Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cymunedau’n coginio

11 Awst 2011

Family meals web

Mae rhieni wedi dysgu sut i baratoi bwyd iach y bydd eu plant yn fodlon ei fwyta o ganlyniad i gwrs yn y Ganolfan Addysg Gydol Oes.

Cynhaliodd y ganolfan gyrsiau cymunedol 4 diwrnod o hyd o’r enw Coginio a Bwyta’n Iach yn Nhrelái. Anogwyd y rhieni i ddod gyda’u plant i goginio prydau teuluol fel profiad cymdeithasol ac addysgol.

Mae Coginio a Bwyta’n Iach i Deuluoedd yn un o 40 cwrs sy’n rhan o raglen allgyrch gymunedol ‘byw’n lleol, dysgu’n lleol’ y ganolfan ar gyfer pobl o ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf yng Nghaerdydd - Sblot, Trelái, Llaneirwg a Butetown. Gyda phynciau’n amrywio o hel achau i arddio bwyd bwytadwy, mae’r rhaglen yn adlewyrchu pa mor eang yw’r cwricwlwm yng Nghanolfan Addysg Gydol Oes Caerdydd.

Cynhaliwyd y cyrsiau coginio yng Nghaffi Cymunedol Canolfan Llanfihangel-ar-Elái gan Teresa Filipponi sy’n arbenigo mewn bwyd a maeth. Roeddent yn cynnwys ryseitiau iach ac ysbrydoledig i’r teulu cyfan, cyfleoedd ymarferol i goginio yn y gegin, yn ogystal â’r prawf blasu hollbwysig gan y plant.

Meddai Teresa: "Mae’n bwysig i rieni wybod am elfen ddamcaniaethol maeth a bwyta’n iach ond mae’n llawer mwy effeithiol os gallwn drosglwyddo’r ‘cyfarpar’ ymarferol fel y gallent ddysgu sut i goginio ar eu pen eu hunain gartref yn ogystal â dysgu sut i newid eu ffyrdd o fyw mewn ffyrdd sy’n gweddu i’w sefyllfaoedd personol nhw. Mae annog y plant i gymryd rhan ar ddechrau’r broses hefyd yn ffordd dda o annog plant i fwyta’r bwyd sydd ar y bwrdd gan eu bod yn cael gweld beth sydd yn mynd i mewn i’w prydau ac yn cael y cyfle i chwarae ac arbrofi rhywfaint gyda’r cynhwysion."

Roedd y cyfuniad o ddysgu ymarferol a damcaniaethol, wrth annog y plant i gymryd rhan, yn boblogaidd ymysg y mamau.

Meddai Joanne Thomas: "Nid yw fy mab yn gallu bwyta cynnyrch llaeth, felly mae wedi bod yn ffordd dda o ganfod ryseitiau a dysgu sut i’w haddasu ar gyfer ei anghenion. Roedd wrth ei fodd yn gweld beth oedd yn mynd i mewn i’r bwyd y gwnaethom ei baratoi ac mae’n fwy parod i roi cynnig ar bethau i weld a ydyw’n ei hoffi.

Meddai Ava Coleman: "Rydw i wedi mwynhau’r profiad ymarferol. Erbyn hyn, rydw i’n gwybod bod bwyta’n ffres yn dipyn haws ac yn llawer mwy o hwyl i mi a fy merch. Mae’n dod ag atgofion yn ôl i mi o fy mhlentyndod i."

Meddai Helen Arrabito: "Rydw i wedi mwynhau treulio amser gyda’r mamau a’r plant eraill ac rydw i wedi dysgu cymaint am fwyd o wledydd eraill. Gan fy mod nawr yn gwybod sut i goginio llawer mwy o fwyd gyda chynhwysion craidd, byddaf yn sicr yn newid fy arferion. Rydw i hyd yn oed wedi gwneud fy mhasta fy hun am y tro cyntaf felly gallaf nawr ddangos fy hun i fy ngŵr Eidalaidd!"

Cydweithiodd Teresa Filipponi yn agos ag aelodau staff y Ganolfan Integredig i Blant er mwyn iddynt allu parhau i gynnal Coginio a Bwyta’n Iach i Deuluoedd ym mis Medi. Meddai Teresa: "Dilynodd pedwar aelod blaenllaw o’r staff y cwrs gyda’r bwriad o barhau i gynnig y cwrs ym mis Medi. Bydd yr elfen hon o gynaliadwyedd yn galluogi teuluoedd i barhau i gwrdd, rhannu ryseitiau a pharatoi hyd yn oed rhagor o fwyd gyda chynhwysion craidd.