Skip to content
Skip to navigation menu

English

Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 12% yn 2013

23 Ebrill 2014

iStock_000019247722_175px

Fe wnaeth nifer y bobl a gafodd eu hanafu o ganlyniad i drais difrifol ostwng 12% yn 2013 o’i gymharu â 2012, yn ôl astudiaeth o Gymru a Lloegr gan Brifysgol Caerdydd.

Yn gyffredinol, fe wnaeth amcangyfrif o 234,509 o bobl fynychu Adrannau Brys, Unedau Mân Anafiadau, a Chanolfannau Galw Heibio yng Nghymru a Lloegr am driniaeth yn dilyn trais yn 2013 – sef 32,780 yn llai nag yn 2012.

Casglwyd y data o sampl wyddonol o 117 o Adrannau Brys, Unedau Mân Anafiadau a Chanolfannau Galw Heibio yng Nghymru a Lloegr. Mae pob un ohonynt yn aelodau o’r Rhwydwaith Goruchwylio Trais Cenedlaethol.

Dywedodd prif awdur yr astudiaeth a Chyfarwyddwr Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas ym Mhrifysgol Caerdydd, yr Athro Jonathan Shepherd: "Mae’r data’n dangos gostyngiad arwyddocaol blwyddyn ar flwyddyn arall mewn trais difrifol ledled Cymru a Lloegr. Ar wahân i gynnydd o 7% yn 2008, mae lefelau trais difrifol wedi gostwng bob blwyddyn ers 2001.

"Mae trais yn gostwng mewn nifer o wledydd y Gorllewin, ond nid ydym yn gwybod pam," meddai’r Athro Shepherd. "Yng Nghymru a Lloegr, gall twf atal trais amlasiantaeth, sy’n cynnwys yr heddlu, y GIG ac awdurdodau lleol, fod yn ffactor; mae trais wedi gostwng mwy mewn rhanbarthau lle mae hyn wedi’i drefnu orau. Esboniad tebygol arall yw newidiadau mewn arferion alcohol. Mae goryfed mewn pyliau’n digwydd yn llai aml, ac mae cyfran yr ieuenctid nad ydyn nhw’n yfed alcohol wedi cynyddu’n sydyn. Hefyd, ar ôl degawdau lle mae alcohol wedi bod yn fwy fforddiadwy, ers 2008, mae wedi bod yn llai fforddiadwy. O ran y bobl hynny sy’n fwyaf tueddol o fod yn gysylltiedig â thrais, sef pobl ifanc 18-30 oed, mae gostyngiad mewn incwm gwario fwy na thebyg yn ffactor pwysig.

"Croesawir y gostyngiad sylweddol, parhaus mewn trais difrifol ar gyfer dinasyddion a chymunedau ac wrth frwydro yn erbyn ofn troseddau. Mae hefyd yn gostwng costau trais i’w gwasanaeth iechyd a’r system cyfiawnder troseddol, ac yn lleihau’r pwysau ar adrannau damweiniau ac achosion brys yn hwyr yn y nos ar benwythnosau."

Fe wnaeth trais difrifol a oedd yn effeithio ar bob grŵp oedran ostwng yn 2013 o’i gymharu â 2012, gan gynnwys cwympiadau ymhlith pobl ifanc (gostyngiad o 18%; gostyngiad ymhlith bechgyn a merched o 19.1% ac 14.1% yn ôl eu trefn) ac oedolion ifanc (gostyngiad o 14%; gostyngiad ymhlith bechgyn a merched o 14.3% ac 13.3% yn ôl eu trefn).

Cadarnhaodd y canfyddiadau’r demograffig mai’r rheiny sydd fwyaf mewn perygl o gael anafiadau sy’n gysylltiedig â thrais difrifol yw bechgyn rhwng 18 a 30 oed. Roedd ymweliadau ag Adrannau Brys o ganlyniad i drais yn digwydd amlaf ar Sadyrnau a Suliau.