Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rhannu doniau gyda Tsieina

08 Mai 2012

Pooling talent with China 1 WebDyma’r Is-ganghellor Dr David Grant, (canol y rhes flaen) yn dal plac y Sefydliad newydd gyda’r Athro Enge Wang, Dirprwy Lywydd Prifysgol Peking, a’r Athro Jiafu Ji, Llywydd Ysbyty Canser Prifysgol Peking. Mae Llywydd Prifysgol Caerdydd, yr Athro Syr Martin Evans, i’r chwith i Dr Grant.

Mae dau sefydliad ar y cyd newydd ar gyfer ymchwil feddygol o’r radd flaenaf wedi cael eu creu fel uchafbwyntiau ymweliad lefel uchel gan Brifysgol Caerdydd â Tsieina.

Llofnododd Is-Ganghellor Caerdydd, Dr David Grant, y cytundebau gyda dwy o brif ganolfannau ymchwil meddygol Tsieina, Prifysgol Peking a’r Capital Medical University.

Fe wnaeth y cytundeb cyntaf greu Cyd-sefydliad Canser Prifysgol Caerdydd-Prifysgol Peking. Bydd cartref y Sefydliad yn Ysgol Feddygaeth Caerdydd, yn Ysgol Oncoleg Prifysgol Peking ac yn Ysbyty Canser Peking. Gyda’i gilydd, nod y ddwy brifysgol yw creu’r gallu ymchwil i fynd i’r afael â’r cwestiynau pwysicaf yn y frwydr yn erbyn canser. Bydd prosiectau yn cynnwys gwneud diagnosis o ganser, metastasis, technolegau newydd a threialon clinigol.

Pooling talent with China 2 WebDr Grant yn siglo llaw gyda’r Athro Lu Zhoafeng, Llywydd Capital Medical University.

Yn ystod yr ymweliad, cyflwynodd Peking ei phrif anrhydedd i ddau o academyddion enwocaf Caerdydd. Bydd yr Athro Syr Martin Evans, enillydd Gwobr Nobel 2007 ar gyfer Meddygaeth, a’r Athro Wen Jiang, sydd ar flaen y gad yn ymdrech Caerdydd yn erbyn canser y fron, yn cael eu gwneud yn Athrawon Anrhydeddus Prifysgol Peking.

Hefyd, fe wnaeth yr Is-ganghellor lofnodi cytundeb i greu Cyd-ganolfan er Ymchwil Biofeddygaeth Prifysgol Caerdydd – Capital Medical University. Bydd y Ganolfan yn cael cartref ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd a’r Capital Medical University a bydd yn creu cyfleoedd ar gyfer ymchwil mewn nifer o feysydd meddygol. Yn y lle cyntaf, bydd y ffocws ar ymchwil canser a chlefydau heintus ac imiwnoleg. Yn y dyfodol, gallai’r posibiliadau ymestyn i gynnwys meysydd fel niwroleg, deintyddiaeth, nyrsio ac atgyweirio meinwe.

Mae’r Ganolfan newydd yn adeiladu ar bartneriaeth bresennol gref rhwng Caerdydd a Capital Medical. Mae Cymrodorion Ymchwil o Capital Medical wedi bod yn dod i Gaerdydd i weithio gyda’r Athro Jiang ar sut mae metastasis yn lledaenu o amgylch y corff. Maent wedi gwneud nifer o ddarganfyddiadau arwyddocaol ac enillodd y bartneriaeth y categori Cydweithredu Rhyngwladol yng ngwobrau’r Times Higher Education y llynedd. Yn ystod ymweliad Caerdydd, cyflwynwyd tystysgrifau i’r ysgolheigion diweddaraf i ddilyn y cynllun, o Capital Medical ac o Peking, yn Neuadd Fawr y Bobl, Tsieina.

