Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cais yr Ysgol Pensaernïaeth am ddatblygiad cynaliadwy

25 Tachwedd 2008

Mewn digwyddiad Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd yn ddiweddar, dysgodd arweinwyr busnes Cymru am gyfraniad Ysgol Pensaernïaeth Cymru i brosiectau cynaliadwy ar draws y byd.

Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru paratowyd y llwyfan ar gyfer y gynulleidfa gan Bennaeth yr Ysgol, Yr Athro Phil Jones, a fu’n esbonio sut roedd cynllunio cynaliadwy wedi symud o farchnad neilltuol i farchnad prif ffrwd yn ystod y tri degawd diwethaf.

Rhoddodd yr Athro Jones rai enghreifftiau o’r adeiladau cynaliadwy newydd y mae’r Ysgol wedi gweithio arnynt, fel yr adeilad EMPA newydd yn Zurich. Fodd bynnag, pwysleisiodd yn ogystal y pwysigrwydd o wella’r amgylchedd adeiledig a’r isadeiledd a oedd yn bodoli eisoes.

Dywedodd wrth ei gynulleidfa: "Mae’n rhaid newid y modd rydym yn pennu costau adeiladau cynaliadwy. Mae’r risgiau’n fwy os nad oes gennych adeilad gwyrdd y dyddiau hyn."

Galwodd yr Athro Jones am ddiwydiant datblygu a arweinir gan ymchwil ac ychwanegodd: "Mae gennym lawer o sgiliau ar gyfer darparu amgylchedd mwy cynaliadwy. Y cwestiwn yw - a allwn ni eu cymhwyso yn y cyfnod amser byr sydd gennym ar ôl?"

Wedyn clywodd y rhwydwaith am waith partneriaeth y datblygiad The Pearl Island yn Qatar rhwng Canolfan Ymchwil yn yr Amgylchedd Adeiledig (CRiBE) yr Ysgol, a chwmni Building Energy Partnership, sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Esboniodd rheolwr masnachol CriBE, Huw Jenkins, sut roedd y Ganolfan wedi helpu creu llawlyfr cynllunio cynaliadwy ar gyfer y datblygiad ar agweddau fel awyru, ffurf adeiledig, goleuo, dŵr, a defnyddio planhigion ar gyfer lleihau effaith ‘ynys wres’.

Meddai Peter Robson, partner sefydlol Building Energy Partnership, a enillodd y tendr i gynhyrchu’r llawlyfr, wrth annerch y gynulleidfa: "Er mwyn profi uniondeb a chredadwyedd y gwaith, aethom at CRiBE i weld a fyddai ganddynt ddiddordeb mewn gweithio gyda ni. Roedd hwn yn gampwaith ar ein rhan ni."

Yn ogystal, clywodd y cyfarfod gan Richard Smith o’r cwmni datblygu Atkins, a fu’n gweithio gyda’r Ysgol ar nifer o brosiectau yn y dwyrain canol, gan gynnwys y Lighthouse Tower 400m ecogyfeillgar, yn Dubai (yn y llun).

Mae arddangosfa o waith yr Ysgol a CriBE ynghyd ag Uned Ymchwil Dylunio Cymru i’w gweld yng Nghanolfan y Mileniwm hyd 30 Tachwedd.

Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd yw un o ddigwyddiadau rhwydweithio busnes mwyaf sefydlog a phoblogaidd Cymru. Cydnabyddir ef gan lawer o fusnesau a’r rheiny sydd yn y sector cyhoeddus fel cyflwyniad pwysig i adnodd datrys problemau a chronfa wybodaeth y Brifysgol.