Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sêr Addawol

07 Medi 2011

Mae person graddedig o Gaerdydd wnaeth oresgyn caledi ariannol i gwblhau ei gradd a sicrhau swydd mewn cwmni FTSE 100 wedi ennill cystadleuaeth y Brifysgol i gydnabod dilyniant gyrfa cyn-fyfyrwyr rhyngwladol.

Fe wnaeth Chioma Mbanugo, a raddiodd o Ysgol Fusnes Caerdydd yn 2006, wynebu cystadleuaeth galed yn rhyngwladol a llwyddodd i ennill cystadleuaeth Sêr Addawol y Brifysgol a gwobr o £1000.

Yn y gystadleuaeth, sy’n cael ei chynnal gan Swyddfa Cyn-Fyfyrwyr y Brifysgol, gyda chyllid gan Gymdeithas y Gwasanaethau Ymgynghorol ar Yrfaoedd i Raddedigion, gofynnwyd i ymgeiswyr ysgrifennu llythyr yn rhoi manylion am eu llwybr gyrfa ers gadael Caerdydd a’r modd y gwnaeth eu cyfnod yn y Brifysgol eu helpu i wneud cynnydd a dylanwadu ar eu penderfyniadau.

chioma mbanugo webChioma receives her cheque from Sarah Price, Deputy Director of Development and Alumni Relations and Aled Williams from the University's Careers Service

Roedd llythyr Chioma, a ysgrifennodd i’w hewythr, yn myfyrio ar ei bywyd ers graddio, ei swydd gyntaf fel dadansoddwr gyda’r Halifax Bank of Scotland a’r modd y mae’r sgiliau a ddatblygodd a’r gefnogaeth a gafodd tra oedd yn fyfyrwraig yng Nghaerdydd wedi helpu iddi lwyddo yn ei maes dewisol.

Mae Chioma yn awr yn dilyn gyrfa lwyddiannus gyda Lloyds Banking Group.

Wrth siarad am ddilyniant ei gyrfa, dywedodd Chioma: "Rwyf wedi dod mor bell â hyn trwy ddefnyddio’r ddisgyblaeth, y sgiliau a’r damcaniaethau wnes i eu dysgu tra roeddwn yn dilyn amserlen feichus MBA Caerdydd. Rwy’n gobeithio y bydd y cymhwyster, ynghyd â gwaith caled, yn parhau i agor drysau i mi yn y dyfodol."

Ystyriodd y beirniaid fod llwyddiant Chioma hyd yn oed yn fwy arwyddocaol yn sgil yr anawsterau ariannol a wynebodd tra oedd yn astudio yng Nghaerdydd.

Tra oedd eisoes yn gweithio tuag at ei chymhwyster MBA, collodd Chioma ei nawdd i astudio ac roedd naill ai’n wynebu tynnu’n ôl neu geisio gweithio mewn sawl swydd wahanol i ariannu ei haddysg.

Fodd bynnag, diolch i gyngor a chefnogaeth gan y staff yn Ysgol Fusnes Caerdydd a’i hewythr, fe wnaeth hi allu parhau, gan raddio yn y pen draw gydag anrhydedd yn 2006.

Ychwanegodd Chioma: "Gwelais fod gan y staff yn Ysgol Fusnes Caerdydd ddiwylliant o annog myfyrwyr i lwyddo. Roedd y staff bob amser yn garedig, yn rhoi llawer o anogaeth ac roedd fforymau i roi cymorth i fyfyrwyr. Y cyfan yr oedd yn rhaid i ni ei wneud fel myfyrwyr oedd gofyn am gymorth beth bynnag oedd ein hamgylchiadau; roedden nhw yno i helpu bob amser ".

Aeth yr ail wobr yn y gystadleuaeth i Hassaan Khalid, wnaeth hefyd raddio o Ysgol Fusnes Caerdydd, ac ers hynny mae wedi mynd yn ôl i’w wlad enedigol, sef Pacistan, i ddechrau gweithio ar gylchgrawn i fyfyrwyr o’r enw Student’s Blog. Yn ei lythyr, croniclodd Hassaan ei gyflawniadau niferus ers gadael y Brifysgol, yn cynnwys sefydlu ei gylchgrawn i fyfyrwyr a sefydlu asiantaeth ym Mhacistan i helpu prifysgolion yn y DU i recriwtio myfyrwyr.

Dyfarnwyd y drydedd wobr i Américo Rodríguez, a raddiodd o Ysgol y Biowyddorau, am ei lythyr a oedd yn cynnwys manylion amdano’n dychwelyd i Fecsico ar ôl graddio i ddod yn Bennaeth Adran ac wedyn yn Gyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Ymchwilio i Iechyd y Cyhoedd.

Dywedodd Américo: "Roedd fy nyddiau yn y Brifysgol yn gyffrous iawn, o’r cyfoeth y gall amgylchedd aml-ethnig ei gynnig, i’r rhagoriaeth a welais ym mhob un o’r staff academaidd y bûm yn ymwneud â nhw."

Dywedodd Sarah Price, Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau â Chyn-Fyfyrwyr: "Mae’r gystadleuaeth wedi rhoi cipolwg i ni ar y gyrfaoedd hynod amrywiol a llwyddiannus y mae graddedigion rhyngwladol Caerdydd yn mynd yn eu blaen i’w dilyn. Cawsom geisiadau o bob cwr o’r byd, gan raddedigion sydd wedi astudio mewn amrywiaeth o bynciau – ac fe brofodd pob un ohonyn nhw fod addysg ym Mhrifysgol Caerdydd wedi helpu’n sylweddol i sicrhau bod llawer o’n graddedigion rhyngwladol mewn sefyllfa gadarn i lwyddo yn eu gyrfa, hyd yn oed mewn cyfnodau economaidd anodd."

Dolenni cysylltiedig:

Ysgol Fusnes Caerdydd

Datblygu a Chysylltiadau â Chyn-Fyfyrwyr

Cymdeithas y Gwasanaethau Ymgynghorol ar Yrfaoedd i Raddedigion

Ysgol y Biowyddorau