Meddai Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, Dr David Grant: "Mae’r ddau Sefydliad ar y cyd newydd yn fentrau hynod gyffrous gyda dwy o brifysgolion cryfaf Tsieina. Mae ein partneriaethau presennol gyda Peking a Capital Medical eisoes wedi cynhyrchu canlyniadau gwerthfawr mewn nifer o feysydd ymchwil feddygol, yn enwedig canser. Trwy gyfuno ein cryfderau yn y Sefydliadau newydd hyn, bellach gallwn ymgymryd â phrosiectau ymchwil mwy uchelgeisiol, denu mwy o ymchwilwyr sy’n flaenllaw yn rhyngwladol ac, yn y pen draw, cyflwyno manteision iechyd sylweddol ym mhob cwr o’r byd."

Fe wnaeth Llysgennad Prydain i Tsieina, Sebastian Wood CMG, y sylwadau, "Rwy’n hynod falch y bydd Prifysgol Caerdydd – un o brifysgolion amlycaf y byd – gyda Phrifysgol Peking yn agor Sefydliad Canser newydd Prifysgol Caerdydd-Prifysgol Peking; a bod Caerdydd hefyd yn agor canolfan ymchwil biofeddygol newydd gyda Capital Medical University. Mae’r rhain yn enghreifftiau gwych o ymrwymiad hirdymor prifysgolion amlycaf y DU i weithio ar y cyd â’u cymheiriaid yn Tsieina. Hefyd, mae’n bleser gennyf weld bod Prifysgol Peking wedi penodi’r Athro Syr Martin Evans a’r Athro Wen Jiang yn Athrawon Anrhydeddus Prifysgol Peking. Hoffwn longyfarch yr Athro Jiang a’r Athro Evans ar y gydnabyddiaeth hon o’r cyfraniad y maent wedi’i wneud."

Pooling talent with china 3 WebCymrodorion Ymchwil a fu’n cymryd rhan yn ddiweddar yn y cynllun partneriaeth gyda Phrifysgol Peking a Capital Medical University. Yn y rhes flaen, o’r chwith i’r dde, y mae’r Athro Wen Jiang, Dr David Grant, a’r Athro Paul Morgan, Deon Ysgol Feddygaeth Caerdydd.

Meddai’r Athro Ji Jifu, Cyfarwyddwr, Ysbyty Canser Prifysgol Peking: "O ganlyniad i’n partneriaeth bresennol â Phrifysgol Caerdydd, rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn ymchwil, hyfforddiant, cyfnewid ysgolheigion a chyllid grant ar gyfer prosiectau newydd. Bydd Sefydliad Canser newydd Prifysgol Caerdydd-Prifysgol Peking yn caniatáu i ni gynnull doniau hollbwysig i gyflawni ymchwil ac addysg o’r radd flaenaf."

Meddai’r Athro Lu Zhaofeng, Llywydd, Capital Medical University: "Mae’n bleser gennym fynd â’n perthynas hynod gynhyrchiol â Phrifysgol Caerdydd i’r cam newydd hwn. Trwy brosiect y Bartneriaeth Cymrodorion Ymchwil, rydym eisoes wedi profi ein bod, ar y cyd, yn gallu gwneud darganfyddiadau newydd pwysig mewn gwyddoniaeth feddygol. Bydd Cyd-ganolfan Ymchwil Biofeddygol Prifysgol Caerdydd – Capital Medical University yn caniatáu i’n cryfderau cyflenwol wneud darganfyddiadau hyd yn oed yn fwy arwyddocaol."

Hefyd yn ystod yr ymweliad, bydd yr Athro Syr Martin Evans, a enillodd Wobr Nobel am ddarganfod bôn-gelloedd, yn cyflwyno darlithoedd yn Peking ac yn Capital Medical. Bydd y ddirprwyaeth o Gaerdydd hefyd yn ymweld â Phrifysgol Tsieina Hong Kong i gyflwyno Cymrodoriaeth Anrhydeddus i’r Athro Sian Griffiths, Pennaeth Ysgol Iechyd y Cyhoedd y Brifysgol. Mae Caerdydd, Hong Kong a Phrifysgol Chongqing yn cydweithio’n agos ar nifer o faterion iechyd y cyhoedd, gan gynnwys rhagnodi gwrthfiotigau a rheoli clefyd y galon.

Dolenni Cysylltiedig

Ysgol Feddygaeth Caerdydd