Skip to content
Skip to navigation menu

English

Clod i waith deintyddol cymunedol

25 Mawrth 2009

Ymweliad Prif Swyddog Deintyddol (O’r chwith i’r dde) Prif Swyddog Deintyddol Seland Newydd, Dr Robin Whyman, myfyriwr yr Ysgol Ddeintyddiaeth, Rob Woodward, Nyrs Ddeintyddol, Victoria Haywood a Chyfarwyddwr Prif Uned Gofal Deintyddol Dewi Sant, Mr Peter Ash.

Mae prosiect cymunedol arloesol sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr deintyddol y Brifysgol reoli a thrin cleifion go iawn wedi cael ei ganmol gan Brif Swyddog Deintyddol Seland Newydd, Dr Robin Whyman.

Yn ystod ymweliad â’r DU, ymwelodd Dr Whyman â Phrif Uned Gofal Deintyddol Dewi Sant, Caerdydd. Mae’r Uned, a sefydlwyd ym mis Mai 2002, yn fenter ar y cyd rhwng yr Ysgol Ddeintyddiaeth ac Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro, wedi’i chynllunio i gyfuno gofal deintyddol cymunedol ag addysgu.

Un o nodweddion allweddol yr Uned Gofal Deintyddol yw’r cyfle i fyfyrwyr deintyddol yn eu pumed blwyddyn i gymryd cyfrifoldeb dros gleifion. Mae pob myfyriwr yn trin ar gyfartaledd chwe chlaf y dydd ac yn gweithio, dan oruchwyliaeth, tuag at eu diagnosis a thriniaeth eu hunain.

Dywedodd Dr Robin Whyman: "Mae hon yn enghraifft ardderchog o sut y gall angen y gymuned am driniaeth ddeintyddol gael ei ateb gan fyfyrwyr deintyddol. Nid yn unig bod myfyrwyr yn cael y driniaeth sydd ei angen arnynt, ond ar yr un pryd, mae myfyrwyr yn ennill y wybodaeth a phrofiad ymarferol hanfodol a all ond gael ei ennill trwy weithio gyda chleifion go iawn yn y gymuned."

"Mae hwn yn brosiect ardderchog sy’n dangos manteision perthynas agos rhwng y Brifysgol ac Ymddiriedolaeth y GIG. Mae’n brosiect a all weithredu fel enghraifft i eraill yn y DU ac mewn rhannau eraill o’r byd."

Mae gan feddygfeydd yr Uned Gofal Deintyddol y dechnoleg ddeintyddol ddiweddaraf, gan gynnwys camerâu mewneneuol radiograffeg digidol. Mae’r dechnoleg yn galluogi cleifion i weld y tu fewn i’w cegau eu hunain i’w helpu nhw ddeall y rhesymau dros eu triniaeth.

Hefyd, mae microsgop gweithredol yn cynorthwyo rheoli achosion mwy cymhleth, ac mae gan bedair meddygfa yr offer ar gyfer trin dan dawelyddiad anadlu. Cyflwynodd yr Uned gofnodion cleifion electronig yn 2003, a mynd yn ddi-bapur ym mis Ionawr 2006.

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Deon yr Ysgol Ddeintyddiaeth ac Athro Iechyd Deintyddol y Cyhoedd: "Rydym ni’n falch bod Dr Whyman wedi cymryd y cyfle i ymweld â’r Uned Gofal Deintyddol a dysgu mwy am y ffordd arloesol y mae’r Brifysgol yn hyfforddi ei myfyrwyr deintyddol."

Mae’r Ysgol Ddeintyddiaeth, sy’n parhau i fod yn un o ganolfannau allweddol addysgu yn y gymuned, yn cynnal cynhadledd fawr y DU yng Nghaerdydd ddydd Mercher 29 Ebrill. Bydd siaradwyr yn cynnwys myfyrwyr o’r Ysgol, Prif Swyddog Deintyddol Cymru a siaradwyr o Brifysgolion Glasgow a Sheffield, a fydd yn amlinellu prosiectau yn y gymuned mewn rhannau eraill o’r DU.

Am fwy o wybodaeth neu i fynychu’r gynhadledd, cysylltwch ag Iveta Martincova ar 029 2074 5246 neu anfonwch neges e-bost at: martincovai@caerdydd.ac.uk.

Tags