Skip to content
Skip to navigation menu

English

Safbwyntiau ffres

08 Chwefror 2013

Slide 10 option

Mae prosiect sy’n helpu busnesau i gael safbwyntiau ffres a manteisio ar yr arbenigedd sydd i’w gael ym mhrifysgolion Cymru wedi derbyn cymeradwyaeth gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert AC.

Mae’r Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol yn brosiect Cymru-gyfan wedi’i ariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ac fe’i sefydlwyd i annog rhannu gwybodaeth ac arloesedd rhwng staff prifysgolion a busnesau. Y nod cyffredinol yw datblygu partneriaethau cydweithredol i ysgogi arloesedd a syniadau drwy ariannu lleoliadau tymor byr i staff prifysgolion mewn sefydliadau sector cyhoeddus, sector preifat a thrydydd sector ac i’r gwrthwyneb. Mae pob un o’r 11 prifysgol yng Nghymru yn rhan o’r rhaglen hon.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog: "Mae’r Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol yn gwneud cynnydd da o ran gwella dealltwriaeth o’r ffordd y gall prifysgolion a busnesau neu sefydliadau eraill weithio gyda’i gilydd a dylid croesawu hyn.

"Rydym yn gwybod y manteision a ddaw o weithio’n gydweithredol. Am y rheswm hwn, rydym eisiau gweld mwy o fusnesau a sefydliadau’n datblygu cysylltiadau cryf â phrifysgolion Cymru, gan rannu arferion da a hyrwyddo llwyddiant."

Hyd yn hyn, sefydlwyd 11 partneriaeth rhwng staff Prifysgol Caerdydd ac amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, gan gynnwys prosiect sy’n dod â staff ynghyd o’r Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd a Chyngor Gemau’r Gymanwlad Cymru i archwilio potensial datblygu ap ‘Tîm Cymru’ ar gyfer Gemau’r Gymanwlad 2014 yn Glasgow. Mae arbenigwyr yr Ysgol yn helpu’r Cyngor i ddatblygu ap ar gyfer crynhoi mewn un man yr holl elfennau gwahanol o wybodaeth am athletwyr, enillwyr medalau a chyfryngau cymdeithasol perthnasol yn ymwneud â’r tîm ar gyfer Gemau’r Gymanwlad.

Dywedodd Gareth Evans, sy’n cyd-drefnu’r rhaglen ar ran Prifysgol Caerdydd, "Mae prifysgolion yn drysorfeydd o arbenigedd ac adnoddau, ond nid yw busnesau a sefydliadau’r trydydd sector bob amser yn gwybod hyn.

"Mae cymryd rhan mewn Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol yn gallu rhoi safbwyntiau newydd sydd eu hangen yn fawr i fusnesau a sefydliadau eraill. Mae’n helpu ymchwilwyr a busnesau ill dau i gael dealltwriaeth werthfawr o sefydliadau ei gilydd, mae’n ysgogi arloesedd ac yn aml mae’n arwain at gydweithredu hirdymor i bawb sy’n cymryd rhan - mae’n ymddangos yn sefyllfa lesol i bawb sy’n cymryd rhan."

Mae’r Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol yn meithrin gallu prifysgolion Cymru i sefydlu cysylltiadau strategol â sefydliadau allanol. Mae’r rhaglen yn hwyluso hyn drwy ddarparu cyllid sbarduno ar gyfer lleoliadau tymor byr gyda’r nod o ddatblygu partneriaethau newydd ar draws sectorau, ac annog datblygiad prosiectau cydweithredol o fudd strategol mewn amgylchedd cefnogol.

Dolenni cysylltiedig:

Yr Is-adran Ymchwil a Masnachol

Y Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol