Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymweliad yn creu argraff dda ar y Gweinidog Gwyddoniaeth

22 Mai 2010

Chwith i’r dde, yr Athro Paul Morgan, Gareth Griffiths, Lesley Griffiths a’r Athro Alan Clarke.Chwith i’r dde, yr Athro Paul Morgan, Gareth Griffiths, Lesley Griffiths a’r Athro Alan Clarke.

Mae Lesley Griffiths, Diprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesedd a Sgiliau Llywodraeth Cynulliad Cymru, wedi ymweld â’r Ganolfan Ymchwil Canser y DU yng Ngaerdydd i ddysgu rhagor am waith arloesol ymchwilwyr a meddygon lleol i geisio cael y gorau ar ganser.

Fe siaradodd Ms Griffiths gyda’r Athro Alan Clarke, Cyfarwyddwr y Ganolfan a’r Athro Paul Morgan, Deon yr Ysgol Feddygol, am yr ymchwil arloesol sy’n cael ei gynnal yng Nghaerdydd.

Mae Canolfan Caerdydd yn bartneriaeth rhwng Ymchwil Canser y DU, Prifysgol Caerdydd, Ymddiriedolaeth GIG Felindre a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Ei phrif amcanion yw rhoi hwb i weithgareddau ymchwil yng Nghymru a chyflymu’r broses o droi canfyddiadau yn therapïau ar gyfer gwahanol fathau o ganser.

Mae’r timau yn y Ganolfan yn canolbwyntio ar ymchwil i lewcemia a chanser y coluddyn, y fron ac wrolegol – gan gynnwys canser y prostad, y bledren a’r aren. Mae’r ymchwilwyr yn ceisio trosi canfyddiadau’r labordy mewn i ffyrdd newydd effeithiol o ganfod, trin ac atal canser er mwyn cynorthwyo meddygon i roi triniaeth sy’n union addas ar gyfer cleifion unigol. Bydd canfyddiadau a ddaeth i’r amlwg yn y labordy yn cael eu harchwilio ymhellach gan ddefnyddio profion clinigol yn ogystal ag astudiaethau sydd wedi’u dylunio’n dda i bennu’r manteision i gleifion canser yn y GIG.

Wedi hynny, aeth y Dirprwy Weinidog gyda Gareth Griffiths, Cyfarwyddwr Gwyddonol Uned Profion Canser Cymru, ar daith o gwmpas yr Uned i weld y gwahanol gamau sy’n rhan o ddatblygu prawf clinigol.

Cymeradwyodd Ms Griffiths y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud yng Nghanolfan Caerdydd ac meddai: "Mae’r hyn rwyf wedi’i weld wedi creu cryn argraff arna i, yn enwedig yr ymchwil lefel uchel sy’n cael ei gynnal o ran canfod a thrin sawl math o ganser yn gynnar.

"Mae’n dangos pa mor hanfodol yw ymchwil yn y sectorau meddygol ac iechyd yn ogystal â’r manteision y gall hyn ei roi i bobl ledled y byd. Mae gan Gymru enw rhagorol am arloesedd ac arbenigedd yn y maes hwn ac rwyf yn falch iawn o glywed am gynlluniau fydd yn rhoi hwb i weithgareddau ymchwil yng Nghaerdydd."

Meddai’r Athro Alan Clarke: "Mae’r ganolfan newydd hon yn sefydlu Caerdydd yn un o’r prif safleoedd ymchwil canser ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, ond yn bwysicaf oll, bydd yn rhoi cymaint o gymorth i ni droi datblygiadau gwyddonol newydd yn ofal gwell i gleifion canser."

Meddai Tim Maughan, Dirprwy Gyfarwyddwr, Canolfan Ymchwil Canser DU Caerdydd: "Bydd y Ganolfan Ymchwil Canser DU yng Nghaerdydd yn ein helpu i ddeall yn well sut mae canser yn datblygu; bydd yn gwella ein gallu i gyflwyno triniaethau newydd ar gyfer canser i bobl Cymru ac yn gwella’r ymchwil i atal canser ledled Cymru."

Meddai’r Athro Paul Morgan: "Ymchwil i ganser yw un o brif gryfderau Prifysgol Caerdydd ac mae’n wych gweld hyn yn cael ei gydnabod yn allanol drwy ennill statws Canolfan Ymchwil Canser DU."

Meddai Gareth Griffiths: "Drwy gael ei hariannu gan Ymchwil Canser DU, mae’r ganolfan yn dod ag ymchwilwyr sawl math o ganser ynghyd o Brifysgol Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Bwrdd Ymddiriedolaeth Felindre. Yn sgîl hyn, bydd modd datblygu triniaethau newydd ar gyfer canser ar y cyd, yn ogystal â helpu i atal pobl rhag cael canser yn y lle cyntaf, a bydd o les i bobl Cymru a thu hwnt."

Yn y llun: Chwith i’r dde, yr Athro Paul Morgan, Gareth Griffiths, Lesley Griffiths a’r Athro Alan Clarke.