Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rhybudd ynghylch toriadau’r heddlu

13 Gorffennaf 2010

Yr Athro Martin InnesYr Athro Martin Innes

Gallai gwneud toriadau ym maes rhaglenni diogelwch a niferoedd yr heddlu yn ystod y dirwasgiad gael effaith anghymesur ar les economaidd a chymdeithasol cymunedau ledled Cymru yn yr hirdymor, rhybuddiodd arbenigwr ar yr heddlu yn y Brifysgol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Sefydliad Gwyddor yr Heddlu y Brifysgol, yr Athro Martin Innes wrth sesiwn friffio i ACau, y gallai effaith gyfunol y dirwasgiad a thoriadau posibl yn yr heddlu herio gwydnwch economaidd cymdogaethau a chyrydu lefelau cydlyniant cymunedol.

"Mae llawer iawn o waith da, cadarnhaol a chynhyrchiol gan grwpiau cymunedol, partneriaethau diogelwch cymunedol a heddluoedd ledled Cymru, yn golygu bod cryn gynnydd wedi’i wneud o ran lleihau gweithredoedd ymddygiad gwrthgymdeithasol," meddai’r Athro Innes. "Fodd bynnag, mae ymchwil gan Sefydliad Gwyddor yr Heddlu y Brifysgol yn cadarnhau mai ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n cynnwys pobl ifanc yw ofn mwyaf pobl sy’n byw mewn cymunedau ledled De Cymru o hyd.

"Os rhywbeth, mae’r dirwasgiad wedi peri bod angen mynd i’r afael ar fwy o fyrder ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Dengys ein hymchwil y gall methiant i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol gael effeithiau difrifol hirdymor o bosibl ar les economaidd a chymdeithasol hirdymor cymunedau. Gall ymddygiad o’r fath beri ofn sy’n arwain at bobl yn cadw draw o fannau cyhoeddus neu’n symud i ffwrdd o ardal yn gyfan gwbl.

"Mae’r mathau hyn o ganlyniadau yn niweidio gwydnwch economaidd cymdogaethau ac yn cyrydu lefelau cydlyniant cymunedol. Mae effeithiau o’r fath yn debygol o ddod yn fwy cyffredin yn yr hinsawdd sydd ohoni lle mae straen ar gymunedau eisoes yn cynyddu."

Mae’r Athro Innes yn un o arbenigwyr mwyaf blaenllaw y DU ar yr heddlu. Fe’i comisiynwyd gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi i weithio ochr yn ochr ag Ipsos MORI i ddatblygu fframwaith newydd i helpu heddluoedd i ymateb yn fwy effeithiol i weithredoedd o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

Bydd yr arolwg yn ceisio integreiddio’r ymchwil orau ar ddioddefwyr a syniadau, a’r modd y gall yr heddlu ddatblygu fframwaith i roi’r wybodaeth a gasglant ar ymddygiad gwrthgymdeithasol ar waith.

Ychwanegodd yr Athro Innes: "Mae’n amlwg y bydd cryn bwysau ar y llywodraeth ganolog i dorri gwariant cyhoeddus ar ddiogelwch cymunedol a gwasanaethau plismona.

"Er bod rhywfaint o hyn yn anochel, yn ddymunol hyd yn oed efallai – rhaid bod yn ofalus i beidio â thorri’n rhy ddyfn mewn modd sy’n rhwystro’r gallu i ddelio’n effeithiol â phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ein cymunedau.

"Mae’r gwaith rydym wedi bod yn ei wneud yn dangos y modd y gall yr heddlu a phartneriaethau diogelwch cymunedol, trwy gasglu gwybodaeth gymunedol gan y cyhoedd am y materion a’r blaenoriaethau allweddol yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cymdogaethau, a thargedu adnoddau at y problemau hyn ar lefel leol, gyflawni ymyriadau gwrthdrawol iawn mewn modd cost effeithiol sy’n ymateb yn uniongyrchol i anghenion y cyhoedd.

"Trwy wneud hyn, gallant leihau’n sylweddol y niwed tymor byr a’r niwed hirdymor a wna ymddygiad gwrthgymdeithasol i hyder cymunedau" ychwanegodd.

Roedd sesiwn friffio’r Athro Innes yn rhan o gyfres fisol o sesiynau briffio sy’n agored i’r holl ACau a’u staff. Cynhelir y sesiynau briffio gan yr Aelod Cynulliad dros Ganol Caerdydd, Jenny Randerson.