Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol

11 Mawrth 2010

Yr Athro Martin InnesYr Athro Martin Innes

Bydd arbenigwr ar blismona o’r Brifysgol yn arwain adolygiad er mwyn ceisio gwella’r ffordd y mae heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr yn cofnodi ac yn ymdrin ag achosion cyson o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Comisiynwyd yr Athro Martin Innes, Cyfarwyddwr Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu, gan Arolygwyr Heddlu Ei Mawrhydi i weithio ochr yn ochr ag Ipsos MORI er mwyn datblygu fframwaith i helpu heddluoedd i ymateb yn fwy effeithiol i achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Bydd yr adolygiad yn ceisio cyfannu’r ymchwil gorau ynglŷn â dioddefwyr a syniadau, a sut gall yr heddlu ddatblygu fframwaith i weithredu yn ôl yr wybodaeth sy’n cael ei chasglu ganddynt ynglŷn ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dywedodd yr Athro Martin Innes: "Dangosodd ein hymchwil blaenorol ar gyfer Arolygydd Ei Mawrhydi y niwed real a chyrydol sy’n cael ei wneud gan ymddygiad gwrthgymdeithasol i unigolion a chymunedau.

"Rydym nawr yn symud ymlaen i ddatblygu cronfa ddata gadarn ar sail tystiolaeth ynglŷn ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a’i effeithiau er mwyn helpu’r heddlu i ymateb yn well i’r broblem gymdeithasol allweddol hon."

Daw’r adolygiad ar ôl i Denis O’Connor, Prif Arolygydd Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, fynegi pryderon ynglŷn â’r ffordd y mae heddluoedd yng Nghymru a Lloegr yn adrodd ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dywedodd fod cronfa ddata’r heddlu o wybodaeth am achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn annigonol a dylid ei gwella ar frys. Dywedodd hefyd fod systemau’r heddlu’n amrywio o ran eu gallu i adnabod dioddefwyr mynych a dioddefwyr sy’n agored i niwed. Roedd dros hanner ohonynt, meddai, yn methu adnabod dioddefwyr mynych trwy gyfrwng systemau TG ac yn gorfod dibynnu ar gofnodion papur.

Drwyddi draw, meddai, mae ymron pob un o’r heddluoedd yn methu adnabod yn awtomatig y dioddefwyr hynny a dybiwyd yn flaenorol eu bod yn agored i niwed. Felly, mae’n bosibl nad yw swyddogion sy’n delio ag adroddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ymwybodol o’r cefndir ac mae hynny’n debygol o ddylanwadu ar y ffordd y maent yn ymdrin â’r digwyddiad.

Ychwanegodd yr Athro Martin Innes: "Mae yna wir dystiolaeth, sy’n cael ei ategu gan Arolwg Troseddu Prydain, fod hyder yn yr heddlu’n dirywio wrth i brofiad o ymddygiad gwrthgymdeithasol gynyddu. Dywedodd 4 o bob pump o bobl fod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael dylanwad mawr ar ansawdd eu bywydau.

"Gallwn weld hefyd fod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn un o’r prif benderfynyddion ynglŷn â hyder yn yr heddlu’n gyffredinol. Bydd yr adolygiad hwn yn ein helpu i edrych ar y systemau heddlu hynny er mwyn datblygu fframwaith newydd i wneud yn siŵr y gall y cyhoedd adennill hyder o ran adrodd ymddygiad gwrthgymdeithasol."