda’r seicolegwyr Dr Zaheer Hussain a’r Athro Mark Griffiths, y cyntaf o Brifysgol Derby a’r ail o Brifysgol Nottingham Trent.

Mae gan gemau fideo confensiynol derfyn, neu gallant fynd yn ddiflas ac ailadroddus, ond mae Gemau Chwarae Rôl Ar-lein i Chwaraewyr Lluosog Lu (MMORPGs) yn system ddihysbydd o nodau a llwyddiannau, lle mae’r cymeriad yn tyfu’n gryfach ac yn gyfoethocach trwy symud i lefelau newydd gan gasglu trysorau, pŵer ac arfau.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r defnydd problemus o gemau fideo ar-lein wedi cael mwy a mwy o sylw nid yn unig gan y cyfryngau, ond hefyd gan seicolegwyr, seiciatryddion, sefydliadau iechyd meddwl a chwaraewyr y gemau eu hunain.

Mae nifer o astudiaethau o wahanol ddiwylliannau yn rhoi tystiolaeth sy’n awgrymu bod rhwng oddeutu 7% ac 11% o chwaraewyr gemau’n profi problemau gwirioneddol, i’r graddau eu bod yn cael eu hystyried yn chwaraewyr patholegol. Cafwyd adroddiadau bod rhai wedi bod yn chwarae am 40, 60 a bron 90 awr hyd yn oed mewn sesiwn chwarae gêm.

Meddai Dr Yousafzai: "Mae’r negeseuon rhybudd ar sgriniau llwytho gemau fideo ar-lein poblogaidd yn codi’r cwestiwn pam mae’r diwydiant gemau fideo ar-lein yn rhybuddio’i chwaraewyr i beidio â gorddefnyddio’i gynhyrchion. A yw’r diwydiant gemau fideo yn credu mewn gwirionedd bod nodweddion caethiwus gan ei gynhyrchion a all arwain at ganlyniadau negyddol ac amharu’n weithredol ar fywydau chwaraewyr gemau? Mae’r negeseuon rhybudd hyn hefyd yn awgrymu efallai bod y diwydiant gemau fideo ar-lein yn gwybod pa mor uchel yw canran y bobl sy’n eu gorddefnyddio, faint o amser y maent yn ei dreulio’n chwarae, a pha nodweddion penodol sy’n peri bod gêm benodol yn fwy gafaelgar a chaethiwus nag eraill. Er nad ydynt yn cyfaddef hyn yn uniongyrchol, trwy ddangos y negeseuon rhybudd, maent yn derbyn rhywfaint o gyfrifoldeb."

Meddai Dr Hussain: "Mae datblygwyr gemau ar-lein eisoes yn gweithio ar ddod â gemau chwarae rôl ar-lein i gonsolau. Y math hwn o gêm sy’n cael ei gysylltu amlaf ag achosion o orddefnyddio gemau ar-lein ac, oherwydd bod gan systemau consol gyfran fwy o’r farchnad na chyfrifiaduron, bydd nifer y bobl sy’n ‘gaeth i gemau fideo’ yn cynyddu yn y dyfodol.

"Er bod negeseuon rhybudd ynghylch risg gorddefnydd wedi dechrau ymddangos ar sgriniau llwytho MMORPGs poblogaidd, darganfu ein hastudiaeth nad yw hyn yn ddigon.

"Mae ymchwil flaenorol wedi awgrymu y gall gweithredwyr gemau cyfrifol geisio helpu chwaraewyr i wella’r rheolaeth ar eu hymddygiad eu hunain trwy ddilyn strategaeth dri cham, sef cyfuno dyluniad da o ran y gemau â pholisïau gofal effeithiol ar gyfer chwaraewyr, a gwasanaethau atgyfeirio.

"Fel cam cyntaf, mae angen i ddatblygwyr a chyhoeddwyr gemau ar-lein fwrw golwg ar nodweddion strwythurol dyluniad y gêm, er enghraifft datblygiad cymeriad, y gyfradd amsugno cyflym a nodweddion chwaraewyr lluosog a allai wneud y gêm yn gaethiwus a/neu’n broblemus i rai chwaraewyr. Un syniad yw byrhau cwestau hir er mwyn lleihau cymaint â phosibl ar yr amser sy’n cael ei dreulio yn y gêm yn mynd ar ôl eitem werthfawr benodol".

Mae astudiaeth y prifysgolion yn rhybuddio pe bai cwmnïau gemau yn gwrthod creu atalfeydd ar gyfer eu chwaraewyr a bod eu gemau’n mynd yn fwyfwy poblogaidd, yna mae’n bosibl na fydd gan lywodraethau’r Gorllewin unrhyw ddewis ond dilyn esiampl eu cymheiriaid yn Asia, sydd eisoes wedi cymryd camau i leihau effeithiau problemus posibl chwarae gemau, trwy gyfyngu’r defnydd arnynt.

Ychwanegodd yr Athro Mark Griffiths: "Mae’n bosibl y bydd cyfran y chwaraewyr gemau sy’n datblygu problemau a/neu’n mynd yn gaeth i chwarae gemau yn parhau’n weddol gyson ond wrth i gemau ar-lein barhau i wella, ac wrth i nifer gynyddol o bobl eu darganfod, mae’n debygol y bydd nifer y bobl sy’n mynd yn gaeth iddynt yn codi.

"Felly, rydym yn cynnig mynd at brif gyhoeddwyr gemau ar-lein yn rhagweithiol ac archwilio opsiynau i academyddion, maes gofal iechyd a’r diwydiant gemau fideo gydweithio er mwyn cynnig gwybodaeth, atgyfeiriadau a gofal cwsmeriaid priodol i’r cyhoedd."

Mae’r astudiaeth gyfan i’w gweld yn y fan hon: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/16066359.2013.812203

Dolenni perthynol

Ysgol Fusnes Caerdydd