Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sefydliad Ymchwil Newydd y Brifysgol

13 Ionawr 2014

CCI web

Ymunodd Prif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru â nifer o arbenigwyr y byd ym maes catalyddu i longyfarch Sefydliad Catalyddu Caerdydd ar gael ei enwi’n Sefydliad Ymchwil y Brifysgol.

O gofio ei fod eisoes yn cael ei gydnabod fel canolfan ragoriaeth ar gyfer ymchwil ym maes catalyddu yn y Deyrnas Unedig, mae enw newydd y Sefydliad yn adlewyrchu effaith ei ymchwil o ran mynd i’r afael â heriau byd eang, a’r rôl allweddol fydd ganddo wrth ddatblygu isadeiledd rhagoriaeth ymchwil y Brifysgol.

Ers ei sefydlu yn 2008, mae gwaith y Sefydliad wedi arwain at wneud prosesau diwydiannol yn gyflymach, yn lanach ac yn fwy darbodus. Mae gan y tîm, sydd â bron 90 o aelodau, gysylltiadau diwydiannol cadarn mewn meysydd megis prosesau carbon isel a dulliau newydd o ddefnyddio cynnyrch gwastraff. Mae llu o wobrau rhyngwladol wedi cydnabod cryfder yr ymchwil, gan gynnwys Cymrodoriaeth yr Athro Hutchings o’r Gymdeithas Frenhinol am drawsnewid rôl aur fel catalydd mewn meysydd megis gweithgynhyrchu cemegau.

Wrth longyfarch y Sefydliad, dywedodd yr Athro Julie Williams, Prif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru ar gyfer Llywodraeth Cymru: "O ganlyniad i waith Sefydliad Catalyddu Caerdydd, mae Cymru ar y llwyfan rhyngwladol yn y maes masnachol pwysig hwn. Ar yr un pryd, mae’n cynnig cyfleoedd o bwys i fusnesau yng Nghymru i ddatblygu prosesau gweithgynhyrchu cynaliadwy. Rwy’n llongyfarch y Sefydliad am gyflawni hyn."

Mae catalyddu’n hanfodol mewn sawl maes yn economi’r Deyrnas Unedig, gan gynnwys cynhyrchu bwyd a deunydd fferyllol. Yn fwyaf diweddar, rhoddodd y Comisiwn Ewropeaidd €4m i’r Sefydliad i arwain prosiect oedd yn cynnwys saith gwlad ac 11 o sefydliadau. Nod y prosiect yw glanhau dŵr llygredig a achosir gan ddiwydiant.

Nod prosiect Consortia PCTADES yn y pen draw yw datblygu system trin dŵr gwastraff ffotogatalytig a bwerir gan yr haul. Bydd yn gallu gwahanu sylwedd organig o ddŵr - dyma broses sydd y tu hwnt i ddulliau biolegol cyfredol. Gyda lwc, bydd y gwaith hwn yn helpu i lanhau llygryddion o ddŵr gwastraff sy’n gysylltiedig â gweithgareddau diwydiannol ar raddfa fechan, megis pysgodfeydd a chynhyrchu olew palmwydd.

Meddai’r Athro Graham Hutchings, FRS, Cyfarwyddwr Sefydliad Catalyddu Caerdydd: "Bydd bod yn Sefydliad Ymchwil y Brifysgol yn rhoi hwb fydd yn ein galluogi i dyfu a chynnal ein rhaglen gwyddoniaeth gatalyddu sydd o safon fyd-eang. Ein nod yw parhau i ddatblygu gwybodaeth newydd a hyrwyddo arloesedd ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg gatalyddu, a’i drawsfudo. Bydd y datblygiad diweddaraf hwn yn galluogi Sefydliad Catalyddu Caerdydd i fod ymhlith y canolfannau ymchwil catalyddu gorau ar draws y byd."

Meddai’r Athro Karen Holford, Dirprwy Is-ganghellor, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg: "Mae Sefydliad Catalyddu Caerdydd yn esiampl o ragoriaeth i’r Brifysgol. Bydd ei ymchwil, sy’n torri tir newydd ac sy’n cael effaith ar draws y byd, yn parhau i ehangu enw da’r Brifysgol ar lwyfan rhyngwladol cynyddol gystadleuol."

Dolenni perthynol

Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Sefydliad Catalyddu Caerdydd

Ymchwil yng Nghaerdydd