Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynnydd mewn diabetes math 2 ymhlith pobl ifanc

17 Mai 2013

 Study confirms sharp rise_web

Canfu ymchwil newydd gan y Brifysgol fod nifer y bobl ifanc sy’n cael diagnosis o ddiabetes math 2 wedi gweld y cynnydd mwyaf dros yr 20 mlynedd diwethaf, o’i gymharu â chefndir o gynnydd cyffredinol.

Roedd yr ymchwil gan yr Athro Craig Currie, yr Ysgol Feddygaeth, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Diabetes, Obesity and Metabolism, yn archwilio’r data cyhoeddedig a oedd yn disgrifio nifer yr achosion newydd o ddiabetes math 2 rhwng 1991 a 2010.

Canfu’r tîm gynnydd sylweddol yn y nifer cyfan o achosion o ddiabetes math 2, gyda chynnydd amlwg ymhlith pobl ifanc 40 oed ac iau.   

"Rydym wedi bod yn ymwybodol ers peth amser bod nifer yr achosion o ddiabetes math 2 ― achosion newydd ― cyffredinolrwydd ― cyfanswm y bobl ― wedi bod yn cynyddu yn y DU," meddai’r Athro Craig Currie, a oedd yn arwain yr ymchwil.

"Rydym hefyd yn gwybod bod cynnydd wedi bod yng nghyffredinolrwydd diabetes math 2 ymhlith plant a’r glasoed. Tybir bod hyn yn ddibynnol ar nifer o ffactorau, fel gordewdra, deiet a hanes teulu, ymhlith ffactorau eraill. 

"Trwy ddadansoddi data cyffredin y GIG, rydym wedi llwyddo i gadarnhau hyn, a dangos cynnydd yn nifer yr achosion o ddiabetes math 2 ym mhoblogaeth y DU, sy’n cyfateb â gostyngiad cyffredinol yn oedran cyfartalog y rheiny sy’n cael diagnosis.

"Gwnaethom ganfod hefyd bod nifer yr achosion o ddiabetes math 2 yn uwch ymhlith dynion dros 40 oed, ac ychydig yn uwch ymhlith menywod o dan 40 oed," meddai.

Beth bynnag fo’r achosion dros yr 20 mlynedd ddiwethaf, mae’r canlyniadau’n dangos y gellir ystyried erbyn hyn bod diabetes math 2 yn gyffredin ymhlith pobl gymharol ifanc, a allai fod â goblygiadau mawr o ran mwy o broblemau iechyd yn hwyrach mewn bywyd. 

"Gallai dioddef diabetes math 2 yn gynnar mewn bywyd arwain at glefydau’n para’n hwy, a mwy o risg o ddatblygu cymhlethdodau iechyd," yn ôl yr Athro Currie.

"Heb os, bydd hyn yn gosod baich cynyddol ar adnoddau gofal iechyd, ac yn arwain at ansawdd bywyd gwaeth. Gall dioddef yn gynharach mewn bywyd hefyd arwain yn y pen draw at farwolaeth cyn amser," ychwanegodd.

Gwnaeth yr astudiaeth garfan ôl-weithredol olrhain y cleifion hynny a oedd newydd gael diagnosis o ddiabetes math 2 rhwng 1991 a 2010, gan ddefnyddio data meddygon teulu’r DU. Yna, gosodwyd y cleifion mewn grwpiau o gyfnodau o bum mlynedd, yn ôl blwyddyn y diagnosis ac oedran adeg y diagnosis, i archwilio tueddiadau dros amser.

Dywedodd yr Athro Richard Donnelly, Golygydd Diabetes, Obesity and Metabolism: "Mae hon yn astudiaeth bwysig sy’n amlygu’r cynnydd parhaus mewn diabetes math 2 fel her iechyd cyhoeddus fawr ar gyfer y DU. Mae’r canlyniadau’n debygol o adlewyrchu tueddiadau tebyg yng ngwledydd eraill Ewrop"

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Feddygaeth

Diabetes, Obesity and Metabolism