Skip to content
Skip to navigation menu

English

Heddlua ymddygiad gwrthgymdeithasol

23 Medi 2010

Mae arbenigwyr heddlua’r Brifysgol yn galw am ailfeddwl mawr ar y ffordd mae’r heddlu yn ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru a Lloegr.

Yn un o’r astudiaethau mwyaf cynhwysfawr o ymatebion yr heddlu i weithredoedd o ymddygiad gwrthgymdeithasol (YGG), mae’r Athro Martin Innes a Dr Nicola Weston o Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu wedi nodi dau fater o bwys sy’n herio’r meddylfryd presennol ar draws y gwasanaethau heddlu a chyfiawnder troseddol.

Dywedodd yr Athro Innes, Cyfarwyddwr Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu, a arweiniodd yr astudiaeth: "Yn y lle cyntaf, mae agweddau ar y systemau a’r prosesau a ddefnyddir mewn llawer o heddluoedd ar gyfer rheoli YGG yn cael effaith negyddol ar y dioddefwyr a’r cyhoedd.

"Yn benodol, pan fydd yr heddlu’n ceisio rheoli’r galw am eu gwasanaethau drwy bolisi ‘ymateb graddedig’ cadarn, gall hyn gael ei ddehongli’n negyddol dros ben gan y cyhoedd pan fyddant yn galw’r heddlu ynghylch materion YGG.

"Yn ail, fe wnaethom hefyd ganfod bod rhai partneriaethau diogelwch cymunedol yn rhy fewnblyg ac yn methu â chyflwyno’r gwasanaethau sy’n cwrdd ag anghenion dioddefwyr YGG o ran rhoi pen ar broblemau oddi mewn i amserlen resymol."

Fe wnaeth yr astudiaeth hefyd nodi nifer o elfennau cadarnhaol yn ymateb presennol yr heddlu – ac yn nodi beth sy’n gweithio wrth reoli YGG.

Ychwanegodd yr Athro Innes: "Yr heddluoedd hynny sy’n perfformio orau yn llygaid dioddefwyr YGG a’r cyhoedd yw’r rhai sy’n cynnwys nifer o fesurau gan gynnwys briffio rheolaidd a thrwyadl ar dimau Heddlua’r Gymdogaeth, swyddogion ymateb a CID ynghylch materion YGG, a phroblemau lleol penodol.

"Fe wnaethom ganfod hefyd bod gan y rhai sy’n defnyddio prosesau gwybodaeth systematig i reoli a chydlynu eu hymatebion i YGG, a’r heddluoedd hynny sy’n sicrhau bod gan dimau Heddlua’r Gymdogaeth, ddigon o gyfarpar ac adnoddau i allu mynd i’r afael â datrys problemau tactegol a strategol ar faterion YGG."

Drwy gychwyn gyda safbwyntiau’r dioddefwyr a’r cyhoedd am effeithiolrwydd yr heddlu wrth reoli YGG a gweithio’n ôl oddi wrth y rhain, mae’r astudiaeth yn cynnig mewnwelediad newydd o ran beth y gall yr heddlu ei wneud i leihau’r niwed cymdeithasol a achosir gan YGG oddi mewn i gymunedau ac ar eu traws.

Fe wnaeth yr astudiaeth integreiddio data o astudiaeth o 5699 o ddioddefwyr YGG, Arolwg Troseddau Prydain ac asesiad Arolygiaeth Heddlu Ei Mawrhydi o ansawdd systemau’r heddlu.

Cynhyrchwyd yr adroddiad, Ailfeddwl heddlua ymddygiad gwrthgymdeithasol, ar gyfer Arolygiaeth Heddlu Ei Mawrhydi, ochr yn ochr ag Ipsos MORI fel rhan o’r astudiaethau mwyaf a mwyaf cynhwysfawr o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae copi llawn o’r adroddiad ar gael ar: http://tinyurl.com/37dvpzt

Dolenni perthynol: