Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gweld y gwaith

14 Rhagfyr 2010

Seeing how it's doneO’r chwith i’r dde: Pennaeth yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, yr Athro Tim Wess, Edwina Hart AC ac Andrew Lansley AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd, y Gwir Anrh. Andrew Lansley CBE AS, wedi gweld drosto’i hun sut mae Canolfan Addysg Optometrig Ôl-raddedig y Brifysgol yn helpu i sicrhau cynnydd mentrau cymunedol yng Nghymru i wella iechyd llygaid pobl sy’n byw yng Nghymru ac sydd â nam ar eu golwg, a thrwy hynny newid eu bywydau.

Y Ganolfan yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg oedd dewis Gweinidog Iechyd y Cynulliad, Edwina Hart AC, i ddangos sut mae Cymru ar flaen y gad ym maes iechyd llygaid ac yn ysgafnhau’r baich ar y Gwasanaeth Iechyd.

Diben datblygu’r ganolfan unigryw hon oedd cwtogi ar yr angen i bobl sy’n cael problemau â’u llygaid ymweld ag ysbyty neu fynd i weld eu meddyg. Ymateb optometryddion i’r datblygiad hwn yw ehangu’r gwasanaethau a gynigiant yn y cymunedau. Byddant felly’n ymdrin â rhagor o achosion fel rhan o ofal cychwynnol yn hytrach na chyfeirio pobl ymlaen i ysbytai, ac yn rhoi cymorth ychwanegol i bobl sydd â nam ar eu llygaid.

Cafodd y Gweinidog weld sut mae’r gofal a gaiff iechyd llygaid wedi gwella drwy adael i optometryddion ddarparu gwasanaethau allweddol i gleifion yn y gymuned – gwasanaethau fel Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru, y Cynllun Atgyfeirio i gael Gofal Llygaid mewn Achosion Acíwt ac Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru. Yn ystod yr ymweliad, dangosodd claf sy’n defnyddio Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru sut yr oedd y cymhorthion golwg-gwan yr oedd yr optometrydd lleol wedi trefnu iddo’u cael ar bresgripsiwn wedi bod yn fodd iddo ddarllen unwaith eto. Cyfarfu’r Gweinidog hefyd ag optometryddion o’r De a chlywed sut yr oedd eu hymarfer wedi newid dros yr wyth mlynedd diwethaf.

Meddai Andrew Lansley AS: "Mae f’ymweliad wedi bod yn werthfawr iawn. Roedd hi’n ddiddorol dros ben clywed gan y staff a chleifion am y gwaith sy’n cael ei wneud yma i helpu i ofalu am lygaid i safon uchel a rhoi mynediad i wasanaethau gofal acíwt a golwg-gwan. Rwy’n dymuno pob llwyddiant i’r Ganolfan."

Mae Canolfan Addysg Optometrig Ôl-raddedig Cymru wedi bod yn hollbwysig wrth ddarparu cyfleusterau hyfforddi, achredu a gwerthuso i’r gwasanaethau hynny yng Nghymru. Mae hi wedi dangos sut y gall cydweithio rhwng Llywodraeth y Cynulliad a’r Brifysgol esgor ar well gwasanaethau iechyd a gwell ansawdd bywyd i bobl yng Nghymru.

Meddai Edwina Hart AC, "Mae cynllun Archwilio Iechyd Llygaid a Golwg Gwan Cymru wrthi’n darparu gwasanaethau gofal cychwynnol yr ydw i’n ymfalchïo’n gwbl deg ynddyn nhw. Mae buddsoddiad Llywodraeth y Cynulliad wedi cael effaith gadarnhaol ar drin cleifion yng Nghymru ac wedi bod yn fodd iddyn nhw allu cael gwasanaethau yn eu cymunedau."

Meddai un o Gyfarwyddwyr y Ganolfan, Nik Sheen, "Wrth i ofal iechyd ddatblygu, mae pobl sy’n cael problem â’u llygaid yn dechrau troi at yr optometrydd yn gyntaf. Ni yw’r ganolfan gyntaf yn y byd i seilio adnoddau hyfforddi ar ymchwil ac i ganolbwyntio ar ymarfer er mwyn i optometryddion yng Nghymru roi’r gofal iechyd llygaid gorau i’w cleifion."

Meddai Dick Roberts, y Prif Gynghorydd Optometrig, "Roeddwn i wrth fy modd fod y Gweinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi gofyn am i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd ymweld â’r Ganolfan. Mae hynny’n cadarnhau cydnabyddiaeth y Gweinidog o faint y cyfraniad y mae optometreg yn ei wneud i ddarparu gwasanaethau sylfaenol ledled Cymru."

Mae’r Ganolfan yn darparu cyfleusterau hyfforddi ac achredu i gynlluniau optometrig ledled y DU yn ogystal ag i Fenter Gofal Llygaid Cymru. Mae dros 1300 o optometryddion yng Nghymru a rhannau eraill o’r DU wedi dilyn cwrs yn y Ganolfan ers iddi agor ychydig dros flwyddyn yn ôl.

Gobaith y Ganolfan yw mynd ati dros y pum mlynedd nesaf i ddarparu rhagor o gyrsiau i optometryddion o Ewrop ac i ddatblygu diplomâu, MSc modiwlaidd a rhagor o gyrsiau i ategu mentrau allweddol Llywodraeth y Cynulliad.

Dolenni perthnasol