Skip to content
Skip to navigation menu

English

Atal marwolaeth oherwydd canser y prostad

07 Tachwedd 2011

MH Professor Malcolm Mason 1 Web

Mae cyfuno radiotherapi a therapi hormonau ar gyfer cleifion â chanser y prostad yn gwella tebygolrwydd dynion o oroesi’n sylweddol o’u cymharu â thriniaeth therapi hormonau yn unig.

Mae canlyniadau o astudiaeth fawr dan arweiniad Grŵp Treialon Clinigol y NCIC wedi’i leoli ym Mhrifysgol Queen’s yn Kingston, Canada mewn cydweithrediad â Chyngor Ymchwil Meddygol y DU (MRC) a Chaerdydd newydd eu cyhoeddi yn The Lancet. Arweiniodd yr Athro Malcom Mason o’r Ysgol Feddygaeth elfen y DU o’r treial ac ef oedd awdur ar y cyd cyntaf cyhoeddiad Lancet.

Gwnaeth yr hap-dreial reoledig, sy’n hysbys yn y DU fel PR07, recriwtio 1,205 o ddynion rhwng 1995 a 2005. Roedd y dynion, o’r DU a Chanada yn bennaf, wedi cael gwybod bod arnynt ganser prostad datblygedig lleol a oedd wedi tyfu y tu hwnt i arwyneb y prostad ond nad oedd wedi lledaenu ymhellach. Cafodd hanner y grŵp eu trin gyda therapi hormonau, sef ffurf safonol ar driniaeth gyffuriau a chafodd yr hanner arall eu trin gyda chyfuniad o’r un therapi hormonau yn ogystal â chwrs ychwanegol o radiotherapi.

Drwy ddarparu radiotherapi yn ogystal â therapi hormonau, canfu’r ymchwilwyr fod 74% o ddynion yn dal yn fyw ar ôl saith mlynedd, o’u cymharu â 66% na chawsant radiotherapi. Canfu’r ymchwilwyr fod gan y rhai a gafodd radiotherapi tua hanner y tebygolrwydd o farw oherwydd canser ar eu prostad.

Mae canser y prostad yn cyfrif am 10,000 o farwolaethau ymhlith dynion yn y DU bob blwyddyn a hwn yw’r ail achos mwyaf cyffredin o farwolaeth oherwydd canser ymhlith dynion, ar ôl canser yr ysgyfaint. Cynhaliwyd y treial gan na ddeallwyd p’un a fyddai’r radiotherapi’n helpu i ymestyn bywydau dynion â chanser y prostad a lleihau eu tebygolrwydd o farw oherwydd eu canser.

Dywedodd yr Athro Mason: "Rydym yn ddiolchgar iawn i’r dynion a gymerodd ran yn y treial hwn ac rydym yn hynod falch bod y treial wedi dangos bod radiotherapi mor werth chweil i gleifion â’r math o ganser y prostad rydym yn ei alw’n ganser "dablygedig lleol". Y cam nesaf fydd sicrhau bod canlyniadau’r treial hwn yn cael eu hymgorffori mewn argymhellion triniaeth mor gyflym â phosibl."

Dywed yr Athro Max Parmar, Cyfarwyddwr Uned Treialon Clinigol MRC: "Drwy ateb y cwestiwn pwysig o ran p’un a fyddai cleifion canser y prostad yn cael budd o radiotherapi, rydym, gobeithio, wedi newid y ffordd y byddwn yn ymdrin â’r clefyd hwn o hyn ymlaen. Fodd bynnag, gan fod 10,000 o ddynion yn marw oherwydd y salwch bob blwyddyn yn y DU, mae angen gwneud mwy o hyd i wella canlyniadau i gleifion. Mae treialon clinigol mawr sydd wedi’u cynnal yn dda, megis PR07, yn hanfodol er mwyn sicrhau bod penderfyniadau triniaeth wedi’u seilio ar y dystiolaeth bosibl orau. Mae angen i astudiaethau parhaus eraill gael yr un math o gefnogaeth."