Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cofrestru Awtomatig i Gynllun Pensiynau

07 Mawrth 2013

Pensions

O 1 Ebrill 2013 bydd rhaid i’r Brifysgol gofrestru pob aelod o staff yn awtomatig i gynllun pensiwn y gweithle os nad ydyn nhw eisoes yn rhan o gynllun o’r fath.

Bwriad y fenter orfodol hon sydd wedi’i harwain gan y Llywodraeth yw helpu gweithwyr i gynilo mwy tuag at eu hymddeoliad, gan gydnabod nad yw miliynau o bobl yn cynilo digon i gael yr incwm y maen nhw’n debygol o fod ei eisiau yn ystod eu hymddeoliad.

Fydd y staff y bydd cofrestru awtomatig yn effeithio arnyn nhw:

  • Ddim mewn cynllun pension cymwys yn barod;
  • Yn 22 oed neu’n hŷn;
  • O dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth;
  • Yn ennill mwy na’r trothwy enillion cofrestru awtomatig a fydd, o fis Ebrill 2013, yn
  • £9,440 y flwyddyn (£786 y mis); ac
  • Yn gweithio neu fel arfer yn gweithio yn y DU

Mae’r rhan fwyaf o staff y Brifysgol eisoes yn aelodau o gynllun pensiwn ac felly fydd cofrestru awtomatig ddim yn effeithio arnyn nhw. Ond mae rhyw 700 aelod o staff nad ydyn nhw mewn cynllun ac o Ebrill 1af byddan nhw naill ai’n cael eu cofrestru’n awtomatig i Gynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS) neu Gronfa Bensiwn Prifysgol Caerdydd (CUPF) fel y bo’n briodol neu byddan nhw’n cael eu hatgoffa bod ganddyn nhw hawl i ymuno ag un o’r ddau gynllun hwnnw. Yn ogystal, bydd gweithwyr achlysurol, arholwyr allanol ac arddangoswyr myfyrwyr sy’n ateb y meini prawf uchod hefyd yn cael eu cofrestru’n awtomatig i gynllun pensiwn newydd sy’n cael ei noddi gan y llywodraeth, sef NEST.

Meddai Mike Davies, Cyfarwyddwr Cyllid: "Ar hyn o bryd, mae llawer o weithwyr yn methu cael manteision pensiwn gwerthfawr oherwydd nad ydyn nhw’n gwneud cais i ymuno â chynllun eu cyflogwr. Bwriad y fenter newydd hon yw goresgyn hyn a helpu pobl i gynilo mwy tuag at eu hymddeoliad.

"Er y bydd dewis gan bob aelod o staff sy’n gymwys i gael eu cofrestru’n awtomatig i eithrio o’r cynllun, byddem ni’n argymell yn gryf y dylai pobl ystyried y ffordd ddidrafferth hon o gynilo wrth ennill arian."

Bydd y Brifysgol yn cysylltu â phob aelod o staff sy’n gymwys i gael eu cofrestru’n awtomatig yn nes at y dyddiad gweithredu gan gynnig rhagor o wybodaeth ac yn esbonio sut mae mynd ati i eithrio o’r cynllun.

Os yw aelod o staff yn eithrio neu’n stopio talu i mewn i bensiwn y gweithle yna mae gan y Brifysgol ddyletswydd i’w cofrestru nhw’n awtomatig yn ôl i’w cynllun pensiwn yn rheolaidd – fel arfer bob tair blynedd.

Ceir rhagor o wybodaeth am gofrestru awtomatig i gynlluniau pensiwn ym Mhrifysgol Caerdydd yma

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am gofrestru awtomatig, cysylltwch â AEqueries@cardiff.ac.uk

Dolenni Perthnasol

Pensiynau