Skip to content
Skip to navigation menu

English

Partneriaeth i ganolbwyntio mwy ar faterion Cymreig

18 Tachwedd 2008

Ken Woodhouse, Dirprwy Is-ganghellor Ymgysylltu Prifysgol Caerdydd a Louise Casella, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol, gyda Geraint Talfan Davies, Cadeirydd y Sefydliad Materion Cymreig yn llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth

Mae’r Brifysgol wedi llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth gyda phrif felin drafod annibynnol Cymru, y Sefydliad Materion Cymreig, er mwyn arloesi’r ffordd ar gyfer mwy o gydweithrediad ym maes datblygu polisi cyhoeddus.

Gan osod allan y fframwaith strategol a fydd yn galluogi’r ddau sefydliad i weithio gyda’i gilydd i symud ymchwil i mewn i faterion gwleidyddol a chyfreithiol yng Nghymru yn ei flaen, mae’r Memorandwm yn ffurfioli perthynas gyda’r Sefydliad Materion Cymreig sydd eisoes yn bodoli.

Dywedodd yr Athro Ken Woodhouse, Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Ymgysylltiad: "Rydyn ni wrth ein boddau’n ymestyn y bartneriaeth strategol hon sydd eisoes yn llwyddiannus a gweithio gyda’n gilydd i ymdrin â materion penodol sydd o bwys i bobl Cymru. Rydyn ni’n rhannu diddordebau cyffredin helaeth ym maes ymchwil hanfodol ond, ar yr un pryd, rydyn ni’n rhannu ymroddiad i gyfoethogi cymdeithas Cymru trwy hyrwyddo trafodaeth wybodus.

"Dyma enghraifft wych o sut gall addysg uwch a sefydliadau fel y Sefydliad Materion Cymreig weithio gyda’i gilydd i lywio a dylanwadu ar yr agenda gyhoeddus."

Mae’r bartneriaeth yn anelu hefyd at gynyddu’r gobaith o ddenu grantiau a mwyhau cyfleoedd ariannu eraill er mwyn cyflawni ymchwil o ansawdd sy’n llywio dyfodol polisïau, a hyrwyddo ymagweddau newydd ac arloesol at faterion sy’n berthnasol i Gymru.

Dywedodd Cadeirydd y Sefydliad Materion Cymreig, Geraint Talfan Davies: "Mae’r cytundeb yn gam pwysig ymlaen ar gyfer y Sefydliad mewn blwyddyn pan fyddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 21 oed. Bydd cryfderau cyflenwol y ddau sefydliad yn rhoi ffocws cryfach byth ar y materion sy’n wynebu Cymru. Gobeithiaf ei fod yn arwydd o gydweithrediadau tebyg yn y dyfodol."

Roedd y digwyddiad lansio yn swyddfeydd Tŷ Hywel, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Bae Caerdydd hefyd yn dathlu cyhoeddiad Politics in 21st Century Wales, yr ail yn y gyfres Cardiff Bay Papers sy’n cael eu cyhoeddi ar y cyd gan y ddau sefydliad. Mae’r cydweithrediad hwn yn cael ei gyflawni gan Ganolfan Llywodraethu Prifysgol Cymru, uned ymchwil sy’n dod ag academyddion o Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd, Ysgol y Gyfraith ac Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd at ei gilydd mewn cydweithrediad â’r Sefydliad Materion Cymreig.

Yn gynharach eleni, cydweithredodd y Sefydliad Materion Cymreig gyda’r Sefydliad Adfywio yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd er mwyn hyrwyddo cynhadledd a seminar ar ddyfodol Blaenau’r Cymoedd, a ddilynwyd gan gyhoeddiad.

Bydd y Sefydliad Materion Cymreig yn cydweithredu gyda’r Ganolfan er Astudiaethau Blaengar a’r Sefydliad Adfywio mewn cynhadledd ar Economïau Rhanbarthol mewn Byd sy’n Globaleiddio yn hwyrach eleni. Bydd y digwyddiad hwn, a drefnir ar y cyd â Chyngor Prydeinig Cymru, yn dod ag wyth o economegwyr a daearyddwyr mwyaf enwog y byd at ei gilydd o Ogledd America, Ewrop a’r Dwyrain Pell i drafod eu profiad o grynhoi adnoddau deallusol er mwyn hyrwyddo ymagweddau arloesol at ddatblygiad economaidd a chymdeithasol.