Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines

19 Mehefin 2012

Mae aelodau o gymuned y Brifysgol wedi cael eu cydnabod yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am eu cyfraniad rhagorol ym mhob maes o gymdeithas.

 

Ian Hargreaves webYr Athro Ian Hargreaves

Mae’r Athro Ian Hargreaves, Athro ‘Economi Digidol’, sydd ar waith ar y cyd yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd ac Ysgol Fusnes Caerdydd, wedi cael ei benodi’n CBE. Arweiniodd adolygiad o eiddo deallusol ar gyfer Llywodraeth y Deyrnas Unedig, Digital Opportunity: a review of intellectual property and economic growth, a gyhoeddwyd ym Mai 2012. Mae argymhellion yr adolygiad hwn wedi cael eu mabwysiadu’n sail i bolisi’r Llywodraeth. Ym mis Awst 2011, dyfarnodd Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau £4 miliwn i ariannu datblygiad canolfan cyfnewid gwybodaeth am yr economi creadigol. Mae’r Athro Hargreaves yn aelod o fwrdd rheoli REACT (Ymchwil a Menter yn y Celfyddydau a Thechnolegau Creadigol) ac mae’n gyfrifol am ei roi ar waith yng Nghymru.

Meddai’r Athro Hargreaves: "Dyma anrheg pen-blwydd braidd yn annisgwyl i mi (mae fy mhen-blwydd ar 18 Mehefin). Mae’n ddyfarniad sy’n adlewyrchu pwysigrwydd economaidd cynyddol gweithgarwch creadigol ledled y DU ac yn benodol yng Nghymru, gan gynnwys busnesau, mudiadau creadigol ac unigolion. Mae twf y rhyngrwyd wedi dod â heriau newydd pendant, ond cyfleoedd helaeth hefyd; mae gan ymchwil academaidd a chyfnewid gwybodaeth rôl gynyddol bwysig i’w chwarae."

John-Jeans webYr

Mae Mr John Jeans, Cadeirydd Cyngor Prifysgol Caerdydd, hefyd wedi’i benodi’n CBE am wasanaethau i Wyddor Bywyd, Gofal Iechyd a Gwyddoniaeth. Mae Mr Jeans wedi cael gyrfa lwyddiannus mewn diwydiannau dyfeisiadau meddygol a diwydiannau fferyllol a diagnostig ac fe wnaeth wasanaethu’r Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC) fel ei Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol cyntaf a’i Brif Swyddog Gweithredu (2009-2011). Helpodd i ailstrwythuro rhyngweithiadau’r MRC gyda diwydiant ac arweiniodd gysylltiad yr MRC â chreu Sefydliad Francis Crick, gan gynnwys sicrhau cyllid y Llywodraeth.

Meddai Mr Jeans: "Mae’n anrhydedd i mi fy mod wedi derbyn CBE, yn enwedig ym mlwyddyn Jiwbilî Diemwnt Ei Mawrhydi. Braf yw cael cydnabyddiaeth ar gyfer fy ngyrfa ym maes gwyddor bywyd, gofal iechyd a gwyddoniaeth. Rwy’n falch o rannu’r dyfarniad hwn gyda’r bobl hynny y bûm i’n gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd."

Prof Julie Williams - Alzheimer's report web.jpgbirthday honoursYr Athro Julie Williams

Mae’r Athro Julie Williams, Yr Ysgol Feddygaeth, yntau wedi’i phenodi’n CBE am wasanaethau i Ymchwil i Glefyd Alzheimer. Mae’r Athro Williams yn un o unigolion blaenllaw’r DU ym maes ymchwil i glefyd Alzheimer ac mae’n chwarae rôl allweddol yn Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl y Brifysgol ac yng Nghanolfan y Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC) ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig.

Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ganfod a deall genynnau sy’n cynyddu’r risg o ddatblygu anhwylderau seicolegol a niwroddirywiol cymhleth.

Meddai’r Athro Williams "Mae’n anrhydedd personol mawr i dderbyn CBE, fodd bynnag, bu llwyddiant yr ymchwil hwn yn bosibl diolch i dîm rhagorol o gydweithwyr o Ganolfan yr MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig o dan arweiniad yr Athro Mike Owen a’r ymchwilwyr niferus y’n gweithio bob dydd i fynd i’r afael â’r clefyd ofnadwy hwn.

"Mae’r Brifysgol a’m cydweithwyr academaidd wedi cefnogi fy ymchwil ar sawl lefel ac rwy’ wedi elwa ar fod yn rhan o ganolfan sydd bellach yn un o’r prif ganolfannau ar gyfer ymchwil genetig seiciatrig yn y byd."

