Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynllunio ar gyfer teithio mwy cynaladwy

19 Mai 2010

Cycle Path

Mae ymrwymiad Prifysgol Caerdydd i gynaladwyedd wedi’i gyfnerthu ymhellach drwy iddi lansio cam cyntaf Cynllun Teithio i’r Brifysgol gyfan.


Nod cyffredinol y Cynllun Teithio yw hybu teithio mwy cynaladwy a chwtogi ar ôl troed carbon y Brifysgol. Dyma’r cam diweddaraf i geisio lleddfu effaith traffig y Brifysgol ar yr amgylchedd.

Dros y 12 mis nesaf, datblygir cynllun gweithredu a fydd yn cynyddu rhagor ar yr ymwybyddiaeth o’r dewisiadau ac o effeithiau teithio, yn hybu teithio egnïol yn gyntaf a defnyddio cludiant cyhoeddus, ac yn cwtogi ar deithiau lle nad oes ond un unigolyn mewn car. Bydd hefyd yn cynnwys camau, lle bo’n ymarferol, i hybu defnyddio dewisiadau eraill yn lle mynd ar deithiau busnes mewn awyren neu gar, dulliau amgen o weithio, ac adolygiad hollbwysig o fflyd gerbydau’r Brifysgol.

Seilir y Cynllun Teithio yn rhannol ar ganlyniadau Arolwg y Brifysgol o deithio* ac fe’i lansiwyd yn ystod Wythnos Cynaladwyedd Cymru Llywodraeth y Cynulliad. Digwyddiad Cymru-gyfan oedd hwnnw i geisio annog unigolion, cymunedau a sefydliadau i gymryd camau i sicrhau bod Cymru’n fwy cynaladwy, yn ogystal â mawrygu a hyrwyddo’r hyn y maen nhw eisoes yn ei wneud.

Meddai’r Athro Ken Woodhouse, Dirprwy Is-Ganghellor Ymglymiad y Brifysgol: "Am fod gennym ni dros 6,000 o staff a 26,000 o fyfyrwyr fe sylweddolwyd bod teithio cynaladwy yn ffordd allweddol i’r Brifysgol gwtogi cryn dipyn ar ei hôl troed carbon a thrwy hynny helpu’r ddinas a Chymru i sicrhau dyfodol carbon-isel.

"Dangosodd yr Arolwg o Deithio fod ein staff a’n myfyrwyr eisoes yn amlygu ymrwymiad i deithio’n fwy cynaladwy drwy gerdded neu feicio a defnyddio cludiant cyhoeddus. Ond mewn rhai meysydd gallwn ni gymryd camau o bwys i wella’r sefyllfa. Er enghraifft, drwy helpu’r staff i gwtogi ar ganran yr achosion lle nad oes ond un unigolyn yn teithio mewn car, a datblygu a hyrwyddo arferion busnes ac arferion gweithio amgen sy’n cwtogi ar deithio. Dyna union nod y Cynllun Teithio hwn."

I gael gwybod rhagor am y camau y mae’r Brifysgol eisoes wedi’u cymryd i hyrwyddo teithio egnïol, fel beicio, cerdded a defnyddio cludiant cyhoeddus, ewch i: www.caerdydd.ac.uk/sustainability. I gael gwybod am ddulliau gweithio amgen fel fideogynadledda, ewch i http://www.caerdydd.ac.uk/insrv/aboutus/sustainability/ourinitiatives/sustainableit.html#positive

*Llenwodd cyfanswm o 3,161 o staff a myfyrwyr holiadur yr Arolwg o Deithio yn 2008. Cafwyd 1,390 (44%) o ymatebion gan y staff a 1,771 (56%) ohonynt gan fyfyrwyr.