Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dinasoedd diogelach

08 Ebrill 2008

Mae partneriaeth troseddu o Gaerdydd, a leihaodd droseddau treisgar mewn mannau a oedd yn ddrwg am helynt yn gysylltiedig ag yfed yn hwyr yn y nos, wedi’i hargymell fel model ar gyfer dinasoedd eraill mewn cynllun gweithredu newydd gan y Llywodraeth.

Mae Cynllun Gweithredu Troseddau Treisgar y Swyddfa Gartref yn canmol gwaith Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerdydd o ran lleoli a thargedu mannau drwg am drais fel "arfer gorau" ar gyfer gweddill y wlad.

Sefydlwyd Partneriaeth Caerdydd ym 1996 gan y llawfeddyg wynebol Yr Athro Jonathan Shepherd, a gafodd ei ddychryn gan nifer y dioddefwyr o drais a oedd yn gysylltiedig ag yfed a oedd yn ymddangos ar fyrddau llawdriniaeth y GIG. Cafodd yr Athro Shepherd, o Gyfadran Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd, fraw pan ddangosodd ei waith ymchwil nad oedd nifer yr achosion yr oedd yn ymdrin â nhw yn cael eu hadrodd i’r heddlu hyd yn oed. Yn aml nid oedd y sawl a gyflawnodd y trosedd yn cael ei holi, heb sôn am ymddangos gerbron llys.

Yn dilyn yr ymchwil hwn, ffurfiwyd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerdydd i ddefnyddio gwybodaeth o achosion anafiadau mewn adrannau damweiniau ac argyfyngau i helpu’r heddlu i gael darlun mwy manwl gywir o droseddau treisgar. Am y tro cyntaf roeddent yn gallu nodi a thargedu tafarndai a chlybiau ar adegau pan oedd trais yn fwyaf cyffredin, gweld tueddiadau o ran defnyddio arfau ac adnabod y dioddefwyr posibl. Gwelwyd gostyngiad o 31 y cant mewn adeiladau trwyddedig yng nghanol y ddinas ac erbyn 2006 roedd y nifer a oedd angen arnynt driniaeth frys ar ôl dioddef o ymosodiadau wedi gostwng 40 y cant.

Cynllun Gweithredu Troseddau Treisgar newydd y Llywodraeth, Saving Lives, Reducing Harm, Protecting the Public, yw’r cyntaf o’i fath i ganolbwyntio ar drais difrifol, gan osod allan ystod o fesurau i leihau dynladdiad, troseddau yn ymwneud â chyllyll, gynnau a gangiau a thrais rhywiol a domestig. Mae’r cynllun yn dangos bod gwaith ar y gweill i ddatblygu model Caerdydd yn ehangach. Mae’n argymell bod pob Partneriaeth Lleihau Trosedd ac Anhrefn yn datblygu dulliau o rannu gwybodaeth gan wasanaethau iechyd i helpu’r heddlu dargedu adnoddau’n fwy effeithiol.

Dywedodd yr Athro Shepherd, cyfarwyddwr Grŵp Ymchwil Trais a’r Gymdeithas y Brifysgol: "Mae’r Cynllun Gweithredu Troseddau Treisgar yn fenter dderbyniol iawn sy’n lleihau’r niwed emosiynol a chorfforol difrifol y mae trais yn gallu eu hachosi. Yng Nghaerdydd mae’n cyd-strategaeth wedi helpu i leihau cyfraddau troseddau treisgar i’r rhai isaf ar gyfer dinas o’n maint ni. Mae’r cynllun gweithredu wedi amlygu rhannau pwysig ein hymagwedd ac rwy’n gobeithio gweld canlyniadau tebyg mewn dinasoedd eraill."