Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ysgoloriaethau’n rhoi myfyrwyr ar drywydd llwyddiant

15 Gorffennaf 2011

Cardiff students - web

Bydd 50 myfyriwr medrus sy’n anelu at fod y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr yn elwa ar gynllun ysgoloriaeth gwerth £50,000.

Dyfarnwyd 50 o ysgoloriaethau Dangoor gwerth £1,000 i’r Brifysgol i helpu myfyrwyr israddedig o gefndiroedd incwm is sydd â’u bryd ar astudio pynciau’n ymwneud â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, a mathemateg (STEM).

Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wireddu eu huchelgais o astudio mewn sefydliad blaenllaw ac, ar yr un pryd, bydd yn cynyddu’r gallu mewn sgiliau hanfodol ym meysydd gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg yng Nghymru i gefnogi datblygiad economi Gymreig egnïol a chynaliadwy sy’n seiliedig ar wybodaeth.

Cafodd y cynllun ei lansio yn 2009, a Chaerdydd yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gael cyllid gan gynllun Ysgoloriaethau Eliahou Dangoor. O ganlyniad i’r rownd gyntaf o ysgoloriaethau, mae 50 myfyriwr israddedig dawnus wedi elwa ar £1,000 i’w cynnal yn ystod eu blwyddyn gyntaf o astudio yn y Brifysgol. Mae dau o’r myfyrwyr a dderbyniodd gyllid yn y rownd gyntaf yn gallu tystio i’r gwahaniaeth y mae’r arian wedi’i wneud i’w hastudiaethau.

Dywedodd Emily Daniels, sy’n fyfyriwr Gwyddor Fiofeddygol (anatomeg) o Rondda Cynon Taf: "Roeddwn eisiau astudio ym Mhrifysgol Caerdydd oherwydd ei henw da ac ansawdd yr addysgu, yn ogystal â chael fy nenu i’r ddinas ei hun. Mae’r ysgoloriaeth Dangoor wedi cael effaith gadarnhaol ar fy astudiaethau oherwydd ei bod wedi fy ngalluogi i brynu llyfrau ac adnoddau eraill, ac mae wedi fy helpu i dalu costau teithio nôl ac ymlaen i’r brifysgol bob dydd."

Mae Emily’n gobeithio cynnal astudiaethau pellach wedi iddi raddio.

Dywedodd Jamie Stanfield, sy’n astudio Daeareg: "Heb yr ysgoloriaeth, ni fyddwn fod wedi gallu prynu’r gwerslyfrau angenrheidiol ar gyfer y cwrs na thalu ffioedd gwaith maes ac offer. Rwy’n siŵr y byddai fy astudiaethau wedi dioddef oherwydd hynny." Diolch i’r ysgoloriaeth, mae Jamie – sy’n cyfaddef ei bod wedi’i "denu at Brifysgol Caerdydd oherwydd ei bri a delwedd y ddinas ei hun" – yn rhagori yn ei chwrs ac, fel Emily, mae’n gobeithio parhau ar lefel ôl-raddedig.

Bydd y rownd newydd o ysgoloriaethau ar gael i gefnogi myfyrwyr israddedig a fydd yn dechrau eu cyrsiau ym mis Medi 2011. Caiff yr ysgoloriaethau, sy’n dibynnu ar brawf modd, eu rhoi i fyfyrwyr sy’n dod i Gaerdydd gyda’r cyrhaeddiad academaidd uchaf yn y meysydd pwnc canlynol: archaeoleg; y biowyddorau; cemeg; cyfrifiadureg; gwyddorau’r ddaear; peirianneg; mathemateg; a ffiseg.

Dywedodd yr Athro Jonathan Osmond, sy’n Ddirprwy Is-ganghellor dros Addysg a Myfyrwyr: "Rydym wedi ymrwymo i sicrhau y caiff pawb sydd â’r gallu i astudio yng Nghaerdydd wneud hynny beth bynnag fo’u hamgylchiadau ariannol. Mae’r Ysgoloriaethau diweddaraf hyn yn rhoi hyd yn oed mwy o gyfle i israddedigion blwyddyn gyntaf dawnus gael mynediad i addysg uwch."

Mae Ysgoloriaethau Dangoor yn ychwanegiad sylweddol i’r pecyn cefnogi myfyrwyr gwerth £3m sydd gan y Brifysgol yn barod, sy’n cynnig bwrsariaethau ac ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig. Mae mwy o wybodaeth i’w chael ar www.caerdydd.ac.uk/scholarships.

 

Newyddion Cysylltiedig