Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ailwampio hyfforddiant gwyddor gymdeithasol feintiol

03 Hydref 2013

QStep web

Mae Caerdydd yn un o bymtheg prifysgol yn y DU i dderbyn rhan o £19.5 miliwn i ailwampio eu haddysg gwyddor gymdeithasol trwy ymyrraeth uchelgeisiol i fynd i’r afael â’r prinder difrifol o wyddonwyr cymdeithasol sydd â’r sgiliau meintiol angenrheidiol i werthuso tystiolaeth a dadansoddi data.

Dewiswyd y prifysgolion i gynnal ‘Q-Step’, sef rhaglen a gynlluniwyd i hybu newid sylweddol mewn hyfforddiant gwyddor gymdeithasol feintiol, a ariennir gan Sefydliad Nuffield, y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr.

Bydd Caerdydd, ynghyd â’r prifysgolion eraill a ddewiswyd, yn ffurfio rhwydwaith o ‘Ganolfannau Q-Step’, a fydd yn darparu rhaglenni israddedig newydd mewn gwyddor gymdeithasol feintiol. Bydd y rhain yn cynnwys datblygu cyrsiau newydd, cynhyrchu cynnwys newydd ar gyfer cyrsiau sydd eisoes yn bodoli, arbrofi â ffyrdd newydd o addysgu, yn ogystal â lleoliadau gwaith a llwybrau i astudio ôl-raddedig.

Fel rhan o’r rhaglen newydd, bydd Caerdydd yn cynnig gradd BSc mewn Dadansoddeg Gymdeithasol; modiwlau Dulliau Meintiol newydd; lleoliadau gwaith gorfodol ar gyfer llwybr Dadansoddeg Gymdeithasol; ysgol haf breswyl gyda theithiau maes; lleoliadau mewn amgylchedd ymchwil prifysgol; a gradd Gydanrhydedd newydd y bwriedir ei datblygu’n gwrs Meistr 3 + 1.

Arweinir Canolfan Q-Step Caerdydd gan yr Athro Malcolm Williams, Dr Sin Yi Chueng a Dr Luke Sloan o’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol. Dywedodd yr Athro Williams, Pennaeth yr Ysgol: "Mae Prifysgol Caerdydd wedi bod yn arwain y ffordd o ran addysgu dulliau meintiol mewn ffordd arloesol a blaengar, a bydd y Ganolfan hon yn ein galluogi i ddatblygu ein gwaith i’r lefel nesaf. Bydd sgiliau meintiol yn hollbwysig i’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr gwyddor gymdeithasol er mwyn iddynt allu cystadlu’n llwyddiannus yn y farchnad lafur. Mae’n rhaid i wyddor gymdeithasol hefyd ymgysylltu’n llawn â rhifau er mwyn bod yn berthnasol mewn cymdeithas. Yn ogystal â darparu cyfleoedd i brifysgolion unigol, bydd Q-Step hefyd yn creu gwerth ychwanegol wrth i’r Canolfannau Q-Step gydweithio i wireddu gwelliannau yn ein maes."

Er bod y rhaglen Q-Step wedi’i bwriadu ar gyfer israddedigion, mae’n ceisio hybu hyfforddiant sgiliau meintiol ar draws y system addysg, o recriwtio myfyrwyr ysgol i hyfforddiant arbenigol ar gyfer y rhai hynny sy’n symud ymlaen i waith ôl-raddedig. Bydd arbenigedd ac adnoddau’n cael eu rhannu ar draws y sector addysg uwch trwy raglen gymorth ategol, a fydd hefyd yn creu cysylltiadau ag ysgolion a chyflogwyr.

Bydd Ymchwil Gymdeithasol NatCen, sef sefydliad ymchwil gymdeithasol annibynnol arweiniol y DU, yn cyfrannu at waith y ganolfan Q-Step newydd yng Nghaerdydd trwy gynnal lleoliadau myfyrwyr a rhannu eu profiad o rai o astudiaethau ymchwil mwyaf heriol y DU â myfyrwyr trwy weithdai, darlithiau a sesiynau cyngor ar yrfa. Dywedodd Kandy Woodfield, Cyfarwyddwr Dysgu yn NatCen: "Mae NatCen yn ymrwymedig i gynyddu gallu a chapasiti yn y sector ymchwil gymdeithasol. Rydym ni’n falch o weithio ochr yn ochr â Phrifysgol Caerdydd yn y fenter bwysig hon sy’n ffurfio dyfodol cryf ar gyfer gwyddor gymdeithasol feintiol yn y DU."

Meddai’r Gweinidog Prifysgolion a Gwyddoniaeth, David Willetts: "Mae gwerthuso a dadansoddi data yn rhan hollbwysig o addysg wyddoniaeth ac mae angen mwy o bobl arnom sydd â’r sgiliau pwysig hyn. Bydd Q-Step yn darparu rhaglen gyffrous, gan gynyddu nifer y graddedigion medrus ym maes gwyddor gymdeithasol feintiol. Trwy rannu arbenigedd ac adnoddau ar draws y sector addysg, mae’r rhaglen hon yn gam i’r cyfeiriad cywir o ran rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr a helpu cyflogwyr i greu cysylltiadau hirhoedlog â phrifysgolion."

Dywedodd Sharon Witherspoon, Cyfarwyddwr Sefydliad Nuffield: "Mae nifer a safon uchel y ceisiadau am gyllid Q-Step yn dangos cydnabyddiaeth a rennir fod gwendid hyfforddiant sgiliau meintiol yn bwysig mewn gwyddor gymdeithasol, ynghyd ag ymrwymiad ar y cyd i wneud rhywbeth yn ei gylch. Gyda rhwydwaith o bymtheg prifysgol ledled y DU, yn ogystal â phwyslais ar greu cysylltiadau ag ysgolion a chyflogwyr, gobeithiwn bellach ddatblygu’r màs critigol sy’n angenrheidiol i hybu newid sylweddol gwirioneddol mewn sgiliau yn y tymor hir.  

 

Dywedodd yr Athro Paul Boyle, Prif Weithredwr y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol: "Rwy’n falch iawn y bydd y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol yn gweithio mewn partneriaeth â Sefydliad Nuffield a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr i ariannu’r Canolfannau Q-Step. Mae’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol yn ymrwymedig i wella sgiliau gwyddonwyr cymdeithasol o ran dulliau meintiol ar bob cam o’u gyrfaoedd, a chredwn y bydd y canolfannau hyn yn cynhyrchu carfanau newydd o fyfyrwyr tra medrus. Rwy’n hyderus y bydd prifysgolion a myfyrwyr yn elwa yn y tymor hir ar y cyllid a’r cymorth a roddir o heddiw ymlaen."

 

Meddai Chris Milward, Cyfarwyddwr Cyswllt Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr: "Rydym ni’n falch o gefnogi’r newid sylweddol hwn mewn gweithgarwch, a fydd yn esgor ar genhedlaeth newydd o raddedigion gwyddor gymdeithasol sy’n addas i’r dyfodol. Bydd y canolfannau’n gweithio’n agos â gweithgareddau allgymorth prifysgolion i ysgogi diddordeb cynnar mewn sgiliau meintiol. Mae’r dull hwn yn adeiladu ar dystiolaeth a gafwyd o waith ymchwil diweddar ac yn gwireddu ymrwymiad Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr i barhau i fynd i’r afael â risgiau i bynciau yn dilyn y diwygiadau addysg uwch. Edrychwn ymlaen at weithio gyda’r Canolfannau Q-Step a sefydliadau eraill i ymestyn y manteision yn eang ar draws y sector."

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol