Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ysgoloriaethau yn ehangu mynediad i bynciau STEM

20 Mai 2010

Undergraduate Students

Mae help llaw wedi’i roi i hanner cant o ddarpar fyfyrwyr y Brifysgol sy’n gobeithio astudio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg (STEM) mewn sefydliad blaenllaw.

Mae’r Brifysgol wedi cael cadarnhad bod cynnydd wedi bod yn nifer yr Ysgoloriaethau Dangoor, a gyhoeddwyd gyntaf ym mis Rhagfyr 2009, ynghyd â’r cyllid cyfatebol, o 30 i 50. Bydd hynny’n cynnig hyd yn oed ragor o gyfle i israddedigion talentog ar eu blwyddyn gyntaf gael mynediad i addysg uwch beth bynnag fo’u cefndir. Bydd hefyd yn helpu Cymru i gynyddu nifer y rhai sy’n gweithio mewn meysydd hollbwysig mewn gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg.

Bydd Ysgoloriaethau Dangoor ar gael i fyfyrwyr o’r DU sy’n astudio ar gyfer gradd israddedig mewn pynciau STEM, ac yn cynnig cymorth o £1,000 i fyfyrwyr o gefndiroedd ag incymau is, diolch i rodd hael gan Dr Naim Dangoor, datblygwr eiddo llwyddiannus. Dyfernir yr Ysgoloriaethau i ddetholiad o fyfyrwyr cymwys a fydd yn cychwyn ar eu hastudiaethau israddedig yn 2010.

Mae Ysgoloriaethau Dangoor wedi’u lansio â rhodd o £3 miliwn dros dair blynedd. Daeth cyllid cyfatebol gan y llywodraeth â chyfanswm y cyllid sydd ar gael i £4 miliwn. Gan fod hon yn rhaglen genedlaethol o Ysgoloriaethau, bydd yn helpu 4,000 o fyfyrwyr yn y DU i astudio pynciau hanfodol mewn gwyddoniaeth a mathemateg yng Ngrŵp Russell o brifysgolion blaenllaw y DU lle gwneir ymchwil ddwys, ac yng Ngrŵp 1994 o brifysgolion. Caerdydd yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gael cyllid ar gyfer yr ysgoloriaethau.

Meddai’r Athro Jonathan Osmond, y Dirprwy Is-Ganghellor dros Addysg a Myfyrwyr: "Mae’r Ysgoloriaethau diweddaraf hyn yn gyfle i fyfyrwyr gyflawni eu breuddwyd o astudio am radd yn un o sefydliadau academaidd blaenllaw’r wlad, peth a fyddai fel arall wedi bod y tu hwnt i’w cyrraedd. Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb sydd â’r gallu i astudio yng Nghaerdydd yn gallu gwneud hynny, beth bynnag yw eu hamgylchiadau ariannol, ac edrychwn ymlaen at allu datblygu’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, peirianwyr ac entrepreneuriaid."

Mae Ysgoloriaethau Dangoor yn ychwanegiad o bwys at becyn cymorth presennol o £3M y Brifysgol i fyfyrwyr – pecyn sy’n cynnig bwrsariaethau ac ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig. Mae rhyw draean o fyfyrwyr israddedig y Brifysgol eisoes yn elwa o Fwrsariaethau Prifysgol Caerdydd ac, yn 2010, caiff myfyrwyr newydd o’r DU sy’n dod o gartrefi sydd ag incwm o hyd at £50,020 daliad o £1000 o dan y cynllun hwn.

Yn 2010, bydd Caerdydd hefyd yn trefnu i ryw 100 o ysgoloriaethau newydd fod ar gael. Byddant yn werth £3,000 ac wedi’u cynllunio i sicrhau bod y Brifysgol yn dal i recriwtio’r myfyrwyr gorau un mewn amrywiaeth o feysydd yn y gwyddorau a’r dyniaethau.

Caiff manylion yr ysgoloriaethau a’r bwrsariaethau i fyfyrwyr a fydd yn cychwyn ar eu hastudiaethau yn 2011 eu cyhoeddi ar wefan y Brifysgol ym mis Medi 2010.

Tags

More Tags