Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwella cyrhaeddiad a dyheadau

26 Medi 2013

Student tutor web

Mae Prosiect Myfyrwyr Tiwtoriaid blaenllaw Prifysgol Caerdydd wedi creu partneriaeth gyda Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd (SVC) i gynyddu eu darpariaeth ar gyfer plant ysgol a chymunedau yn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Caerdydd.

Gyda’i gilydd, bydd Prifysgol Caerdydd a Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd yn cefnogi 12 o glybiau gwaith cartref cymunedol eleni, ac mae llawer o’r disgyblion sy’n eu mynychu yn dod o deuluoedd sydd â’r nesaf peth i ddim hanes o fynd i brifysgol. Mae’r rhain yn cynnwys Clwb Gwaith Cartref Adamsdown, Clwb Gwaith Cartref Tremorfa, Clwb Gwaith Cartref Glan-yr-Afon, Clwb Gwaith Cartref ACE, Clwb Gwaith Cartref Sefydliad Addysg Somali, Ysgol Uwchradd Willows, Coleg Cymunedol Llanfihangel-ar-Elái ac Ysgol Uwchradd Glyn Derw. Mae ardaloedd newydd Llanrhymni, Trelái a Phentrebane yn cael eu hychwanegu at y rhestr hefyd.

Mae 42 o fyfyrwyr tiwtoiaid, gan gynnwys sawl un sydd y cyntaf o’u teuluoedd i fynd i brifysgol, wedi’u recriwtio a’u hyfforddi i fod yn diwtoriaid ac yn fentoriaid mewn clybiau gwaith cartref lleol. Mae’r myfyrwyr hyn yn rhoi o leiaf 3 awr o’u hamser bob wythnos i weithio fel tiwtoriaid mewn clybiau gwaith cartref, gan roi cymorth ym mhynciau Mathemateg a Saesneg yn bennaf er mwyn gwella graddau’r disgyblion. Maent hefyd yn ceisio cynyddu ymwybyddiaeth o gyfleoedd mewn addysg uwch a’u hannog i anelu am addysg prifysgol.

Meddai Sharifo, rhiant plentyn sy’n mynychu Clwb Gwaith Cartref Adamsdown: "Mae gen i ddwy ferch sy’n mynd i’r Clwb Gwaith Cartref. Mae’r ddwy’n mynychu Ysgol Gynradd Adamsdown ac maen nhw wedi sylwi ar y manteision. Maen nhw’n dweud ‘Hoffwn i fynd i Brifysgol Caerdydd’ neu ‘Dwi ar dân eisiau mynd i Brifysgol Caerdydd’. Maen nhw eisiau tyfu fyny ar unwaith."

Yn ôl Cydlynydd y Prosiect Myfyrwyr Tiwtoriaid, Liena Abu Laban: "Mae’r bartneriaeth newydd gyda Gwirfoddolwyr Myfyrwyr Caerdydd yn gam hynod gadarnhaol. Mae wedi ein galluogi i gynyddu ein darpariaeth o saith i 12 clwb gwaith cartref eleni er mwyn bodloni’r galw cynyddol yn y gymuned – dyma’r union beth y gofynnodd Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru amdano yn Strategaeth Tlodi Plant 2012 a Thu Hwnt."

Mae’r rhaglen yn gwneud mwy na mynd i’r afael â chyrhaeddiad a dyheadau mewn cysylltiad ag addysg uwch gan ei fod hefyd yn cynnig llu o fanteision i Fyfyrwyr Tiwtoriaid. Mae eu gwaith fel Myfyrwyr Tiwtoriaid yn cynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd gan eu bod yn cael profiad gwaith, hyfforddiant a chyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd am weithio gyda phobl ifanc - sy’n arbennig o ddefnyddiol i’w rhai sy’n ystyried bod yn athrawon.

Meddai Rheolwr Gwirfoddolwyr Myfyrwyr Caerdydd: "Mae’n bleser gennym weithio mewn partneriaeth â’r Adran Ehangu Cyfleoedd ar y ‘Prosiect Myfyrwyr Tiwtoriaid’. Bydd yn cynnig cyfleoedd newydd gwych i fyfyrwyr wirfoddoli a chael profiad o weithio mewn amrywiaeth eang o glybiau gwaith cartref ar draws yr awdurdod lleol yn ogystal â meithrin sgiliau hanfodol ar gyfer eu datblygiad personol a chael gwaith yn y dyfodol. Mae’n gyfle gwych i gryfhau ein cysylltiadau hefyd ac amlygu’r holl fanteision a geir drwy weithio mewn partneriaeth."

Cafodd y prosiect ei ganmol y llynedd gan y Dirprwy Brif Weinidog, Nick Clegg, a Chomisiynydd Plant Cymru, Keith Towler. Gyda lwc, bydd y bartneriaeth newydd gyda Gwirfoddoli Myfyrwyr Cymru a’r twf dilynol yn golygu y cawn flwyddyn lwyddiannus arall.

Dolenni cysylltiedig

Prosiect Myfyrwyr Tiwtoriaid

Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd