Skip to content
Skip to navigation menu

English

Yr ymateb gorau eto i’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol

26 Mai 2011

Nss WEBO’r chwith i’r dde, gyda’u tystysgrifau siec, y mae Sarah Swain, yr Athro Jonathan Osmond a Delyth Tarrant

Fe wnaeth myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, Sarah Swain a Delyth Tarrant, ddod i’r brig yn sgil ymateb gorau eto’r myfyrwyr i’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol.

Fe wnaeth y Brifysgol ymdrech fwriadol eleni i annog cymaint o fyfyrwyr â phosibl i ymateb i’r arolwg a rhoi barn onest am ansawdd yr addysgu a gânt.

Ni fydd canlyniadau’r arolwg yn hysbys tan fis Awst. Ond, mae’r Brifysgol eisoes wedi cael gwybod bod 3,237 o fyfyrwyr blwyddyn olaf yng Nghaerdydd wedi cymryd rhan. Graddfa’r ymateb, sef 71 y cant, yw’r raddfa uchaf gan Gaerdydd yn y saith mlynedd ers dechrau cynnal yr arolwg.

Mae’r arolwg yn gofyn i fyfyrwyr israddedig raddio’u profiadau o amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys adborth ac asesu, adnoddau dysgu a datblygiad personol. Bydd y canlyniadau’n helpu’r Brifysgol i nodi meysydd o gryfder a gwendid a chynllunio’i gwaith o ddatblygu addysgu a dysgu yn y dyfodol.

Fel arwydd o’i diolch i’r myfyrwyr a wnaeth gymryd rhan, trefnodd y Brifysgol gystadleuaeth tynnu gwobrau ar hap o blith enwau’r holl fyfyrwyr hyn. Cyflwynodd yr Athro Jonathan Osmond, Dirprwy Is-ganghellor, Addysg a Myfyrwyr, sieciau o £500 i’r ddau enillydd, sef Sarah Swain o Ysgol y Gyfraith, a Delyth Tarrant, o’r Ysgol Ffiseg.

Meddai’r Athro Osmond: "Rydym yn ddiolchgar iawn i holl fyfyrwyr Caerdydd a gymerodd ran yn yr arolwg. Nid yn unig y cawsom yr ymateb gorau yn ein hanes, ond roedd yr ymateb uwchlaw ymateb cyfartalog cenedlaethol y Deyrnas Unedig, sef 66 y cant.

"Ni fyddwn yn gwybod manylion yr adborth, boed yn gadarnhaol neu’n negyddol, tan fis Awst. Fodd bynnag, gallwn fod yn hyderus mai barn nifer sylweddol o fyfyrwyr fydd y farn a fynegwyd. Bydd hyn yn help mawr i ni o ran cynllunio at y dyfodol. Bellach, ein gobaith yw ymateb gwell fyth o blith myfyrwyr blwyddyn olaf y flwyddyn nesaf, yn Arolwg 2012."