Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwleidyddiaeth, Arferion a Phŵer

28 Mehefin 2011

CPLAN IPA conference audience WEB

Bu cannoedd o wyddonwyr cymdeithasol rhyngwladol yn ymweld â Chaerdydd yr wythnos ddiwethaf ar gyfer cynhadledd dros dri diwrnod yn archwilio dulliau deongliadol o lunio polisïau.

Wrth Ddadansoddi Polisïau’n Ddeongliadol, caiff cwestiynau eu holi ynghylch y ffordd y mae pobl neu gymunedau’n profi polisi, sut mae polisïau’n rhyngweithio â hunaniaethau, credoau ac emosiynau, a sut mae hyn yn effeithio ar y ffordd y mae democratiaeth yn gweithio. Mae’r dull traddodiadol o ddadansoddi polisïau yn asesu costau a buddion polisi arbennig, ond mae’r dull deongliadol yn ystyried lluosogrwydd gwerthoedd, hunaniaethau a chymunedau, a’r ffordd y mae polisïau haniaethol yn gweithio’n lleol ac mewn arferion beunyddiol.

Roedd y gynhadledd o dan ofal yr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol, a chafodd gefnogaeth Canolfan Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas (BRASS) y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol yn y Brifysgol, a’r Sefydliad Ymchwil i Leoedd Cynaliadwy.

Dywedodd Dr Peter Feindt, Cadeirydd y Gynhadledd a Darlithydd yn yr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol: "Nod y gynhadledd oedd archwilio lleoedd a gorwelion newydd ar gyfer dadansoddi polisïau’n ddeongliadol. Roedd hyn yn amlwg yn y prif anerchiadau a’r grwpiau trafod, ble trafodwyd prif gwestiynau gwleidyddol a chymdeithasol ein hoes, megis newid yn yr hinsawdd, globaleiddio, neu ddyfodol democratiaeth."

CPLAN IPA conference WEBDr Peter Feindt gyda’r Athro Dvora Yanow, un o’r prif siaradwyr yn y gynhadledd

Croesawyd dros 350 cynrychiolydd o bum cyfandir i’r chweched gynhadledd flynyddol, a oedd â’r teitl ‘Discursive Spaces. Politics, Practices and Power’, a chynhaliwyd dros 100 o sesiynau.

Am y tro cyntaf, roedd y gynhadledd yn cynnwys cwrs cyn y gynhadledd ar Ddadansoddi Polisïau’n Ddeongliadol ar gyfer 40 myfyriwr PhD ac ymchwilwyr camau cynnar. Roedd y cwrs diwrnod-llawn hwn yn cynnig sesiynau methodoleg uwch a hyfforddiant sgiliau mewn dulliau megis cyfweld, ethnograffeg wleidyddol a dadansoddi disgwrs gydag arbenigwyr blaenllaw’r byd yn y maes.

Dywedodd Dr Gillian Bristow, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol: "Roedd yr Ysgol yn falch iawn i groesawu’r fath ddigwyddiad rhyngwladol pwysig ac i gael cyfle i ymuno mewn trafod themâu sy’n ganolog i’n diddordebau ysgolheigaidd.

"Rydym yn Ysgol ryngddisgyblaethol gyda diddordeb hanfodol mewn trafod cwestiynau’n ymwneud â pholisi cyhoeddus a llywodraethu yn ein hymchwil a’n haddysgu. Roedd y gynhadledd yn ysgogol a diddorol a hoffwn fynegi fy niolchiadau didwyll i’r cadeirydd a’r pwyllgor trefnu am gynnal y digwyddiad hwn."

Roedd y themâu a drafodwyd yn y gynhadledd yn cynnwys: datblygu cynaliadwy, emosiynau a theimladau mewn polisi, dulliau deongliadol, globaleiddio, a dehongli’r Wladwriaeth.

Dywedodd yr Athro Ken Peattie, Cyfarwyddwr BRASS: "Ni allwn gwrdd â’r heriau cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n ein hwynebu trwy ddibynnu ar dechnolegau, modelau busnes, a dulliau llywodraethu sydd wedi dominyddu yn ystod diwedd yr 20fed ganrif. Mae angen taer am feddwl o’r newydd ynghylch llunio polisïau ac ymchwil arloesol i hysbysu’r prosesau o lunio polisïau."

Dywedodd yr Athro Terry Marsden, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil i Leoedd Cynaliadwy: "Roeddem wrth ein bodd i gefnogi’r chweched Gynhadledd ar Ddadansoddi Polisïau’n Ddeongliadol, ac roedd ei themâu’n cyseinio’n dda â’n gweledigaeth i gael sail newydd ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwyedd ac i ddarganfod datrysiadau i heriau adnoddau lleihaol a newid yn yr hinsawdd. Fel Cyfarwyddwr Canolfan Graddedigion newydd Caerdydd, rwy’n arbennig o falch i’r Cwrs Cyn y Gynhadledd ar Ddadansoddi Polisïau’n Ddeongliadol fod o dan ofal Caerdydd."

Dolenni perthnasol

 
Sustainable Places Research Institute