Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyrwyr Bodlon

13 Awst 2013

NSS - 2013_web

Erys myfyrwyr Prifysgol Caerdydd fel y myfyrwyr mwyaf bodlon ar eu profiad addysgol yng Nghymru, yn ôl canlyniadau diweddaraf yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mawrth 13 Awst 2013).  

Mae’r Arolwg, a gyhoeddir yn flynyddol, yn gofyn i fyfyrwyr israddedig sgorio eu profiad yn y Brifysgol mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys addysgu, asesu, cymorth academaidd a datblygiad personol.

Canfu arolwg eleni bod 89 y cant o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd 'yn cytuno’n bendant' neu’n 'cytuno’n bennaf’ eu bod yn ‘fodlon yn gyffredinol’ ar eu profiad fel myfyrwyr – yr un lefel ag y llynedd a’r uchaf yng Nghymru.  

Ar 89 y cant, mae Prifysgol Caerdydd yn parhau uwchlaw cyfartaledd y sector ar draws y DU gyfan, sef 86 y cant, ac uwchlaw cyfartaledd Cymru, sef 84 y cant o ran bod 'yn fodlon yn gyffredinol ar eu profiad fel myfyrwyr'.

Hefyd, cofnododd Prifysgol Caerdydd ei chyfradd ymateb uchaf erioed, sef lefel ymateb o 80 y cant.

Dywedodd y Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd, yr Athro Patricia Price: "Rydym yn croesawu’r canlyniadau hyn yn fawr, gan eu bod yn cynrychioli barn ein myfyrwyr flwyddyn olaf.

"Mae’r canlyniadau’n dangos ein bod wedi cynnal yr un lefel uchaf erioed o ran  bodlonrwydd ag y cyflawnom y llynedd, er gwaethaf blwyddyn o newid strwythurol, gyda chyflwyno Colegau.  Fodd bynnag, nid ydym yn hunanfodlon. Byddwn yn parhau i fuddsoddi yn ein profiad i fyfyrwyr a gweithio mewn partneriaeth gyda’n myfyrwyr."

Mae Prifysgol Caerdydd wedi datgelu cyfres o dargedau newydd ar gyfer yr Arolwg gyda’r nod o gyflawni 90 y cant at ei gilydd o ran bodlonrwydd ym mhob ysgol ac 80% o ran bodlonrwydd yn y categori asesu ac adborth erbyn 2017.

Ychwanegodd yr Athro Price: "Mae Addysg Uwch yn sector dynamig a heriol yn economaidd ar hyn o bryd, ac eto rydym wedi gosod targedau anodd i ni ein hunain ar gyfer yr Arolwg dros y blynyddoedd nesaf.

"Byddwn yn gweithio gyda staff a myfyrwyr i rannu arfer orau a rhoi’r mesurau angenrheidiol ar waith er mwyn cyflawni’r targedau hyn, ac i sicrhau bod graddedigion Prifysgol Caerdydd yn bobl gyflawn, hyblyg, parod i symud a hynod o gyflogadwy."

Dolenni perthynol

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr