Skip to content
Skip to navigation menu

English

Prosiect rhywogaethau mewn perygl yn cael cymorth ariannol hanfodol

29 Ionawr 2013

Sunda Clouded Leopard

Mae Canolfan Faes Danau Girang y Brifysgol yn Borneo wedi cael dros £300,000 o gymorth ariannol gan Sefydliad Sime Darby. Prif swyddogaeth y ganolfan yw astudio a diogelu rhywogaethau mewn perygl ym Malaysia ac mae’n gweithio’n agos gydag Adran Bywyd Gwyllt Sabah.

Bydd y cymorth ariannol yn cyfrannu at waith cadwraeth sy’n gysylltiedig â llewpardiaid cymylog Sunda a chigysyddion cydgynefinol. Mae partneriaid cydweithredol eraill y prosiect yn cynnwys WildCRU (Prifysgol Rhydychen), Prifysgol British Columbia (Canada) a Phrifysgol Sabah (Malaysia).

Mae cyfraniad Sefydliad Sime Darby yn rhan o raglen Big9 y sefydliad sy’n anelu at ddiogelu a gwarchod naw anifail mewn perygl, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn frodorol i Falaysia. Yr anifeiliaid yw’r arth haul, yr orang-wtang, yr eliffant Asiaidd, llewpard cymylog Sunda, cornylfinod, bantengiaid, mwncïod trwynog, y rhinoseros Swmatraidd a’r teigr Maleiaidd.

Ym mis Hydref 2012, rhoddodd Sefydliad Sime Darby grant gwerth £120,000 i Adran Bywyd Gwyllt Sabah a Chanolfan Faes Danau Girang at ddiben gwarchod a rheoli bantengiaid yn Sabah. Defnyddiwyd yr arian i gynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o’r bantengiaid - rhywogaeth o wartheg gwyllt sy’n unigryw i Dde Ddwyrain Asia ac sydd mewn perygl enbyd.

Y llynedd, derbyniodd y prosiect gyfanswm o dros £310,000 o gymorth grant gan raglen Big9 y sefydliad. Defnyddiwyd yr arian i warchod a gwneud gwaith ymchwil mewn perthynas â’r mwnci trwynog, ac i gefnogi dau fyfyriwr PhD wedi’u lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd - gyda’r ddau ohonynt yn gweithio ar y prosiect.  

Dywedodd Dr Benoit Goossens, Cyfarwyddwr Canolfan Faes Danau Gireng ac Uwch Gydymaith Ymchwil yn Ysgol Biowyddorau Caerdydd:

"Bydd ein gweithgareddau ymchwil yn cynyddu ein gwybodaeth o effeithiau darnio fforestydd, diraddio cynefinoedd a photsio ar oroesiad y rhywogaethau hyn, a bydd yn tynnu sylw at bwysigrwydd coridorau bywyd gwyllt mewn tirweddau rhanedig. Mae’r holl wybodaeth hon yn bwysig o ran rheoli cynlluniau i sicrhau goresgyniad hirdymor y bywyd gwyllt sy’n ffynnu yn y dirwedd hon sydd wedi’i newid gan ddyn. Yn ogystal, bydd y wybodaeth a gesglir a’r goblygiadau rheoli a gynhyrchir gan y prosiectau hyn yn codi ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd o faterion gwarchod bywyd gwyllt a chadwraeth."  

Dolenni defnyddiol


Ysgol Biowyddorau Caerdydd

Canolfan Faes Danau Girang (DGFC)

Adran Bywyd Gwyllt Sabah