Skip to content
Skip to navigation menu

English

Osgoi adennill pwysau a gollwyd

27 Chwefror 2012

Maintaining weight loss Web

Dyfarnwyd £1.5M i dîm o ymchwilwyr dan arweiniad Dr Sharon Simpson o Sefydliad Gofal Sylfaenol ac Iechyd y Cyhoedd yn y Brifysgol i astudio ymyriad sy’n anelu at helpu oedolion sydd wedi colli pwysau i beidio adennill pwysau yn yr hirdymor.

Cafodd astudiaeth WILMA (Cynnal Colli Pwysau mewn Oedolion) ei hariannu gan raglen Asesiad Technoleg Iechyd y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd.

Gyda golwg ar yr epidemig o ordewdra ar hyn o bryd, gwnaed llawer o ymchwil i sut gellir ysgogi pobl i golli pwysau, ond prin yw’r astudiaethau sy’n ymchwilio’n benodol i sut mae osgoi adennill pwysau a gollwyd.

Dywedodd Dr Simpson o’r Ysgol Feddygaeth, a fydd yn gweithio ochr yn ochr â chyd-ymchwilwyr o Brifysgol Morgannwg, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Leeds: "Mae yna ychydig o dystiolaeth sy’n dynodi bod llai o bwysau’n cael ei adennill os ceir ymyriad – mewn cymhariaeth â phan nad oes ymyriad. Fodd bynnag, mae osgoi adennill pwysau’n dal i fod yn her oherwydd bydd oddeutu traean o’r pwysau a gollir yn ystod ymyriad yn cael ei adennill yn ystod y flwyddyn ganlynol.

"Mae angen arnom gael hyd i ffyrdd o helpu’r bobl hynny sy’n llwyddo i golli pwysau i beidio â’i adennill yn yr hirdymor fel y gallan nhw fanteisio ar well iechyd sy’n gysylltiedig â cholli pwysau."

Gall llawer o bobl ysgogi eu hunain i golli pwysau trwy ddiet a/neu ymarfer, ond mae’n anodd dal i wneud hynny ac felly bydd hybu’r ysgogiad yn hollbwysig i gynnal ymddygiad er lles yr iechyd.

Cyfweld Ysgogol fydd prif elfen yr ymyriad a roddir i 633 o oedolion ar draws Cymru a Lloegr.

Mae Cyfweld Ysgogol (MI) yn dechneg gwnsela sy’n hybu ysgogiad i newid. Mae agweddau eraill ar ymyriad yn cynnwys hunan-fonitro ymddygiad a chefnogaeth gan grwpiau o gymheiriaid.

Ychwanegodd Dr Simpson: "Bydd yr astudiaeth hon yn un o'r rhai mwyaf o’i bath o ran defnyddio cyfweld ysgogol. Mae’n seiliedig ar ddegawdau o waith a gwblhawyd yma yng Nghaerdydd ac yn golygu y bydd ein henw da yn y maes ymchwil hwn yn well byth.

"Mae’r ariannu hwn wedi rhoi hwb pwysig i’r ymchwil i ordewdra."

Nod yr astudiaeth, a ddechreuodd recriwtio yn ystod haf 2011, yw recriwtio 950 o bobl ar draws Cymru a Lloegr, ac yn gefn i’r astudiaeth mae Uned Treialon De Ddwyrain Cymru sy’n gweithredu o'r Ysgol Feddygaeth .


Dolenni Perthynol:

Cynnal Colli Pwysau mewn Oedolion (WILMA)

Yr Ysgol Feddygaeth

Sefydliad Gofal Sylfaenol ac Iechyd y Cyhoedd

Uned Treialon De Ddwyrain Cymru (SEWTU)