Skip to content
Skip to navigation menu

English

Diwygio gwasanaethau cyhoeddus

25 Ionawr 2011

Cardiff Business School logo

Mae Ysgol Fusnes Caerdydd wedi ymuno ag arbenigwyr busnes blaenllaw Ewrop mewn rhaglen gwerth amryw filiwn Ewro a gynlluniwyd i brofi llwyddiant diwygio’r sector cyhoeddus.

Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf, bu newidiadau mawr i wasanaethau cyhoeddus yn y DU a ledled Ewrop. Yn sgil dadreoli gwasanaethau cyhoeddus, yn unol â’r cysyniad Rheolaeth Gyhoeddus Newydd, daethant wyneb yn wyneb â grym y farchnad a chystadlu cynyddol.

Y ddamcaniaeth y tu ôl i’r cysyniad oedd y byddai dadreoli yn golygu cost-effeithlonrwydd gwell i lywodraethau, heb y sgil-effeithiau negyddol ar amcanion ac ystyriaethau eraill. Er gwaethaf y ddamcaniaeth, mae dadleuon ideolegol wedi llwyddo i fonopoleiddio’r ddadl ac mae diffyg sail gadarn empirig.

Yn ôl Dr Rhys Andrews a fydd yn arwain yr astudiaeth yn Ysgol Fusnes Caerdydd: "Mae’r cwestiwn rydym yn ceisio ei ateb drwy’r gwaith ymchwil mawr hwn ledled Ewrop yn gymharol syml: a yw dadreoli gwasanaethau cyhoeddus a’r Rheolaeth Gyhoeddus Newydd wedi arwain at wasanaethau cyhoeddus llai sy’n fwy effeithlon ac yn fwy effeithiol."

"Creodd y syniadau a oedd yn sail i’r cysyniad o Reolaeth Gyhoeddus Newydd ddisgwyliadau mawr ond hyd yn hyn, ni wyddom eto beth ddigwyddodd iddo. Er enghraifft, ni wyddom a yw pob dinesydd wedi elwa yn yr un ffordd yn sgil diwygiadau’r llywodraeth a beth yw’r prif lwyddiannau.

Ychwanegodd, "Bydd yr astudiaeth hon yn ein cynorthwyo i ddod i wraidd y cwestiynau pwysig hyn – yn enwedig nawr gan fod Ewrop mewn sefyllfa ariannol anodd gyda mwy o alw ar adnoddau cyhoeddus cyfyngedig."

Bydd Adran Weinyddol Gyhoeddus Prifysgol Erasmus Rotterdam ynghyd ag Ysgol Fusnes Caerdydd a 10 prifysgol arall yn Ewrop yn ymchwilio i effaith diwygiadau llywodraethau am dros 20 mlynedd. Bydd yr ymchwil yn archwilio p’un ai yw diwygiadau’r llywodraeth wedi cyfrannu i effeithlonrwydd gwell, effeithiolrwydd gwell, polisïau gwell a dinasyddion mwy bodlon.

Bydd yr ymchwil yn defnyddio arolwg barn a gynhaliwyd ymhlith 27 aelod-wladwriaeth yr UE, yn ogystal ag ystadegau ac adroddiadau llywodraethau a bydd yn ceisio cynnal cyfweliadau â tua 3,000 o’r gweision cyhoeddus mwyaf blaenllaw mewn 10 gwlad yn Ewrop.

Ychwanegodd Dr Rhys Andrews: "Bydd yr ymchwil yn bwysig o ran sefydlu llwyddiant dadreoli’r sector cyhoeddus, a bydd yr ymchwil yn cynorthwyo i ddatblygu modelau ar gyfer y Sector Cyhoeddus yn Ewrop drwy gydweithio â grŵp rhyngwladol o arbenigwyr a llunwyr polisïau - ac rydym yn edrych ymlaen at gynorthwyo eu llunio."

Ariennir yr ymchwil gan Raglen Seithfed Fframwaith y Comisiwn Ewropeaidd fel Prosiect Cydweithiol. Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn buddsoddi € 2.7 miliwn yn y Prosiect COCOPS hwn (Cydlynu Cydlyniad yn Sector Cyhoeddus y Dyfodol) fel rhan o’i ymchwil i ‘Sector Cyhoeddus y Dyfodol’.

Dolenni:

Tags