Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw

17 Mawrth 2011

Rhai o’r eitemau arddangosRhai o’r eitemau arddangos

Beth y gall celloedd microsgopig burum ei ddysgu i ni am ganser? Allwn ni ddefnyddio’r ceryntau trydanol bach iawn iawn a gynhyrchir yn yr ymennydd i yrru nano-ddyfeisiau? Sut y gwnaeth protein o sglefren fôr oleuol chwyldroi’r ffordd yr ymchwiliwn ni i ddull celloedd byw o weithio?

Cafodd disgyblion Safon Uwch o bob rhan o Gymru a’r Gororau gyfle i ddod o hyd i’r atebion i’r cwestiynau hynny, ac i lawer rhagor, yn nigwyddiad blynyddol Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw ym Mhrifysgol Caerdydd (17 Mawrth).

Daeth dros 500 o bobl ifanc – gan gynnwys 40 disgybl o ysgolion rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru – ynghyd ar gampws Parc Mynydd Bychan i ddigwyddiad Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw.

Nod y digwyddiad blynyddol, sydd bellach ar ei 17eg flwyddyn, yw rhoi cipolwg i ddisgyblion ar y wyddoniaeth sy’n sail i feddygaeth a gweld drostynt eu hunain yr amrywiaeth o ddewisiadau gyrfa sy’n agored iddynt ym myd iechyd, biofeddygaeth a gwyddoniaeth. Gwneir cryn ymdrech i sicrhau y gall y disgyblion sydd wedi cofrestru ar gynllun "Camu i fyny i Iechyd" y Brifysgol ddod i’r digwyddiad.

Bu i’r digwyddiad gynnwys teithiau o amgylch labordai, comedi ‘stand-yp’ wyddonol a chyfres o sgyrsiau o amrywiol faterion meddygol amserol. Arddangoswyd hefyd amrywiaeth o’r dechnoleg ddiweddaraf – o gamerâu delweddu sy’n fodd i weld y prosesau cemegol mewn celloedd byw ymlaen i feddalwedd fodelu chwyldroadol sy’n helpu i ddylunio cyffuriau.

Katie Weeks yn ymuno â myfyrwyr o Ysgol Plasmawr yn yr arddangosfa AnaesthetegKatie Weeks yn ymuno â myfyrwyr o Ysgol Plasmawr yn yr arddangosfa Anaestheteg

Un a fu yn y digwyddiad oedd Katie Weeks, Swyddog Polisi Gwyddoniaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru. Wrth siarad wedyn, dywedodd fod Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw yn ddigwyddiad rhagorol. "Er bod y wyddoniaeth yn eithaf cymhleth a difrifol, mae’r digwyddiad yn llwyddo i drosglwyddo’r negeseuon mewn ffordd ddiddorol a hygyrch i bobl ifanc.

"Mae hwn yn ddigwyddiad gwerthfawr ac yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr. Bydd yn eu hannog i gymryd cyrsiau gwyddoniaeth a dilyn gyrfaoedd buddiol yn y maes. Mae’n fodd i’r myfyrwyr weld bod gwyddoniaeth yn rhan o lawer amgylchedd gweithio: ym myd economeg, byd busnes, y GIG, y byd academaidd a’r llywodraeth."

Trefnir Gwyddoniaeth mewn Iechyd yn Fyw gan bwyllgor y Brifysgol i hyrwyddo Dealltwriaeth y Cyhoedd o Wyddoniaeth ym myd Iechyd. Meddai’r Athro Anthony Campbell o Ysgol Fferylliaeth Cymru a Chadeirydd y Pwyllgor: "Ein nod yw cyffroi pobl ifanc ynglŷn â’r wyddoniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd sy’n cael effaith go-iawn ar ymchwil feddygol ac arferion clinigol.

"Ein gobaith yw bydd y digwyddiad yn fodd i ddisgyblion ddarganfod sut mae’r amrywiaeth rhyfeddol o wyddoniaeth sylfaenol sydd wedi’i ddatblygu yma yng Nghaerdydd wedi esgor ar ddarganfyddiadau ynglŷn â’r mecanweithiau sy’n achosi clefydau, a sut y caiff y rheiny eu defnyddio i ddod o hyd i ffyrdd newydd o’u rhwystro neu i ddatblygu ffyrdd newydd o’u trin."

Bydd gweithgareddau’r digwyddiad yn cynnwys dros 150 o aelodau o’r staff ar bob lefel, o fyfyrwyr ôl-raddedig i Athrawon, ac yn cynrychioli’r Ysgolion Meddygaeth, Fferylliaeth, Gofal Iechyd, Deintyddiaeth ac Optometreg.