Skip to content
Skip to navigation menu

English

Atal ymosodiadau gan grocodeilod

30 Mehefin 2011

crocodileStaff Uned Achub Canolfan Maes Danau Girang yn tynnu Girang yn ôl i’r traeth ar ôl gosod tag lloeren arno

Mae prosiect newydd ar y cyd sy’n cynnwys ymchwilwyr o Ganolfan Maes y Brifysgol ym Maleisia yn helpu i esbonio a datrys y broblem ynglŷn â’r nifer gynyddol o ymosodiadau gan grocodeilod ar bobl yn Borneo.

Yn ddiweddar, bu tîm o Ganolfan Maes Danau Girang, ar y cyd ag Adran Bywyd Gwyllt Sabah, yn gosod tag lloeren ar grocodeil gwryw pedwar metr o hyd fel bod modd monitro’i symudiadau. Y crocodeil dŵr hallt – a gafodd yr enw Girang – yw’r cyntaf yn Borneo, ac efallai yn Ne Ddwyrain Asia, i gael ei ddal a’i dagio.

Dywedodd Dr Benoit Goossens, o’r Ysgol Biowyddorau a Chyfarwyddwr y Ganolfan Maes: "Mae defnyddio’r tir fan hyn ar gyfer planhigfeydd wedi golygu bod llai o ysglyfaeth ar gael i grocodeilod. Mae hyn yn creu amgylchedd mwy peryglus o lawer ac mae nifer yr ymosodiadau ar bobl ger planhigfeydd yn uchel dros ben mewn cymhariaeth ag ardaloedd coedwigol.

Trwy dagio crocodeilod mawr, yn enwedig rhai gwryw sy’n fwy tebygol o fwyta pobl, mewn ardaloedd â phlanhigfeydd ac ardaloedd â choedwigoedd, byddwn yn ceisio deall symudiadau’r ysglyfaethwyr mawr hyn."

Mae hyn yn dynodi dechrau rhaglen ymchwil a chadwraeth hirdymor, a gychwynnwyd yn sgil y Gynhadledd Gwrthdaro Rhwng Pobl a Chrocodeilod y llynedd yn Kota Kinabalu.

Dywedodd Dr Goossens, sydd hefyd yn arwain Rhaglen Grocodeilod Kinabatangan: "Rydym yn gobeithio lleihau nifer yr ymosodiadau angheuol trwy ddefnyddio ein canlyniadau yn sylfaen i ganllawiau ar gyfer gweithwyr planhigfeydd a phentrefwyr lleol. Hefyd, gall ein canlyniadau gyfrannu tuag at ddiogelu’r rhywogaeth, a bydd hynny o fudd i’r ecosystem leol, yn ogystal ag i dwristiaeth."

Mae Canolfan Maes Danau Girang yn gyfleuster ymchwil a hyfforddiant cydweithredol sy’n cael ei reoli gan Brifysgol Caerdydd ac Adran Bywyd Gwyllt Sabah. Trwy gyfrwng cyllid o Gaerdydd, bu modd sefydlu labordy ymchwil, ystafell gyfrifiaduron, a llyfrgell, a bu modd prynu cyfarpar ymchwil a chyflogi Cyfarwyddwr.

Mae’r ganolfan yng Ngwarchodfa Bywyd Gwyllt Kinabatangan Isaf yn Sabah, Malaysia. Mae hi ynghanol amryw o fathau o goedwigoedd dipterocarp yr iseldir, sy’n amrywio o goedwig wreiddiol i goedwig eilaidd yr ymyrrwyd â hi, mewn tirwedd matrics gydag effaith ddynol sylweddol gan gynnwys pentrefi, amaethyddiaeth ar raddfa fach a phlanhigfeydd olew palmwydd.

Dolenni perthynol: