Skip to content
Skip to navigation menu

English

Croesawu ysgolheigion y Llywydd

21 Mawrth 2011

President's Scholars

Mae’r Brifysgol wedi croesawu’r grŵp cyntaf o Ysgolheigion Ymchwil y Llywydd yn swyddogol.

Croesawodd Llywydd y Brifysgol, yr Athro Syr Martin Evans, a’r Is-Ganghellor, Dr David Grant, yr ysgolheigion i’r Brifysgol mewn digwyddiad swyddogol yn ystod yr wythnos.

Sefydlwyd Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd i gyd-ddigwydd â sefydlu’r Athro Syr Martin Evans yn Llywydd newydd Prifysgol Caerdydd yn 2009.

Nod yr ysgoloriaethau yw denu myfyrwyr sy’n awyddus i weithio ar brosiectau cyffrous a heriol mewn amgylcheddau ymchwil dynamig a helaeth eu hadnoddau, a hynny dan arolygiaeth ymchwilwyr llwyddiannus sydd wedi hen ennill eu plwyf.

Mae’r myfyrwyr cyntaf eisoes wedi ymuno â’r Brifysgol. O’r DU y daw’r mwyafrif ohonynt ond ceir rhai myfyrwyr cwbl nodedig o wledydd ar hyd a lled y byd.

Fel rhan o’r digwyddiad, dangoswyd fideo a gawsai ei gomisiynu’n arbennig. Dangosai hwnnw hanes dri o Ysgolheigion Ymchwil y Llywydd, sef Robert Davies, Claudia Di Napoli a Mustafa Hameed.

Y ffactor allweddol a ddenodd Ysgolhaig Ymchwil y Llywydd, Robert Davies, i wneud cais am ei ysgoloriaeth oedd yr awydd i gadw mewn cysylltiad agos â’r diwydiant peirianneg a gwneud PhD ar astudio cyfansoddiau carbon-isel i’r diwydiant adeiladu.

Robert DaviesRobert Davies

Wrth adrodd ei hanes, dywedodd Robert: "Rwy’n ymgymryd ag Ysgoloriaeth Ymchwil y Llywydd ar y cyd ag Alun Griffiths (Contracts) Cyf, a bydd hynny’n gyfrwng pwysig i gadw mewn cysylltiad â byd diwydiant wrth i mi astudio.

"Fy nod yw bod yn Beiriannydd Sifil byd-enwog ac ennill parch mawr. Bydd bri Ysgoloriaeth Ymchwil y Llywydd yn gaffaeliad mawr i mi pan ddaw hi’n bryd chwilio am swydd academaidd neu ddychwelyd i yrfa ym myd diwydiant ymhen blynyddoedd."

Ymhlith y meysydd eraill yr ymchwilir iddynt mae’r llenni iâ mewn oesoedd o gynhesu byd-eang yn y gorffennol ac effaith newidiadau amgylcheddol ar aber Afon Hafren. Mae llawer o brosiectau eraill yn mynd i’r afael â materion cynaladwyedd.

Yn eu plith mae datgarboneiddio’r sector pŵer, cynllunio yn Affrica islaw’r Sahara, a chynhyrchu biodanwyddau. Mae’r prosiectau iechyd yn cynnwys therapiwteg newydd i ganser y fron a delweddu swyddogaethau yng nghortecs yr ymennydd.

Claudia Di NapoliaClaudia Di Napolia

Meddai Ysgolhaig Ymchwil y Llywydd, Claudia Di Napoli, sy’n astudio Bioddelweddu ac, yn arbennig, yn astudio diferion lipid rhyng-gellol drwy dechnoleg microsgopeg optegol newydd, sef microsgopeg Gwasgariad Cydlynol Antistokes Raman (CARS): "Mae’n golygu bod gen i’r cyfle economaidd a diriaethol i astudio dau o’m hoff bynciau mewn cyd-destun trawsddisgyblaethol gyda staff cymwysedig sydd wedi’u paratoi’n dda, a hynny mewn gwlad fel y DU sy’n arwain y byd o ran ymchwil.

"Agwedd arall – lawn cyn bwysiced – oedd y ffaith i’r Ysgoloriaeth gael ei sefydlu er anrhydedd i enillydd Gwobr Nobel, yr Athro Syr Martin Evans.

"Mae pawb sy’n gweithio ym myd gwyddoniaeth yn gwybod pa mor nodedig yw hynny. Rwy’n credu ei bod hi’n wych gweithio mewn Prifysgol lle mae’r Llywydd wedi cael cydnabyddiaeth mor bwysig i’w waith."

Maes arall yr ymchwilir iddo yw amlddiwylliannaeth a hunaniaeth genedlaethol. Meddai Ysgolhaig Ymchwil y Llywydd, Mustafa Hameed: "Yr hyn a ddenodd fi fwyaf at Gaerdydd yw ei phwyslais ar wybodaeth ryngddisgyblaethol.

Mustafa HameedMustafa Hameed

"Mae ymchwil fy noethuriaeth yn rhychwantu disgyblaethau cymdeithaseg, anthropoleg, hanes, gwleidyddiaeth a seicoleg ac mae Prifysgol Caerdydd yn cyflenwi fframwaith a rhwydwaith deallusol pendant sy’n hwyluso’r realiti cyfoes hwnnw. Byddwn i’n dweud ei bod hi ymhell ar y blaen i’r mwyafrif o brifysgolion y DU yn hynny o beth.

"Oni bai am y cyllid hwn, byddwn i wedi gorfod rhoi’r gorau i ’ngyrfa academaidd oherwydd cyfyngiadau ariannol. Mae hwn, felly, yn gyfle i mi gyfrannu’n gadarnhaol i’m maes."

Cafodd pob un o Ysgolheigion Ymchwil y Llywydd rodd o sgarff a gawsai ei chomisiynu’n arbennig i ddathlu’r achlysur.

Mae’r digwyddiad yn dilyn galwad gan Lywydd y Brifysgol yn ddiweddar, i’r myfyrwyr mwyaf addawol ystyried gwneud cais am Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd er mwyn cadw a denu’r unigolion sydd â’r meddyliau gorau i’r Brifysgol.

Dolenni

The President's Research Scholarships

Tags

More Tags