Dr Debbie Cohen web birthday honoursDr Deborah Cohen

Cafodd Dr Deborah Cohen, Uwch Gymrawd Ymchwil Meddygol, Yr Ysgol Feddygaeth, ei phenodi’n OBE am wasanaethau i Iechyd Galwedigaethol. Mae’n awdurdod blaenllaw ledled y DU ar ddelio â phroblemau ynghylch perfformiad meddygon a bu’n rhan annatod o wasanaethau newydd sy’n cefnogi iechyd meddygon. Ystyrir bod gwaith Dr Cohen yn enghraifft o arfer gorau o ran gofalu am feddygon dan hyfforddiant a galluogi meddygon i ddychwelyd i hyfforddiant neu ymarfer amser llawn.

Mae ei hymchwil yn bwrw golwg ar newid mewn ymddygiad ymarferwyr a chyfweld symbylol ym maes adsefydlu a ffitrwydd i weithio. Mae ganddi ddiddordeb penodol mewn sut mae e-ddysgu a rhaglenni dysgu cyfunol yn gallu cael eu defnyddio i ysgogi newid. Yn benodol, bu tîm Dr Cohen yn holl bwysig o ran sefydlu’r wefan Healthy Working UK.

Meddai Dr Cohen: "Rwyf wedi cael fy synnu go iawn fy mod wedi derbyn cydnabyddiaeth sydd i’w chroesawu. Nid ar gyfer fy ngwaith i yn unig y mae hon, ond ar gyfer yr holl waith pwysig sy’n cael ei gefnogi gan gydweithwyr rhagorol niferus yn fy nhîm."

Peter Elwood - Caerphilly study birthday honoursYr Athro Peter Elwood

Mae’r Athro Peter Elwood, Athro Anrhydeddus yr Ysgol Feddygaeth, yntau wedi’i benodi’n OBE. Mae’r Athro Elwood yn epidemiolegydd meddygol a fu’n gweithio gydag Archie Cochrane am sawl blwyddyn a’i olynodd yn Gyfarwyddwr Uned yr MRC yng Nghymru. Mae Cadair Athro Anrhydeddus yr Athro Elwood yn ei alluogi i barhau i weithio ar faterion ym maes maeth ac iechyd, ar ffactorau sy’n berthnasol i glefyd y galon ac atal strôc, ac ar ffactorau sy’n proffwydo dementia. Ei dîm ef a gyhoeddodd yr hap-dreial cyntaf yn bwrw golwg ar aspirin a marwolaethau yn dilyn cnawdnychiad myocardiaidd. Mae ei ddiddordeb ym mhroffylacsis aspirin wedi parhau, ac mae’n awdur cyntaf papur diweddar yn y Lancet ar "Aspirin, Salicylates and Cancer". Mae cyfraniad llaeth a bwydydd o gynnyrch llaeth at iechyd wedi bod yn ddiddordeb mawr arall am y deng mlynedd diwethaf. Hefyd, mae ganddo ymrwymiad mawr at gyfleu canfyddiadau ymchwil i’r cyhoedd a hyrwyddo trafodaeth wybodus. Sefydlodd Peter Ddarlithoedd Cyhoeddus misol y Brifysgol ar bynciau o ddiddordeb mewn gofal iechyd, a bu’n gyfrifol am y gyfres am y saith mlynedd gyntaf.

Meddai’r Athro Elwood: "Rwy’n falch iawn o gael yr OBE ac rwy’n arbennig o falch ei fod am wasanaethau i iechyd, yn hytrach nag i feddygaeth. Drwy gydol fy ngyrfa, rwyf wedi canolbwyntio ar atal ac nid ar drin clefyd. Mewn 50 mlynedd o ymchwil, rwyf wedi cyhoeddi tua 400 o bapurau, yn ymwneud ag ystod eang o bynciau epidemiolegol. Bu’n anrhydedd imi arwain tîm hynod ddawnus, a gweithio gyda chydweithwyr rhagorol."

Meddai’r Is-ganghellor, Dr David Grant: "Mae’r dyfarniadau hyn yn cydnabod y cyfraniadau arwyddocaol a wnaed gan bob un sydd wedi’u derbyn ac mae’n bleser gen i estyn llongyfarchiadau iddynt ar ran y Brifysgol gyfan."

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Feddygaeth

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Ysgol Fusnes Caerdydd