Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwirfoddolwr Rhagorol y Flwyddyn

04 Rhagfyr 2008

Myfyriwr o Ysgol y Biowyddorau yw’r cyntaf i dderbyn gwobr flynyddol arbennig a roddir i wirfoddolwr rhagorol y flwyddyn gan Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd.

Rhoddwyd y fwrsariaeth newydd - ‘Gwirfoddolwr Rhagorol y Flwyddyn’, a gyflwynir o achos partneriaeth newydd rhwng Prifysgol Caerdydd a Banco Santander, i Martin Engel sy’n fyfyriwr niwrowyddoniaeth yn ei drydedd flwyddyn.

Gan gydnabod ei ymrwymiad eithriadol i wirfoddoli yn y gymuned leol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, cyflwynwyd y fwrsariaeth o £2,000 i Martin yn Nawns Aeaf Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd.

Trwy roi mwy na 300 awr o amser gwirfoddoli yn ystod ei ail flwyddyn yn unig ar y cwrs Niwrowyddoniaeth - sy’n gyfwerth â thri modiwl cwrs ychwanegol - daeth Martin yn rhan o’r prosiect ‘Weekenders’, gan ddod yn ddiweddarach yn gydlynydd y prosiect. Mae’r prosiect yn cynnig y cyfle i ‘gynhalwyr ifainc’ neu frodyr a chwiorydd plant ag anableddau dysgu i gael hoe drwy fynd ar dripiau a gwneud gweithgareddau. Mae Martin hefyd wedi siarad gyda myfyrwyr newydd yn hyrwyddo gwaith GMC, cefnogi’r pwyllgor gweithredol newydd ac aelodau o staff y swyddfa, a threfnu ras hwyl gyntaf erioed y GMC, a gododd mwy na £1,200 o arian nawdd ar gyfer prosiectau sydd â’r cyllidebau tynnaf.

Dyweododd Martin, sydd ar leoliad gwaith diwydiannol yn Nghopenhagen ar hyn o bryd: "Roedd gweld sut yr oedd modd gwneud gwahaniaeth, newid a gwelliant mor werthfawr i fywydau’r plant rheini gydag adnoddau bychain yn ddigon o reswm i mi gefnogi GMC ar bob cyfle, wrth helpu prosiectau a oedd angen cefnogeth ychwanegol, helpu gyda phroblemau trafnidiaeth, neu drwy roi help llaw yn gyffredinol lle bynnag bo’n bosibl. Rwyf yn disgwyl yn eiddgar am gael barhau â’m gwaith i GMC wedi i mi ddychwelyd o Gopenhagen."

Prifysgol Caerdydd yw’r sefydliad addysg cyntaf yng Nghymru i greu partneriaeth arloesol gyda ‘Phrifysgolion Santander’, sef rhwydwaith ryngwladol o sefydliadau addysg uwch sydd wrthi’n tyfu, a hyrwyddir gan Banco Santander.

Dywedodd Les Rees: "Mae Martin yn llawn haeddu’r fwrsariaeth newydd hon. O achos ei ymrwymiad dygn mae prosiect ‘Weekenders’ wedi dyblu o ran maint yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf ac mae nifer sylweddol yn fwy o fyfyrwyr yn ymwybodol o brosiectau GMC ac wedi cymryd rhan weithredol ynddynt. Mae Martin yn un o lu o fyfyrwyr ymroddedig sy’n gweithio gyda’i gilydd er mwyn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’r gymuned leol. Amcangyfrifir bod gan weithgareddau’r myfyrwyr werth economaidd o’n agos at £1M y flwyddyn - rydym yn lwcus iawn o’u cael."

Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd yw un o’r sefydliadau gwirfoddoli mwyaf yn y DU, sy’n cydlynu mwy na 40 prosiect gwahanol, gyda mwy na 1000 o wirfoddolwyr sy’n fyfyrwyr, i gyd yn cyfrannu at y gymuned leol. Mae prosiectau’n amrywio o gynlluniau ymgyfeillio gyda phobl hŷn, plant, pobl ifanc ac oedolion gydag anableddau dysgu a chleifion iechyd meddwl, i fyfyrwyr yn gweithio yn y gymuned gydag oedolion digartref a phlant ag anableddau corfforol.

Mae’r sefydliad wedi bodoli ers 40 mlynedd ac yn ddiweddar ef oedd y sefydliad gwirfoddoli i fyfyrwyr cyntaf i dderbyn y wobr ‘Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr’