Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydnabyddiaeth Frenhinol am ragoriaeth

14 Chwefror 2008

Cyflwynodd y Frenhines un o’r gwobrau mwyaf mawreddog ym maes addysg uwch yn y DU i Sefydliad Geneteg Feddygol mewn seremoni ym Mhalas Buckingham yn gynharach heddiw.

Derbyniodd yr Is-Ganghellor, Dr David Grant, fedal Gwobr Pen-blwydd y Frenhines oddi wrth Ei Mawrhydi. Derbyniodd Cyfarwyddwr y Sefydliad, yr Athro Julian Sampson dystysgrif Gwobr gan Ei Uchelder Brenhinol, Dug Caeredin. Roedd criw Caerdydd hefyd yn cynnwys Llywydd y Brifysgol, Yr Arglwydd Kinnock, Cadeirydd y Cyngor, yr Athro Syr Keith Peters, Deon yr Ysgol Feddygaeth, yr Athro David Wynford-Thomas a phum myfyriwr sy’n gweithio yn y Sefydliad.

Dyfernir Gwobrau Pen-blwydd y Frenhines bob dwy flynedd am ragoriaeth mewn addysg uwch. Enillodd y Sefydliad Geneteg Feddygol wobr am ddarganfod yr eneteg sy’n achosi sawl afiechyd a’i waith yn datblygu profion diagnostig, cynghori a thriniaeth ar gyfer cleifion sydd â’r afiechydon hynny.

Mae llwyddiannau’r Sefydliad yn cynnwys:

  • Nodi’r genynnau sy’n gysylltiedig â chanser y coluddion, Clefyd Huntington, dystroffi’r cyhyrau, sglerosis twberus ac afiechyd polysystig yr arennau
  • Datblygu profion ar gyfer yr anhwylderau hyn ac eraill sy’n cael eu defnyddio yn awr yn y GIG a thramor, gan alluogi diagnosis cynharach a mwy cywir a thriniaethau sy’n fwyfwy effeithiol.
  • Treialu triniaethau newydd ar gyfer sglerosis twberus a Chlefyd Huntington
  • Gwell sgrinio ar gyfer teuluoedd sydd mewn risg o gael yr afiechyd
  • Hyfforddi cynghorwyr i gefnogi cleifion a theuluoedd i ddygymod â chanlyniadau’r profion genetig
  • Helpu datblygu Parc Genynnau Cymru, gan wella gwybodaeth yr economi Gymreig a’r ddealltwriaeth gyhoeddus am wyddoniaeth enetig

Mae’r Sefydliad yn awr yn ehangu gyda buddsoddiad £4.8 miliwn mewn labordai newydd ar gyfer mwy o waith ar canser genetig. Bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu dulliau newydd o ddiagnosis cynharach a thriniaeth. Mae un driniaeth, ar gyfer sglerosis twberus, eisoes yn mynd drwy brofion clinigol ac mae’r canlyniadau cychwynnol yn awgrymu ei fod yn effeithiol o ran lleihau maint y tyfiant.

Dywedodd yr Athro Sampson: "Roedd yn anrhydedd mawr i dderbyn y wobr oddi wrth Ei Mawrhydi y bore yma. Mae’r myfyrwyr a staff y Sefydliad Geneteg Feddygol ym Mhrifysgol Caerdydd yn falch fod ein gwaith mewn datblygu profion diagnostig newydd a thriniaethau ar gyfer cleifion â chyflyrau genetig wedi cael ei gydnabod yn y modd hwn."

Hwn yw’r trydydd Gwobr Pen-blwydd y Frenhines a enillwyd gan aelodau staff Prifysgol Caerdydd. Enillodd yr Athro Tony Campbell wobr ym 1998 am iddo gymhwyso bio-ymoleuedd i ddiagnosis clinigol. Enillodd Canolfan Gweithgynhyrchu Peirianneg wobr yn 2000 fel cydnabyddiaeth am ei chyfaniad i’r economi.