Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cymrodorion Ymchwil yn Creu Dull Cyfannol o Dargedu Canser

23 Ebrill 2014

ECSCRI Research Fellows group in lab 1_web

Mae Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop yng Nghaerdydd wedi cynyddu ei allu ymchwil trwy benodi Cymrawd Ymchwil arall. Bydd Dr Florian Siebzehnrubl yn ymuno â thîm o ysgolheigion disglair yn yr haf 2014, gan alluogi’r Sefydliad i fynd i’r afael â chanser mewn modd gwirioneddol gyfannol.

Mae pob Cymrawd Ymchwil yn y Sefydliad yn arbenigo mewn gwahanol fathau o ganser, a bydd Dr Siebzehnrubl yn cynnig arbenigedd ychwanegol. Mae’n gweithio ym Mhrifysgol Florida ar hyn o bryd, ac yn arbenigo mewn ymchwilio i diwmorau’r ymennydd neu glioblastoma.

Mae’r Sefydliad, sy’n un o feysydd ymchwil blaenllaw’r Brifysgol, yn canolbwyntio ei waith ar y cysyniad mai bôn-gelloedd canser sy’n gyfrifol am aildyfiant a lledaeniad tiwmorau canser. Mewn maes ymchwil sy’n cael ei ystyried fel un risg uchel lle gall llawer gael ei gyflawni, mae wedi ennill ei blwyf fel arweinydd rhyngwladol yn y maes penodol hwn. Hon yw’r unig ganolfan yn Ewrop sy’n canolbwyntio’n llwyr ar ymchwil i fôn-gelloedd canser.

Ers ei sefydlu yn 2012, mae’r Sefydliad wedi cynnal proses recriwtio drylwyr i ddenu rhai o ymchwilwyr gorau’r maes. Erbyn hyn, mae yno dîm rhyngwladol blaenllaw sy’n torri tir newydd yn ei faes ymchwil – gyda Chymrodorion o Sbaen, Tsieina, yr Almaen, Iwerddon a’r Deyrnas Unedig.

Mae Dr Siebzehnrubl yn ymuno â grŵp nodedig o Gymrodorion:- Dr Lee Parry, sy’n canolbwyntio ar ganser y colon a’r rhefr; Dr Catherine Hogan, sy’n canolbwyntio ar ganser y pancreas; Dr Liming Gui sy’n gweithio ar hanfodion ailraglennu bôn-gelloedd, a Dr Joaquin de Navascues sy’n defnyddio’r pryf ffrwythau fel model genetig o fioleg bôn-gelloedd canser.

Mae canser yn parhau i fod yn her fawr o ran disgwyliad oes ac mae’n cael ei gydnabod fel yr ail achos mwyaf o farwolaeth yn y Deyrnas Unedig. Er bod y cyfraddau goroesi 5 mlynedd ar gyfer sawl math o diwmor yn gwella’n araf, nid oes therapïau effeithiol o hyd ar gyfer pob tiwmor, ac nid ydym yn deall yn llawn eto’r prosesau sy’n sail i ymwrthedd i therapïau ac yn peri i diwmorau aildyfu.

Gweledigaeth y Sefydliad yw mynd i’r afael â’r heriau hyn mewn modd sydd wedi’i ddiffinio’n benodol iawn, sy’n canolbwyntio ar y cysyniad o fôn-gell ganser.

Mae’r Cymrodoriaethau Ymchwil yn rhan bwysig o strategaeth gyffredinol y Sefydliad. Maent yn rhoi cyfle i wyddonwyr sydd ar gam cynnar yn eu gyrfaoedd, yr ystyrir eu bod yn ddarpar arweinwyr yn eu meysydd, gyflymu eu datblygiad gyrfaol mewn amgylchedd cefnogol, ar yr un pryd â meithrin awyrgylch bywiog o ymchwil mewn cymuned glòs o ymchwilwyr o’r un meddylfryd.

Wrth sôn am y penodiadau newydd, dywedodd yr Athro Alan Clarke, Cyfarwyddwr y Sefydliad:- "Mae gormodedd o anghenion clinigol nad ydynt yn cael eu bodloni mewn cysylltiad â chanfod a thrin canser yn well. Credwn ein bod ni wedi recriwtio’r goreuon yn y maes i’n galluogi i wynebu’r heriau hyn, a bod hynny bellach yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu therapïau wedi’u teilwra, neu feddygaeth ‘bersonol’, i gleifion canser. Rhagwelir y bydd ein gwaith yma yn newid y cyd-destun o ran ymchwil a therapi yn ystod y blynyddoedd nesaf."

Dolenni defnyddiol

Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop